ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

30 July 2023

നാഗമാഹാത്മ്യം - 76

നാഗമാഹാത്മ്യം...

ഭാഗം: 76

80. രാഹുവിന്റെ അനിഷ്ടഭാവങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം
🧡▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀🧡
ശത്രുദോഷവും, രക്തദൂഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളും ത്വക്ക് രോഗങ്ങളും, അപകടങ്ങളും , ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന രോഗദുരിതങ്ങളും രാഹുവിന്റെ അനിഷ്ട ഭാവങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടു വരുന്നു. ഈ സമയത്ത് അമിതമായ സുഖഭോഗാസ്ഥിതിയും അനാശാസ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള താല്പര്യവും, ആഡംബര ഭ്രമവും ഉണ്ടാകുക സാധാരണയാണെന്നും ജ്യോതിശാസ്ത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു . ആയതിനാൽ രാഹുവിന്റെ അനിഷ്ടകാലത്തിൽ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തികൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടും, സഹജീവികളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചും ഉത്തമ സ്വഭവത്തോടു കൂടി നാഗാരാധന നടത്തുക എന്നതാണ് രാഹു ദോഷത്തിൽ നിന്നും മുക്തിനേടാനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം. ഭരണി, പൂരം , അത്തം, തിരുവോണം, ആയില്യം , തൃക്കേട്ട, രേവതി തുടങ്ങിയ നക്ഷത്രക്കാർ ദോഷകാലമാണോ എന്ന് നോക്കാതെ നഗാരാധന നടത്തുന്നത് ഉത്തമമാണ് . നാഗക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ പൂജകൾ നടത്തുക ഈ ദോഷസമയത്ത് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

തുടരും...

ഓം നാഗരാജായ നമഃ
ഓം നമഃ കാമരൂപിണേ 
മഹാബലായ നാഗാധിപതയേ നമഃ

No comments:

Post a Comment