ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

30 November 2017

നക്ഷത്ര വിശേഷം

നക്ഷത്ര വിശേഷം

നക്ഷത്രങ്ങള് സ്വയം ജ്വലിക്കുന്നവയാണ്. അവയില്നിന്നും ധാരാളം ഊര്ജ്ജം പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ചില പ്രത്യേക ഇനത്തില് പെട്ട മരങ്ങള് ഈ ഊര്ജ്ജത്തെ  സ്വാംശീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങള്ക്കും ഇരുപത്തിയേഴു  നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഊര്ജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യാന്കഴിവില്ല. ഓരോ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും പ്രവഹിക്കുന്ന ഊര്ജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യാന് ഓരോ പ്രത്യേക തരം മരങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട്. ഈ ഊര്ജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്ത് അവ മനുഷ്യന്റെ ചേതനകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള അംഗങ്ങളെ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു. അവ സർഗ്ഗ വാസനകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും, ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ വൃക്ഷവും ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ നിലനില്പ്പിനു വേണ്ടി മഹത്തായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.

ഓരോ നക്ഷത്രത്തിന്റെയും ദേവതയെ നിത്യം ഭജിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ്. ഓരോ നക്ഷത്രജാതരും അവരവരുടെ മൃഗത്തെയും പക്ഷിയേയും ഉപദ്രവിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യാന് പാടില്ല. അവയെ പരിരക്ഷിക്കാന് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ഉത്തമമാണ്. നക്ഷത്രവൃക്ഷത്തെ നട്ടുവളര്ത്തുന്നതും ഐശ്വര്യപ്രദമാണ്.

നക്ഷത്രഗണം

27 ജന്മനക്ഷത്രങ്ങൾ
മൂന്നു വിഭവങ്ങള്‍ ആയി തരം തിരിക്കാം.
1. ദേവഗണം,
2. മനുഷ്യ ഗണം,
3. അസുരഗണം,

1. ദേവഗണം

അശ്വതി,  മകയിരം, പുണര്‍തം, പൂയം, അത്തം, ചോതി, അനിഴം, തിരുവോണം, രേവതി.

2. മനുഷ്യ ഗണം

ഭരണി,  രോഹിണി, തിരുവാതിര, പൂരം, പൂരാടം, പൂരുട്ടാതി, ഉത്രം,  ഉത്രാടം, ഉത്രട്ടാതി.

3. അസുരഗണം

കാർത്തിക, ആയില്യം, മകം,  ചിത്തിര, വിശാഖം, തൃക്കേട്ട, മൂലം, അവിട്ടം,  ചതയം.

നക്ഷത്രയോനി

27 ജന്മനക്ഷത്രങ്ങൾ
രണ്ടു വിഭവങ്ങള്‍ ആയി തരം തിരിക്കാം.
1.പുരുഷയോനി നക്ഷത്രങ്ങള്‍ 
2. സ്ത്രീയോനി നക്ഷത്രങ്ങള്‍

പുരുഷയോനി നക്ഷത്രങ്ങള്‍ 

അശ്വതി, ഭരണി, പൂയ്യം, ആയില്യം, മകം, ഉത്രം, ചോതി, വിശാഖം, തൃക്കേട്ട, മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം, തിരുവോണം, പുരുരുട്ടാതി.

സ്ത്രീയോനി നക്ഷത്രങ്ങള്‍

കാര്‍ത്തിക, രോഹിണി, മകയിര്യം, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം, പൂരം, അത്തം, ചിത്തിര, അനിഴം, അവിട്ടം, ചതയം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി.

നക്ഷത്ര വൃക്ഷം

ജന്മനക്ഷത്രം - നക്ഷത്ര വൃക്ഷം എന്ന ക്രമത്തിൽ

1. അശ്വതി - കാഞ്ഞിരം
2. ഭരണി - നെല്ലി
3. കാർത്തിക - അത്തി
4. രോഹിണി - ഞാവൽ
5. മകയിരം - കരിങ്ങാലി
6. തിരുവാതിര - കരിമരം
7. പുണർതം - മുള
8. പൂയം - അരയാൽ
9. ആയില്യം - നാകം (വൃക്ഷം)
10. മകം - പേരാൽ
11.  പൂരം - ചമത/പ്ലാശ്
12. ഉത്രം - ഇത്തി
13. അത്തം - അമ്പഴം
14. ചിത്തിര - കൂവളം
15. ചോതി - നീർമരുത്
16. വിശാഖം - വയങ്കത
17. അനിഴം - ഇലഞ്ഞി
18. ത്രകേട്ട - വെട്ടി
19. മൂലം - വെള്ളപ്പൈൻ
20. പൂരാടം - വഞ്ചി(മരം)
21. ഉത്രാടം - പ്ലാവ്
22. തിരുവോണം - എരിക്ക്
23. അവിട്ടം - വന്നി
24. ചതയം - കടമ്പ്
25. പൂരുരുട്ടാതി - മാവ്
26. ഉത്രട്ടാതി - കരിമ്പന
27. രേവതി - ഇലിപ്പ

നക്ഷത്ര മൃഗം

ജന്മനക്ഷത്രം - നക്ഷത്ര മൃഗം എന്ന ക്രമത്തിൽ

1. അശ്വതി - കുതിര
2. ഭരണി - ആന
3. കാർത്തിക - ആട്
4. രോഹിണി - പാമ്പ്‌
5. മകയിരം - പാമ്പ്‌
6. തിരുവാതിര - ശ്വാനന്‍
7. പുണർതം - പൂച്ച
8. പൂയം - ആട്
9. ആയില്യം - കരിമ്പൂച്ച
10. മകം - എലി
11.  പൂരം - ചുണ്ടെലി
12. ഉത്രം - ഒട്ടകം
13. അത്തം - പോത്ത്
14. ചിത്തിര - ആള്പുളി
15. ചോതി - മഹിഷം
16. വിശാഖം - സിംഹം
17. അനിഴം - മാന്‍
18. തൃക്കേട്ട - കേഴമാന്‍
19. മൂലം - ശ്വാനന്‍
20. പൂരാടം - വാനരന്‍
21. ഉത്രാടം - കാള
22. തിരുവോണം - വാനരന്‍
23. അവിട്ടം - സിംഹം
24. ചതയം - കുതിര
25. പൂരുരുട്ടാതി - നരന്‍
26. ഉത്രട്ടാതി - പശു
27. രേവതി - ആന

നക്ഷത്ര പക്ഷി

ജന്മനക്ഷത്രം - നക്ഷത്ര പക്ഷി എന്ന ക്രമത്തിൽ

1. അശ്വതി - പുള്ള്
2. ഭരണി - പുള്ള്
3. കാർത്തിക - പുള്ള്
4. രോഹിണി - പുള്ള്
5. മകയിരം - പുള്ള്
6. തിരുവാതിര - ചെമ്പോത്ത്
7. പുണർതം - ചെമ്പോത്ത്
8. പൂയം - ചെമ്പോത്ത്
9. ആയില്യം - ചെമ്പോത്ത്
10. മകം - ചെമ്പോത്ത്
11.  പൂരം - ചെമ്പോത്ത്
12. ഉത്രം - കാകന്‍
13. അത്തം - കാകന്‍
14. ചിത്തിര - കാകന്‍
15. ചോതി - കാകന്‍
16. വിശാഖം - കാകന്‍
17. അനിഴം - കാകന്‍
18. തൃക്കേട്ട - കോഴി
19. മൂലം - കോഴി
20. പൂരാടം - കോഴി
21. ഉത്രാടം - കോഴി
22. തിരുവോണം - കോഴി
23. അവിട്ടം - മയില്‍
24. ചതയം - മയില്‍
25. പൂരുരുട്ടാതി - മയില്‍
26. ഉത്രട്ടാതി - മയില്‍
27. രേവതി - മയില്‍

നക്ഷത്രദേ­വത

ജന്മനക്ഷത്രം - നക്ഷത്രദേ­വത എന്ന ക്രമത്തിൽ

1. അശ്വതി - അശ്വനി ദേവകൾ
2. ഭരണി - യമൻ
3. കാർത്തിക - അഗ്നി
4. രോഹിണി - ബ്രഹ്മാവ്
5. മകയിരം - ചന്ദ്രൻ
6. തിരുവാതിര - ശിവൻ
7. പുണർതം - അദിതി
8. പൂയം - ബൃഹസ്പതി
9. ആയില്യം - സര്‍പ്പങ്ങൾ
10. മകം - പിത്യക്കൾ
11. പൂരം - ആര്യമാവ്
12. ഉത്രം - ഭഗൻ
13. അത്തം - ആദിത്യൻ
14. ചിത്തിര - ത്വഷ്ട്രാവ്
15. ചോതി - വായു
16. വിശാഖം - ഇന്ദ്രാഗ്നി
17. അനിഴം - മിത്രൻ
18. തൃക്കേട്ട - ഇന്ദ്രൻ
19. മൂലം - നിര്യതി
20. പൂരാടം - ജലം
21. ഉത്രാടം - വിശ്വദേവതകൾ
22. തിരുവോണം - വിഷ്ണു
23. അവിട്ടം - വസുക്കൾ
24. ചതയം - വരുണൻ
25. പൂരുരുട്ടാതി - അജൈകപാത്
26. ഉത്രട്ടാതി - അഹിർബുധ്നി
27. രേവതി - പുഷാവ്

നക്ഷത്രഭൂതം

ജന്മനക്ഷത്രം - നക്ഷത്രഭൂതം എന്ന ക്രമത്തിൽ

1. അശ്വതി - ഭൂമി
2. ഭരണി - ഭൂമി
3. കാർത്തിക - ഭൂമി
4. രോഹിണി - ഭൂമി
5. മകയിരം - ഭൂമി
6. തിരുവാതിര - ജലം
7. പുണർതം - ജലം
8. പൂയം - ജലം
9. ആയില്യം - ജലം
10. മകം - ജലം
11.  പൂരം - ജലം
12. ഉത്രം - അഗ്നി
13. അത്തം - അഗ്നി
14. ചിത്തിര - അഗ്നി
15. ചോതി - അഗ്നി
16. വിശാഖം - അഗ്നി
17. അനിഴം - അഗ്നി
18. തൃക്കേട്ട - വായു
19. മൂലം - വായു
20. പൂരാടം - വായു
21. ഉത്രാടം - വായു
22. തിരുവോണം - വായു
23. അവിട്ടം - ആകാശം
24. ചതയം - ആകാശം
25. പൂരുരുട്ടാതി - ആകാശം
26. ഉത്രട്ടാതി - ആകാശം
27. രേവതി - ആകാശം

നക്ഷത്ര രത്നങ്ങള്‍

ജന്മനക്ഷത്രം - നക്ഷത്ര രത്നങ്ങള്‍  എന്ന ക്രമത്തിൽ

1. അശ്വതി - വൈഡൂര്യം
2. ഭരണി - വജ്രം
3. കാർത്തിക - മാണിക്യം
4. രോഹിണി - മുത്ത്
5. മകയിരം - പവിഴം
6. തിരുവാതിര - ഗോമേദകം
7. പുണർതം - മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം
8. പൂയം - ഇന്ദ്രനീലം
9. ആയില്യം - മരതകം
10. മകം - വൈഡൂര്യം
11.  പൂരം - വജ്രം
12. ഉത്രം - മാണിക്യം
13. അത്തം - മുത്ത്
14. ചിത്തിര - പവിഴം
15. ചോതി - ഗോമേദകം
16. വിശാഖം - മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം
17. അനിഴം - ഇന്ദ്രനീലം
18. തൃക്കേട്ട - മരതകം
19. മൂലം - വൈഡൂര്യം
20. പൂരാടം - വജ്രം
21. ഉത്രാടം - മാണിക്യം
22. തിരുവോണം - മുത്ത്
23. അവിട്ടം - പവിഴം
24. ചതയം - ഗോമേദകം
25. പൂരുരുട്ടാതി - മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം
26. ഉത്രട്ടാതി - ഇന്ദ്രനീലം
27. രേവതി - മരതകം

29 November 2017

സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടോത്തരം

സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടോത്തരം

ഓം സ്കന്ദായ നമ:
ഓം ഗുഹായ നമ:
ഓം ഷണ്‍മുഖായ നമ:
ഓം ഫാലനേത്രസുതായ നമ:
ഓം പ്രഭവെ നമ:
ഓം പിംഗളായ നമ:
ഓം കൃത്തികാസൂനവെ നമ:
ഓം ശിഖിവാഹായ നമ:
ഓം ദ്വിഷഡ്ഭുജാ നമ:
ഓം ദ്വിഷണ്‍ നേത്രായ നമ: 10
ഓം ശക്തിധരായ നമ:
ഓം പിശിതാശപ്രഭഞ്ജനായ നമ:
ഓം താരകാസുരസംഹാരിണേ നമ:
ഓം രക്ഷോബലവിമര്‍ദ്ദനായ നമ:
ഓം മത്തായ നമ:
ഓം പ്രമത്തായ നമ:
ഓം ഉന്മത്തായ നമ:
ഓം സുരസംഘസുരക്ഷിത്രേ നമ:
ഓം ദേവസേനാപതയെ നമ:
ഓം പ്രാജ്ഞായ നമ: 20
ഓം കൃപാനവെ നമ:
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമ:
ഓം ഉമാസുതായ നമ:
ഓം ശക്തിധരായ നമ:
ഓം കുമാരായ നമ:
ഓം ക്രൌഞ്ചദാരണായ നമ:
ഓം സേനാനയേ നമ:
ഓം അഗ്നിജന്മനെ നമ:
ഓം വിശാഖായ നമ:
ഓം ശങ്കരാത്മജായ നമ: 30
ഓം ശിവസ്വാമിനെ നമ:
ഓം ഗണസ്വാമിനെ നമ:
ഓം സര്‍വ്വസ്വാമിനേ നമ:
ഓം സനാതനായ നമ:
ഓം അനന്തസക്തയെ നമ:
ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമ:
ഓം പാര്‍വ്വതീപ്രിയനന്ദനായ നമ:
ഓം ഗംഗാസുതായ നമ:
ഓം ശരോത്ഭൂതായ നമ:
ഓം പാവകാത്മജായ നമ: 40
ഓം ആത്മഭുവെ നമ:
ഓം ജൃംഭായ നമ:
ഓം പ്രജൃംഭായ നമ:
ഓം ഉജ്ജൃംഭായ നമ:
ഓം കമലാസനസംസ്തുതായ നമ:
ഓം ഏകവര്‍ണ്ണായ നമ :
ഓം ദ്വിവര്‍ണ്ണായ നമ :
ഓം ത്രിവര്‍ണ്ണായ നമ :
ഓം ചതുര്‍വ്വര്‍ണ്ണായ നമ :
ഓം പഞ്ചവര്‍ണ്ണായ നമ : 50
ഓം പരസ്മൈജ്യോതിഷൈ നമ:
ഓം പ്രജാപതയെ നമ:
ഓം അഗ്നിഗര്‍ഭായ നമ:
ഓം ശമീഗര്‍ഭായ നമ:
ഓം വിശ്വരേതസെ നമ:
ഓം സുരാരീഘ്നെ നമ:
ഓം ഹിരണ്യവര്‍ണ്ണായ നമ:
ഓം ശുഭകൃതെ നമ:
ഓം വസുമതെ നമ:
ഓം വടുവേഷധൃതെ നമ: 60
ഓം പൂഷണേ നമ:
ഓം ഗഭസ്കയെ നമ:
ഓം ഗഹനായ നമ:
ഓം ചന്ദ്രവര്‍ണ്ണായ നമ:
ഓം കലാധരായ നമ:
ഓം മായാധരായ നമ:
ഓം മഹാമായിനെ നമ:
ഓം കൈവല്യായ നമ:
ഓം സകലാത്മകായ നമ:
ഓം വിശ്വയോനയെ നമ: 70
ഓം അമേയാത്മനെ നമ:
ഓം തേജോനിധയെ നമ:
ഓം അനാമയായ നമ:
ഓം പരമേഷ്ഠിനെ നമ:
ഓം പരസ്മൈ ബ്രാഹ്മണൈ നമ:
ഓം വേദഗര്‍ഭായ നമ:
ഓം വിരാട് വപുഷേ നമ:
ഓം പുളിന്ദ കന്യാഭര്‍ത്രേ നമ:
ഓം മഹാസാരസ്വതാവൃതായ നമ:
ഓം ആശ്രിതാഖിലദാത്രേ നമ: 80
ഓം ചോരഘ്നായ നമ:
ഓം രോഗനാശനായ നമ:
ഓം അനന്തമൂര്‍ത്തയെ നമ:
ഓം ആനന്ദായ നമ:
ഓം ശിഖണ്ഡീകൃതകേതനായ നമ:
ഓം ഡംഭായ നമ:
ഓം പരമഡംഭായ നമ:
ഓം മഹാഡംഭായ നമ:
ഓം വൃഷാകപയെ നമ:
ഓം കാരണോപാത്തദേഹായ നമ: 90
ഓം കാരണാതീതവിഗ്രഹായ നമ:
ഓം അഹിരൂപായ നമ:
ഓം അമൃതവപുഷേ നമ:
ഓം പ്രാണായാമപരായണായ നമ:
ഓം വൃത്തഹന്ത്രേ നമ:
ഓം വീരഘ്നായ നമ:
ഓം രക്തശ്യാമായ നമ:
ഓം സുപാംഗളായ നമ:
ഓം ബഹുവര്‍ണ്ണായ നമ:
ഓം ഗോപതയേ നമ: 100
ഓം ദക്ഷിണാതൃവരപ്രദായ നമ:
ഓം സര്‍വ്വേശ്വരായ നമ:
ഓം ലോകഗുരവേ നമ:
ഓം അസുരാനീകമര്‍ദ്ദനായ നമ:
ഓം സുബ്രഹ്മണ്യായ നമ:
ഓം ഗുഹാപ്രീതായ നമ:
ഓം ബ്രഹ്മണ്യായ നമ:
ഓം ബ്രാഹ്മണപ്രിയായ നമ: 108

തുളസിത്തറയുടെ മാഹാത്മ്യം

തുളസിത്തറയുടെ മാഹാത്മ്യം

വീടിന്റെ മുഖ്യ വാതായനത്തിന്റെ നേര്‍ക്ക് നിശ്ചിത അംഗുലഗമനം നിര്‍ണ്ണയിച്ച് തുളസിത്തറ ആകാം. തുളസിത്തറയുടെ മദ്ധ്യമബിന്ദുവും പ്രധാന വാതിലിന്റെ മദ്ധ്യമബിന്ദുവും നേര്‍ക്കുനേര്‍ വന്ന് വേധദോഷം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അംഗുലക്കണക്കില്‍ ഗമനം കല്‍പ്പിക്കുന്നത്. ചതുര്‍ശാലയില്‍ (നാലുകെട്ട്, എട്ട് കെട്ട്) നടുമുറ്റത്ത് അംഗുലഗമനം നല്‍കിയാണ് തുളസിത്തറ സ്ഥാപിക്കുക.

കേരളത്തിലെ തുളസിത്തറയുള്ള വീടുകളില്‍ 70% ഉം നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വീടിന് വേധദോഷം സമ്മാനിച്ച് ദുരിതം വിതയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. വീടിന്റെ ചുറ്റളവ് ഏത് യോനിയില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നുവോ അതേ യോനിയിലോ അല്ലെങ്കില്‍ ധ്വജയോനിയിലോ ആകാം തുളസിത്തറയുടെ ചുറ്റളവ്. വാങ്ങിവയ്ക്കാവുന്ന മുന്‍കൂട്ടി നിര്‍മ്മിച്ച തുളസിത്തറകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല.

വീടിന്റെ ദര്‍ശനം കിഴക്കോട്ട് അല്ലെങ്കില്‍ വടക്കോട്ട് എങ്കില്‍ തുളസിത്തറയുടെ ഉയരം തറയുയരത്തേക്കാള്‍ താഴ്ന്നിരിക്കണം. വീട് ദര്‍ശനം തെക്കോട്ട് അല്ലെങ്കില്‍ പടിഞ്ഞാറോട്ട് എങ്കില്‍ തുളസിത്തറയുടെ ഉയരം തറയുയരത്തേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്നിരിക്കണം. തെക്കിനിക്കും പടിഞ്ഞാറ്റിനിയ്ക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്ന തുളസിത്തറ ഉയരം വീടിന്റെ ഉയരത്തിന് ആനുപാതികമാകുന്നതാണ് നല്ലത്.

വീട്ടില്‍ നിന്ന് തുളസിത്തറയുടെ മദ്ധ്യത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം നിശ്ചയിച്ച് കൃത്യമായ അളവുകളോടെ തുളസിത്തറ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് ഉപദേശം ഒരു സ്ഥപതിയില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം തുളസിത്തറയുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിലെ അപാകതകള്‍ വലിയ വാസ്തുദോഷം വരുത്തി വയ്ക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ലക്ഷണമൊത്ത തുളസിത്തറയുള്ള വീട് ഗൃഹവാസികള്‍ക്ക് അഷ്ട ഐശ്വര്യങ്ങളും സമ്മാനിക്കും.

കൃഷ്ണതുളസി, മഞ്ഞള്‍, മുക്കുറ്റി, കറുക, തുമ്പ എന്നിവ ഇടകലര്‍ത്തിയുള്ള തുളസിത്തറയാണ് വിധി പ്രകാരം വേണ്ടത്. മേല്‍പ്പറഞ്ഞവ ഒന്നിലധികം നടുന്നതാണ് നല്ലത്.

ധ്വജ യോനിയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട തുളസിത്തറയുടെ ചുറ്റും നിത്യേന വലം വയ്ക്കുന്നതും വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നതും ഗുണദായകമാണ്. കളകള്‍, പുല്ലുകള്‍, അഴുക്കുകള്‍, ഉണക്കിലകള്‍ എന്നിവ നിത്യവും നീക്കം ചെയ്യണം. ശുദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് സാരം.

തുളസിത്തറയില്‍ തുളസിക്കുള്ള സ്ഥാനം

തുളസി സര്‍വ്വരോഗ സംഹാരിയായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കൂടെ മഞ്ഞളും (മഞ്ഞള്‍ വിഷത്തെ കളയാന്‍ ശക്തിയുള്ളതാണ്). ഈ ഔഷധസസ്യങ്ങളില്‍ തട്ടി തലോടി വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന കാറ്റിന് വീടിനുള്ളില്‍ വസിക്കുന്നവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തില്‍ പ്രധാന പങ്കുണ്ട്.

വീട്ടില്‍നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ കൈയെത്തും ദൂരത്ത് ഒരു ഔഷധച്ചുവട് എന്ന ബോധപൂര്‍വ്വമായ തീരുമാനമാണ് തുളസിത്തറയുടെ ശാസ്ത്രീയതയ്ക്ക് ആധാരം. എന്നാല്‍ ഈ തറയുടെ നിര്‍മ്മിതിക്ക് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണക്കിലെ കൃത്യത കൂടി ആയപ്പോള്‍ ദൈവികത കൈവന്നു.

25 November 2017

സനാതന ധർമ്മം [ഹിന്ദുമതം] ഒരു താരതമ്യ പഠനം

സനാതന ധർമ്മം [ഹിന്ദുമതം] ഒരു താരതമ്യ പഠനം

1. ശ്രീരാമകൃഷ്‌ണ ദേവന്‍ ഹിന്ദുമതത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതിപ്രകാരമാണ്‌. ഹിന്ദുമതം പല ഇനം തൊപ്പികള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കടയാണ്‌. ഏതുതരം തലയുള്ളവനും യോജിക്കുന്ന തൊപ്പി അവിടെയുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ മറ്റുമതങ്ങളെല്ലാം ഒരേയിനം തൊപ്പി സൂക്ഷിക്കുന്ന കടകളാണ്‌. തൊപ്പിക്കു യോജിക്കുന്ന തലയുള്ളവനേ അങ്ങോട്ടു ചെല്ലാവൂ.’

സമദര്‍ശിയായ ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ അഭിപ്രായമാണിത്‌. പരിമിതമായ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളില്‍ വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തെയും ഒതുക്കി നിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ദോഷം ഹിന്ദുമതത്തിനില്ല. മറ്റെല്ലാ മതങ്ങള്‍ക്കും അതുണ്ട്‌.

2. മതനിയമങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത്‌ ചിന്തിക്കുവാനും തീരുമാനമെടുക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഹിന്ദുമതം നില്‍കിയിട്ടുണ്ട്‌. മറ്റു മതങ്ങളില്‍ അതില്ല. മതനിയമങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന അഭിപ്രായമാണ്‌ ഹിന്ദുമതത്തിനുള്ളത്‌. മറ്റു മതങ്ങള്‍ അതനുവദിക്കുന്നില്ല. (ഉദാ: സല്‍മാന്‍ റഷ്‌ദി + ആയത്തുള്ള ഖൊമേനി.)

3. മറ്റു മതങ്ങള്‍ വ്യക്തിത്വത്തെ മരവിപ്പിച്ചു മതത്തെ നിലനിര്‍ത്തുന്നു. ഹിന്ദുമതം വ്യക്തിത്വത്തെ വളര്‍ത്തി സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു.

4. മറ്റു മതങ്ങള്‍ ഈശ്വരനെ ഒരു വ്യക്തിയായി കാണുന്നു. ഹിന്ദുമതം വ്യക്തി തന്നെ ഈശ്വരനാണെന്നറിയുന്നു.

5. മറ്റു മതങ്ങള്‍ അവരുടെ മാര്‍ഗം മാത്രമാണ്‌ സത്യം എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഹിന്ദുമതം എല്ലാ മതങ്ങളിലും സത്യം കണ്ടെത്തുന്നു.

6. മറ്റു മതങ്ങളിലെ ഈശ്വരസങ്കല്‌പം, രൂപം, നാമം, ഗുണം എന്നിവയില്‍ ഒതുങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌ ശാസ്‌ത്രീയമായി സ്ഥിരഭാവമുണ്ടെന്നു പറയാനാവില്ല. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഈശ്വരസങ്കല്‌പം അനന്തം, അവ്യയം, അവര്‍ണനീയം എന്നിങ്ങനെ അദൃശ്യമായനിര്‍ഗുണഭാവമായിരിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ ഇത്‌ പ്രയോജനരഹിതമാണെന്നു തോന്നുമെങ്കിലും ശാസ്‌ത്രീയവും സത്യവുമാണ്‌. ഉദാഹരണം – ഏതു മതത്തില്‍പെട്ടവനായാലും ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പും മരണത്തിനുശേഷവും ഇന്ന രൂപത്തിലാണെന്നു പറയാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. ഇന്ന ഗുണമാണവനുള്ളതെന്നും പറയാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട്‌ വ്യക്തമായ അവസ്ഥയാണാദ്യത്തേത്‌ എന്നതിനു സംശയമില്ല. ഈ ശാസ്‌ത്രസത്യം മറ്റു മതങ്ങള്‍ അറിയുന്നില്ല. `ആദിയില്‍ വചനം ഉണ്ടായി’. വചനം വാക്കാണ്‌. വാക്കിനു അര്‍ഥം ഉണ്ട്‌. അര്‍ഥം ഏതെങ്കിലും വസ്‌തുവിനോട്‌ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പോള്‍ വചനത്തിനു മുന്‍പ്‌ വസ്‌തു വേണമല്ലോ. അതേതു വസ്‌തുവെന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌.

7. ഹിന്ദുമതം ഒരു ഭൗതികശാസ്‌ത്രവും അതേസമയം ജീവശാസ്‌ത്രവുമാണ്‌. ഇവ രണ്ടും സ്വരൂപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചശാസ്‌ത്രവും ഹിന്ദുമതം ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തു സമര്‍ഥിക്കുന്നു. ജീവനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സുഖവും വസ്‌തുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സുഖവും ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തു ശരിയേതെന്നു നിര്‍ദേശിക്കുന്നു. തീരുമാനിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വ്യക്തിക്കു തന്നെ നല്‌കിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായത്തിനടിമയായിത്തീരും. മറ്റു മതങ്ങളില്‍ ഈ ശാസ്‌ത്ര വീക്ഷണവും ദര്‍ശനസ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല.

9. മറ്റു മതങ്ങള്‍ സ്വര്‍ഗം വരെ ചെന്നെത്തുതല്ലാതെ മോക്ഷം എന്തെന്നു വിവരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്‌ ദുഃഖസീമയില്‍ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു.

10. വര്‍ഗം, വര്‍ണം, ജാതി, മതം, തേജോഗോളങ്ങള്‍, മറ്റു ജീവരാശികള്‍, ലോകങ്ങള്‍ ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം ഒരു പൊതുതത്ത്വം കണ്ടെത്തുന്നതില്‍ മറ്റു മതങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. ഹിന്ദുമതം ആ സനാതനതത്ത്വത്തില്‍ തുടങ്ങുകയും അവിടെത്തന്നെ സമാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌ ഏകത്വം ദര്‍ശിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവയ്‌ക്ക്‌ അതിനു കഴിയുന്നില്ല.

11. മറ്റു മതക്കാര്‍ എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനുണ്ടെന്നു കാണാത്തതുകൊണ്ട്‌ മതപരിവര്‍ത്തനത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌ എല്ലാറ്റിലുമില്ലാത്ത ഈശ്വരന്‍ അപൂര്‍ണനായി പോകുന്നു. ഹിന്ദുമതം സമദര്‍ശിത്വമുള്ള, സര്‍വവ്യാപിയായ, സര്‍വശക്തനായ, സര്‍വജ്ഞനായ പൂര്‍ണത്തെ ഈശ്വരനായി കാണുന്നു.

12. മറ്റു മതങ്ങളില്‍ സൃഷ്‌ടിയും (പ്രകൃതിയും) സൃഷ്‌ടി കര്‍ത്താവും (പുരുഷനും) തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശാസ്‌ത്രീയമായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഹിന്ദുമതം അതു നിര്‍വഹിക്കുന്നു. ഈശ്വരനില്‍ നിന്ന്‌ അന്യമായി മറ്റൊന്ന്‌ നിലനില്‌ക്കുമ്പോള്‍ ഈശ്വരന്‍ പൂര്‍ണനാവുകയില്ല.

13. വ്യക്തിയെ പരിമിതികളില്‍ നിന്ന്‌ അനന്തതയിലേക്കു വളര്‍ത്താനുള്ള ശാസ്‌ത്രം മറ്റുമതങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഹിന്ദുമതം അതു നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ശാസ്‌ത്രമാര്‍ഗം എല്ലാറ്റിനും തുറന്നുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

14. ഹിന്ദുമതത്തില്‍ നന്മ തിന്മകള്‍ തുറന്നു ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റു മതങ്ങള്‍ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

15. ഹിന്ദുമതത്തില്‍ പ്രകൃതിക്കും ഈശ്വരനും അഭേദം കല്‌പിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യഷ്‌ടിയും സമഷ്‌ടിയും ഒന്നാണെന്നു സമര്‍ഥിക്കുന്നു. ശാസ്‌ത്രവും അതംഗീകരിക്കുന്നു. മറ്റു മതങ്ങളില്‍ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താമണ്‌ഡലമില്ല.

16. ഹിന്ദുമതം എല്ലാ മാര്‍ഗങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കുന്ന മഹാസമുദ്രമാണ്‌. മറ്റു മതങ്ങള്‍ നദികളും.

17. ഹിന്ദുമതം ത്രികത്തെയും ത്രിപുടിയെയും കടന്നുപോകുന്നു. മറ്റു മതങ്ങള്‍ അതില്‍ കുടുങ്ങുന്നു.

18. ഹിന്ദുമതം, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ മുക്തനാകാനും സമാധിസ്ഥനാകാനുമുള്ള മാര്‍ഗം (ജീവന്‍ മുക്താവസ്ഥ, ഭാവ സമാധി) നിര്‍ദേശിക്കുന്നു. മറ്റുമതങ്ങള്‍ അങ്ങോട്ടു കടന്നിട്ടേയില്ല.

19. മറ്റു മതങ്ങള്‍ വിഷയസാധനങ്ങളെ വര്‍ണിച്ച്‌ സ്വര്‍ഗസുഖം കണ്ടെത്തുന്നു. ഹിന്ദു സര്‍വവും ത്യജിക്കുന്നതിലൂടെ നിത്യസുഖം കണ്ടെത്തുന്നു. അതു ശാസ്‌ത്രീയം. മറ്റുള്ളത്‌ അശാസ്‌ത്രീയം.

20. ഹിന്ദുമതത്തില്‍ നിത്യത, അനിത്യത എന്നീ തത്ത്വങ്ങള്‍ക്ക്‌ ശാസ്‌ത്രരീത്യാ ഉള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ ഉണ്ട്‌. മറ്റുള്ള മതങ്ങള്‍ ഒരുവന്റെ അഭിപ്രായവും മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസവും മാത്രം.

21. രാഷ്‌ട്രമീമാംസ, ഗോളശാസ്‌ത്രം, സൃഷ്‌ടിക്രമരഹസ്യം, വൈദ്യശാസ്‌ത്രം, തര്‍ക്കശാസ്‌ത്രം, വ്യാകരണശാസ്‌ത്രം, നരവംശശാസ്‌ത്രം, ജന്തുശാസ്‌ത്രം, ഉത്‌പത്തിശാസ്‌ത്രം, വൃത്തശാസ്‌ത്രം, അലങ്കാരശാസ്‌ത്രം, ജ്യോതിശാസ്‌ത്രം, രസതന്ത്രം, ഊര്‍ജതന്ത്രം, ആണവശാസ്‌ത്രം, ശബ്‌ദശാസ്‌ത്രം, ഭൂമിശാസ്‌ത്രം, അധ്യാത്മശാസ്‌ത്രം, ശരീരശാസ്‌ത്രം, മനഃശാസ്‌ത്രം, മന്ത്രശാസ്‌ത്രം, തന്ത്രശാസ്‌ത്രം, കാമശാസ്‌ത്രം, മോക്ഷശാസ്‌ത്രം, തച്ചുശാസ്‌ത്രം, ധര്‍മശാസ്‌ത്രം, ഗണിതശാസ്‌ത്രം, യോഗശാസ്‌ത്രം എന്നിങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ ശാസ്‌ത്രങ്ങളും നാലു വേദങ്ങള്‍, ആറു വേദാംഗങ്ങള്‍, പതിനെട്ടുപുരാണങ്ങള്‍, നൂറ്റിയെട്ടു ഉപപുരാണങ്ങള്‍, നൂറ്റിയെട്ടു ഉപനിഷത്തുകള്‍, ബ്രാഹ്മണങ്ങള്‍, ആരണ്യകങ്ങള്‍, സംഹിതകള്‍, ഇതിഹാസങ്ങള്‍, തത്ത്വങ്ങള്‍, പതിനാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റിയെട്ട്‌ ശക്തികള്‍, ത്രിമൂര്‍ത്തികള്‍, സൃഷ്‌ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്ന അവസ്ഥാത്രയം, വിശ്വന്‍, തൈജസന്‍, പ്രാജ്ഞന്‍ തുടങ്ങിയ ജീവഭാവങ്ങള്‍, അകാര ഉകാര മകാരാദി പ്രതീകങ്ങള്‍ തുടങ്ങി അനന്തമായ വിജ്ഞാനശാസ്‌ത്രങ്ങള്‍, ഒരുമിച്ചു ചേര്‍ന്ന വിശ്വപ്രകൃതിയില്‍ മനുഷ്യന്‍, പിതൃക്കള്‍, ഗന്ധര്‍വന്മാര്‍, ദേവന്മാര്‍, സിദ്ധന്മാര്‍, ചാരണന്മാര്‍, കിന്നരന്മാര്‍, അപ്‌സരസ്സുകള്‍, ദേവേന്ദ്രന്‍, ഉപബ്രഹ്മാക്കള്‍ എന്നിപ്രകാരമുള്ള സൂക്ഷ്‌മലോക വ്യക്തിത്വങ്ങള്‍, അവയുടെ അനന്തശക്തികള്‍, അവയ്‌ക്കാധാരമായ തത്ത്വങ്ങള്‍ ഇവയെല്ലാം ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പതിനാലു അനുഭവമണ്‌ഡലങ്ങള്‍ അഥവാ ലോകങ്ങള്‍ (താഴെ അതലം, വിതലം, സുതലം, രസാതലം, തലാതലം, മഹാതലം, പാതാളം; മുകളില്‍ ഭൂലോകം, ഭുവര്‍ലോകം, സ്വര്‍ലോകം, മഹര്‍ലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം ) , സ്വായംഭുവന്‍, സ്വാരോചിഷന്‍, ഔത്തമി, താമസന്‍, രൈവതന്‍, ചാക്ഷുഷന്‍, വൈവസ്വതന്‍, സാവര്‍ണി, ദക്ഷ സാവര്‍ണി, ബ്രഹ്മസാവര്‍ണി, ധര്‍മസാവര്‍ണി, രുദ്രസാവര്‍ണി, ദൈവസാവര്‍ണി, ഇന്ദ്രസാവര്‍ണി എന്നിങ്ങനെയുള്ള മനുക്കള്‍; ഏകം, ദശം, ശതം, സഹസ്രം, അയുതം, ലക്ഷം, ദശലക്ഷം, കോടി, മഹാകോടി, ശംഖം, മഹാശംഖം, വൃന്ദം, മഹാവൃന്ദം, പദ്‌മം, മഹാപദ്‌മം, ഖര്‍വം, മഹാഖര്‍വം, സമുദ്രം, ഓഘം, ജലധി, എന്നിങ്ങനെ സംഖ്യാനത്തിലെ പത്തിരട്ടിക്കുന്ന സ്ഥാനസംജ്ഞ; ദിനം, മാസം, വത്സരം, ദേവവത്സരം, ചതുര്‍യുഗങ്ങള്‍, മന്വന്തരങ്ങള്‍, കല്‌പം, മഹാകല്‌പം എന്നിങ്ങനെ അനവധി കാലപരിഗണനകള്‍, അവയില്‍ പ്രപഞ്ചത്തിനു സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥാന്തരങ്ങള്‍; അനന്തകോടി ജന്മാന്തരങ്ങളിലൂടെ ജീവനുണ്ടാകുന്ന സംസ്‌കാരപദവികള്‍, എല്ലാം വിശദമായി വര്‍ണിച്ച്‌ അവസാനമായി ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം ഉത്‌പത്തിലയനകേന്ദ്രമായ ബ്രഹ്മം, അതിന്റെ തന്നെ ശിവന്‍ എന്ന അന്തഭാവം ഇവയെല്ലാം കാട്ടിത്തരുന്ന അനുസ്യൂതവും അപ്രമേയവുമായ ഒരദ്‌ഭുത ശാസ്‌ത്രമാണ്‌ ഹിന്ദുമതം. ഇത്രയും വിശദാംശങ്ങളിലേക്കു കടന്നാല്‍ മറ്റു മതങ്ങള്‍ ഹിന്ദുമതമെന്ന മഹാസമുദ്രത്തെ അപേക്ഷിച്ച്‌ ഒരു ജലകണികയോളവും വലിപ്പമുള്‍കൊള്ളുന്നില്ല. ജീവനു ഭൗതികസത്തയിലുള്ള ബന്ധവും, സ്വഭാവവും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഇടര്‍ച്ചയില്ലാതെ മേല്‌പറഞ്ഞ ഉപാധികളിലൂടെ വര്‍ണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സവിശേഷത ഹൈന്ദവമതശാസ്‌ത്രത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തില്ല. അവസാനമായി ജീവാത്മാപരമാത്മൈക്യത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും ത്രിലോകങ്ങളും ചിദാകാശതത്ത്വത്തില്‍ അഥവാ ആത്മാവില്‍ നിന്നുണ്ടായി ആത്മാവില്‍ ലയിക്കുന്നു എന്നത്‌ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്‌ ആധുനികശാസ്‌ത്രചിന്തയെ സമര്‍ഥിക്കുകയും വിദൂരസത്തയിലേക്ക്‌ വഴി കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതത്രേ.

22. `തത്ത്വമസി – അതു നീയാകുന്നു’, എന്നിങ്ങനെ തത്ത്വത്തേയും വ്യക്തിയേയും കാണുന്ന അവസ്ഥയില്‍ നിന്നും ഘട്ടം ഘട്ടമായി വളര്‍ത്തി `പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ’, `അയമാത്മാ ബ്രഹ്മ’, `അഹം ബ്രഹ്മാസ്‌മി’ എന്നുവരെയുള്ള അനന്തത വരെ വളരുവാന്‍ വ്യക്തിക്ക്‌ ഹിന്ദുമതം അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നല്‌കിയിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും, വിധി നിഷേധങ്ങളും ക്രമമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ഈ സങ്കല്‌പമോ സ്വാതന്ത്ര്യമോ മറ്റു മതങ്ങളിലില്ല.

23. വ്യക്തിജീവിതം, കുടുംബജീവിതം, സമൂഹജീവിതം തുടങ്ങിയ മനുഷ്യജീവിതത്തിനു ഉദാത്തമായ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്‌. മേല്‌പറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ ഓരോന്നിനേയും പ്രത്യേകമായും പരസ്‌പരബന്ധത്തോടെയും കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മാതൃകയും മറ്റൊരിടത്തുമില്ല.

24. ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിനും അതിനുപരി ഒരു രാജകുടുംബത്തിനും ഒന്നുപോലെ മാതൃക കാട്ടുന്ന ഉദാഹരണവും ഇതുപോലെ മറ്റൊന്നില്ല.

25. ധര്‍മാധര്‍മങ്ങള്‍ നിരൂപിക്കേണ്ടിടത്ത്‌ ആത്മധര്‍മവും ത്യാഗവും നഷ്‌ടപ്പെടാതെ ഇത്രശക്തമായി പ്രതികരിച്ച ധര്‍മസമരസന്ദേശം മറ്റൊരു മതവീക്ഷണത്തിലും സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടില്ല.

26. ശത്രുമിത്രഭേദം കൂടാതെ ധര്‍മത്തിന്റെ സന്ദേശം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഉത്തമോദാഹരണവും സമദര്‍ശിത്വം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന മാതൃകയും മറ്റൊരു മതത്തിലും കാണുവാനില്ല.

27. സമൂഹത്തിലെ അസമത്വങ്ങളെയും, ദൗര്‍ബല്യങ്ങളെയും സ്വജനതാത്‌പര്യവും സ്വാര്‍ഥതയും കൂടാതെ നോക്കിക്കാണുന്ന ദര്‍ശനവും ഇതുപോലെ മറ്റെങ്ങുമില്ല.

28. മറ്റു മതങ്ങള്‍ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വീക്ഷണത്തിലും സമീപനത്തിലും വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില പശ്ചാത്തങ്ങള്‍ മാത്രമേ ആദര്‍ശത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ചര്‍ച്ചാ മാധ്യമമാക്കിയിട്ടുള്ളു. എന്നാല്‍ ഹിന്ദുമതം പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളേയും ദൗര്‍ബല്യങ്ങളേയും പശ്ചാത്തലമാക്കി ജീവിത ചര്‍ച്ചനടത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. അവിടെയെല്ലാം ജീവിതമൂല്യങ്ങളെ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്‌.

29. പ്രായോഗികമായ പ്രതികരണശേഷി പ്രദാനം ചെയ്യുവാനും മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം നല്‌കുവാനും ആദര്‍ശശുദ്ധമായ ജീവിതോദാഹരണം ഇതേപോലെ മറ്റെങ്ങുമില്ല.

30. പക്ഷഭേദമില്ലാത്ത ധാര്‍മികബോധം, സ്വാര്‍ഥതയില്ലാത്ത സമീപനം, നിര്‍മത്സരമായ സമരതന്ത്രം, സാമ്രാജ്യമോഹമില്ലാത്ത രാജ്യതന്ത്രജ്ഞത. ഇതിനെല്ലാം പോരുന്ന ഉദാഹരണവും മറ്റൊരിടത്തുമില്ല. അണുജീവി മുതല്‍ ആഗോളതലം വരെ കൂട്ടിയിണക്കുകയും ഏകത്വം ദര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വീക്ഷണവും ഹിന്ദുമതത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും കാണുവാനില്ല. ഇത്‌ വസ്‌തുനിഷ്‌ഠവും നിഷ്‌പക്ഷവുമായ വീക്ഷണമല്ലാതെ വിദ്വേഷത്തിനുള്ള മാര്‍ഗമല്ല.

ജഗദ്‌ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി