ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

25 December 2018

ബുധ പംചവിംശതി നാമ സ്തോത്രമ്‌

|| ബുധ പംചവിംശതി നാമ സ്തോത്രമ്‌ ||

ശ്രീ ഗണേശായനമ: |

അസ്യ ശ്രീ ബുധപംചവിംശതിനാമ സ്തോത്രസ്യ | പ്രജാപതിര്‌ ഋഷി: |

ത്രിഷ്ടുപ്‌ ഛംദ: | ബുധോ ദേവതാ | ബുധപ്രിത്യര്ഥം ജപേ വിനിയോഗ: ||

ബുധോ ബുദ്ധിമതാം ശ്രേഷ്ഠോ ബുദ്ധിദാതാ ധനപ്രദ: |
പ്രിയംഗുകലികാശ്യാമ: കംജനേത്രോ മനോഹര: ||൧||

ഗ്രഹോപമോ രൗഹിണേയോ നക്ഷത്രേശോ ദയാകര: |
വിരുദ്ധകാര്യഹംതാ ച സൗമ്യോ ബുദ്ധിവിവര്ധന: ||൨||

ചംദ്രാത്മജോ വിഷ്ണുരൂപീ ജ്ഞാനി ജ്ഞോ ജ്ഞാനിനായക: |
ഗ്രഹപീഡാഹരോ ദാര പുത്ര ധാന്യ പശുപ്രദ: ||൩||

ലോകപ്രിയ: സൗമ്യമൂര്തിര്ഗുണദോ ഗുണിവത്സല: |
പംചവിംശതി നാമാനി ബുധസ്യൈതാനി യ: പഠേത്‌ ||൪||

സ്മൃത്വാ ബുധം സദാ തസ്യ പീഡാ സര്വാ വിനശ്യതി |
തദ്ദിനേ വാ പഠേദ്യസ്തു ലഭതേ സ മനോഗതമ്‌ ||൫||

ഇതി ശ്രീ പദ്മപുരാണേ ബുധ പംചവിംശതിനാമ സ്ത്രോത്രമ്‌ സംപൂര്ണമ്‌

No comments:

Post a Comment