ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

30 July 2023

നാഗമാഹാത്മ്യം - 69

നാഗമാഹാത്മ്യം...

ഭാഗം: 69

73. ഗരുഡദർശനഫലം
🧡▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀🧡
വിഷ്ണുഭഗവാന്റെ വാഹനമായിട്ടാണ് ഗരുഡനെ കാണുന്നത്. അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ ഈ പക്ഷിയെ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഗരുഡനെ കാണുന്നവർ കൈകൂപ്പി നമസ്ക്കരിക്കാതെ വലതുകൈ മോതിരവിരലാൽ രണ്ടു കർണ്ണങ്ങളിലും നാല് തവണ തൊട്ട് നമസ്ക്കരിക്കണമെന്നാണ്. ഇങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രം.

കുങ്കുമാങ്കിത വർണായ കന്ദേധുധവളായ ച
വിഷ്ണുവാഹനമസ്തുഭ്യം പക്ഷിരാജായതേ നമഃ

ദൈവീകപക്ഷിയായ ഗരുഡനെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും കണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

ഞായറാഴ്ച ദിവസം :- രോഗ ശമനം

തിങ്കൾ, ചൊവ്വ ദിവസം:- ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുകയും സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും

ബുധൻ, വ്യാഴം :- ശുഭകാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും, ശുഭകാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും , ശത്രുക്ക ളുമായി അനുരഞ്ജനം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

വെള്ളി, ശനി :- ഐശ്വര്യസമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതിനും, ദീർഘായുസ്സിനും നല്ലതാണ്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയ്ക്ക് പുറമേ ഈ പക്ഷിയെ കണ്ടതിനു ശേഷം ഇത് ഇടത്തോട്ട് പറന്നു പോകുന്നതും കാക്ക വലത്തോട്ട് പറന്നു പോകുന്നത് കാണുന്നതും നല്ലതാണ്.

തുടരും...

ഓം നാഗരാജായ നമഃ
ഓം നമഃ കാമരൂപിണേ 
മഹാബലായ നാഗാധിപതയേ നമഃ

No comments:

Post a Comment