ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

30 July 2023

നാഗമാഹാത്മ്യം - 80

നാഗമാഹാത്മ്യം...

ഭാഗം: 80

84. കാലമാകുന്ന സർപ്പത്തെ ആഭരണമാക്കിയ മഹേശ്വരൻ
🧡▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀🧡
നടന കലയുടെ ചക്രവർത്തിയായ മഹേശ്വ രന് മാത്രമേ ഈ കാലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള ശേഷിയുള്ളു.മാർക്കണ്ഡേയനെന്ന മഹേശ്വര ഭക്തനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് കാലത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ മഹാദേവന് സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലമാകുന്ന സർപ്പത്തെയാണ് മഹേശ്വരൻ തന്റെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതീകാത്മകമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. കാലഭൈരവന്റെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർപ്പം പത്തിവിടർത്തിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാലത്തിന്റെ ശക്തിയെയാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് . കാലമാകുന്ന സർപ്പശക്തിയെ നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ ശരീരത്തിൽ ബന്ധിച്ച് ഈ ലോകത്തിന്റെ സർവ്വനിയന്ത്രണവും സാക്ഷാൽ മഹാദേവനിലാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.

തുടരും...

ഓം നാഗരാജായ നമഃ
ഓം നമഃ കാമരൂപിണേ 
മഹാബലായ നാഗാധിപതയേ നമഃ

No comments:

Post a Comment