ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

25 December 2018

ഋണമോചന മംഗല സ്തോത്രമ്‌

ഋണമോചന മംഗല സ്തോത്രമ്‌

മംഗലോ ഭൂമിപുത്രശ്ച ഋണഹര്താ ധനപ്രദ: |
സ്ഥിരാസനോ മഹാകായ: സര്വകര്മ വിരോധക: ||

ലോഹിതോ ലോഹിതാക്ഷശ്ച സാമഗാനാം കൃപാകര: |
ധരാത്മജ: കുജോ ഭൗമോ ഭൂതിദോ ഭൂമിനംദന: ||

അംഗാരകോ യമശ്ചൈവ സര്വരോഗാപഹാരക: |
വൃഷ്ടേ: കര്താഽപഹര്താ ച സര്വകാര്യഫലപ്രദ: ||

ഏതാനി കുജനാമാനി നിത്യം യ: ശ്രദ്ധയാ പഠേത് |
ഋണം ന ജായതേ തസ്യ ധനം ശീഘ്രമവാപ്നുയാത് ||

ധരണീഗര്ഭസംഭൂതം വിദ്യുത്കാംതിസമപ്രഭമ് |
കുമാരം ശക്തിഹസ്തം തം മംഗലം പ്രണമാമ്യഹമ് ||

സ്തോത്രമംഗാരകസ്യ തത്പഠനീയം സദാ നൃഭി: |
ന തേഷാം ഭൗമജാ പീഡാ സ്വല്പാപി ഭവതി ക്വചിത്‌ ||

അംഗാരക മഹാഭാഗ ഭഗവന്‌ ഭക്തവത്സല |
ത്വാം നമാമി മമാശേഷമൃണമാശു വിനാശയ ||

ഋണരോഗാദി ദാരിദ്ര്യം യേ ചാന്യേ ഹ്യപമൃത്യവ: |
ഭയക്ലേശ മനസ്താപാ നശ്യംതു മമ സര്വദാ ||

അതിവക്ത്ര ദുരാരാധ്യ ഭോഗമുക്ത ജിതാത്മന: |
തുഷ്ടോ ദദാസി സാമ്രാജ്യം രുഷ്ടോ ഹരസി തത്‌ ക്ഷണാത്‌ ||

വിരിംചിശക്രവിഷ്ണൂനാം മനുഷ്യാണാം തു കാ കഥാ |
തേന ത്വം സര്വസത്ത്വേന ഗ്രഹരാജോ മഹാബല: ||

പുത്രാന്‌ ദേഹി ധനം ദേഹി ത്വാമസ്മി ശരണം ഗത: |
ഋണദാരിദ്ര്യ ദു:ഖേന ശത്രൂണാം ച ഭയാത്തത: ||

ഏഭിര്ദ്വാദശഭി: ശ്ലോകൈര്യ: സ്തൗതി ച ധരാസുതമ്‌ |
മഹതീം ശ്രീയമാപ്നോതി ഹ്യപരോ ധനദോ യുവാ ||

ഇതി ശ്രീ സ്കംദപുരാണേ ഭാര്ഗവപ്രോക്തം ഋണമോചന മംഗലസ്തോത്രം‌ സംപൂര്ണമ്‌

No comments:

Post a Comment