ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

8 July 2023

ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ 18 പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ

ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ 18 പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ

 ജപിക്കുന്നത് ജാതക സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്ന് ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ ഹിന്ദുക്കൾ പരക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ലക്ഷ്മിയുടെ 18 പുത്രന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ 21 വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ 7 തവണ ജപിക്കണം.

ലക്ഷ്മിയുടെ 18 പുത്രന്മാർ

ॐ ദേവസഖായ നമ : ഓം ദേവസഖായ നമഃ
ॐ ചിക്ലീതായ നമ : ഓം ചിക്ലിതായ നമഃ
ॐ ആനന്ദായ നമ : ഓം ആനന്ദായ നമഃ
ॐ കർദമായ നമ : ഓം കർദ്മായ നമഃ
ॐ ശ്രീപ്രദായ നമ : ഓം ശ്രീപ്രദായ നമഃ
ॐ ജാതവേദായ നമ : ഓം ജാഥ്വേദായ നമഃ
ॐ അനുരാഗായ നമ : ഓം അനുരാഗായ നമഃ
ॐ സംവാദായ നമ : ഓം സംവാദായ നമഃ
ॐ വിജയായ നമ : ഓം വിജയായ നമഃ          
ॐ വല്ലഭായ നമ : ഓം വല്ലഭായ നമഃ      
ॐ മദായ നമ : ഓം മദായ നമഃ
ॐ ഹർഷായ നമ : ഓം ഹർഷായ നമഃ
ॐ ബലായ നമ : ഓം ബാലായ നമഃ
ॐ തേജസേ നമ : ഓം തേജസേ നമഃ
ॐ ദമകായ നമ : ഓം ദംകായ നമഃ
ॐ സലിലായ നമ : ഓം സലിലായ നമഃ
ॐ ഗുഗ്ഗുലായ നമ : ഓം ഗുൽഗുലായ നമഃ       
ॐ കുരൂന്തകായ നമ : ഓം കുരുന്കായ നമഃ

No comments:

Post a Comment