ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

30 July 2023

നാഗമാഹാത്മ്യം - 78

നാഗമാഹാത്മ്യം...

ഭാഗം: 78

82. മംഗല്യദോഷവും പരിഹാരവും സർപ്പപൂജയും
🧡▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀🧡
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ് ജാതക ദോഷം കാരണം വിവാഹത്തിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നു എന്നത്. ഇതിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ , വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. വിവാഹതടസ്സം മാറുന്നതിനും വിവാഹിതരായ ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾക്കും എന്തൊക്കെ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു . പ്രധാനമായും ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ജാതകം നോക്കി വിവാഹത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്നു മനസ്സിലാക്കി പ്രസ്തുത ഗ്രഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതാണ്. സാധാരണ ഇത്തരം ദോഷമുള്ളവർ ജ്യോത്സ്യൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു പുറമേ തിങ്കളാഴ്ചതോറും പാർവ്വതീസമേതനായിരിക്കുന്ന ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുകയും സ്വയംവരമന്ത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ഉരുവിടുകയും വേണം . ജാതകത്തിൽ ചൊവ്വാദോഷമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ ജാതകത്തിലെ ചൊവ്വയുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കി പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുക.

ഇതിന് പ്രധാനമായ പരിഹാരം വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ്.സാധാരണയായി കാണുന്ന ഗ്രഹദോഷ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ മന്ത്രജപം, സ്തോത്രജപം , രത്നധാരണം, യന്ത്രധാരണം, ദാനം , ദേവതാഭജനം തുടങ്ങിയവയാണ്. ഇതിൽ നക്ഷത്രക്കാരന് ഉചിതമായത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. കുജദോഷമുള്ള ദമ്പതികൾക്ക് വളരെയധികം ദുരിതങ്ങളും, കലഹവും, വിരഹവും അനുഭവപ്പെടും . ഇവയുടെ പരിഹാര ത്തിനായി ഹനുമാനെ പൂജിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സർപ്പ ദോഷം കാരണവും ചിലവ്യക്തികൾക്ക് മംഗല്യ ദോഷവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ദോഷം മാറുന്നതിനായി നാഗദേവത ദേവന്മാർക്ക് നൂറും പാലും നൽകി ആയില്യ പൂജ നടത്തേണ്ടതാണ്.

തുടരും...

ഓം നാഗരാജായ നമഃ
ഓം നമഃ കാമരൂപിണേ 
മഹാബലായ നാഗാധിപതയേ നമഃ

No comments:

Post a Comment