ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

30 July 2023

നാഗമാഹാത്മ്യം - 79

നാഗമാഹാത്മ്യം...

ഭാഗം: 79

83. ആയില്യം നക്ഷത്രവും ഗണ്ഡാന്തസമയത്തെ ജനനവും
🧡▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀🧡
ഗണ്ഡാന്തം എന്നു പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതു ദോഷകാലമാണ് എന്ന അറിവു എല്ലാർക്കുമില്ല. പഴമക്കാരും ജ്യോത്സ്യന്മാരുമൊക്കെ പറയുന്നത് ഗണ്ഡാന്തം ദോഷമാണെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇത് ചില നാളുകൾക്കു മാത്രമേയുള്ളു.

ഓരോ നാളിനും നാലുപാദമുണ്ട്. ഒരു പാദം എന്നുപറയുന്നത് 15 നാഴികയാണ്. അശ്വതി, മകം, മൂലം, ഈ നക്ഷത ങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക ഗണ്ഡാന്തകാലമാണ്. ആയില്യം , തൃക്കേട്ട, രേവതി ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ 15 നാഴിക ഗണ്ഡാന്തകാലമാണ്. ഈ സമയത്തു ജനിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതപുരോഗതിയിൽ പല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് . ആ വ്യക്തികളൊ മാതാപിതാ ക്കളൊ എത്രശ്രമിച്ചാലും ഉദ്ദേശിച്ച വിജയം നേടുവാൻ പല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ സമയത്തു ജനിക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാറുള്ളു. തടസ്സങ്ങൾ മാറുന്നതിന് യഥാവിധി പരിഹാരങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ് . ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർ ആയില്യദിവസം ആയില്യ പൂജ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 15 നാഴികയിൽ 10 നാഴിക കഴിഞ്ഞാണ് ജനനമെങ്കിൽ ദോഷം അല്പം കുറവായിരിക്കും.

തുടരും...

ഓം നാഗരാജായ നമഃ
ഓം നമഃ കാമരൂപിണേ 
മഹാബലായ നാഗാധിപതയേ നമഃ

No comments:

Post a Comment