ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

30 July 2023

നാഗമാഹാത്മ്യം - 82

നാഗമാഹാത്മ്യം...

ഭാഗം: 82 

86. എന്തൊക്കെയാണ് പഞ്ചപ്രാണൻ?
🧡▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀🧡
പ്രാണൻ, വ്യാനൻ, അപാനൻ, സമാനൻ, ഉദാനൻ ഇവയാണ് പഞ്ചപ്രാണൻ. പ്രകൃതമായ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദേവന്മാരാൽ പാലിക്കപ്പെടുന്ന അഞ്ചുദ്വാരങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ വാതിലുകളെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഓരോന്നിനേയും പാലിക്കുന്നത് ഓരോ ദേവന്മാരാണ് . അതിൽ കിഴക്കോട്ടുള്ള ദ്വാരം പ്രാണനാണ്. അതാണ് ചക്ഷുസ്സ്. അതിന്റെ ദേവതസൂര്യനാണ്. സൂര്യനുദിക്കുമ്പോൾ, സൂര്യപ്രകാശമേല്ക്കുമ്പോൾ ചക്ഷുസ്സ് ജ്ഞാനമയമാകുന്നു. വലതു ഭാഗത്തുള്ളത് വ്യാസനാണ്. അതാണ് ശ്രോത്രം. അതിന്റെ ദേവത ചന്ദ്രനാണ്. പടിഞ്ഞാറുഭാ ഗത്തുള്ളത് അപാനനാണ് അതു വാക്കാണ് . അതിന്റെ ദേവത അഗ്നിയാണ്. വാക്ക് ചിലപ്പോൾ അഗ്നിപോലെ ജ്വലിക്കും. വടക്കോട്ടുള്ളത് സമാനനാണ്. അതാണ് മനസ്സ്. അതുമേഘം പോലയാണ്. മൂടിയും മങ്ങിയും തെളിഞ്ഞും മനസ്സു നില്ക്കും. മേല്പോട്ടുള്ളത് ഉദാനനാണ്. അതു വായുവാണ്. ആകാശമാണത് , ശരീരത്തിന് പഞ്ചപ്രാണന്റെ അധിവാസം കൂടിയേതീരൂ...

ഇതോടു കൂടി ഈ പംക്തി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി നമസ്കാരം.

ഓം നാഗരാജായ നമഃ
ഓം നമഃ കാമരൂപിണേ 
മഹാബലായ നാഗാധിപതയേ നമഃ

No comments:

Post a Comment