ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

30 July 2023

നാഗത്മ്യം - 81

നാഗമാഹാത്മ്യം...

ഭാഗം: 81

85. അരയാലും പ്രദക്ഷിണവും നാഗപ്രതിഷ്യും
🧡▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀🧡
വൃക്ഷങ്ങളുടെ മഹാരാജാവാണ് ആൽമരം. അരയാലിനെ വണങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് സർവദേവീദേവൻമാരുടെയും അനുഗ്രഹം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരക്കാരുടെ ആവാസസ്ഥാനവും ആൽമരം തന്നെ. ആലിന്റെ മൂലഭാഗത്ത് ബ്രഹ്മാവും മദ്ധ്യഭാഗത്ത് വിഷ്ണുവും അഗ്രഭാഗത്ത് ശിവനും കുടികൊള്ളുന്നുവെന്നാണ് സങ്കല്പം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വൃക്ഷം ആൽമരം തന്നെയെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തുറന്നുപറയുന്നുമുണ്ട്.

അരയാലിനു ചുറ്റും ധാരാളം ഓക്സിജനുള്ളതു കാരണം ശുദ്ധവായു ധാരാളം ലഭിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജനെ പുറംതള്ളുന്ന വൃക്ഷമാണ് അരയാലെന്നുള്ളതു കൊണ്ട് ആൽത്തറയിലെ വിശ്രമം സുഖകരവും ക്ഷീണമകറ്റുന്നതുമാണ്. പാപങ്ങളകറ്റാനും പുണ്യം  അരയാൽ പ്രദക്ഷിണം ഗുണകരണ്. ശനിദോഷപരിഹാരമായും അരയാൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പലക്ഷേത്രങ്ങളിലും അരയാലിനു ചുറ്റും നാഗപ്രതിഷ്ഠകൾ കാണാവുന്നതാണ്. അരയാലിനെയും, നാഗദേവതകളുടെയും ചൈതന്യത്തെയാണ് ഇതിലൂടെ വെളിവാക്കുന്നത്.

തുടരും...

ഓം നാഗരാജായ നമഃ
ഓം നമഃ കാമരൂപിണേ 
മഹാബലായ നാഗാധിപതയേ നമഃ

No comments:

Post a Comment