ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

25 December 2018

ഗണേശ മംഗലാഷ്ടകമ്‌ 

|| ഗണേശ മംഗലാഷ്ടകമ്‌ ||

ഓം ഗണേശായനമഃ

ഗജാനനായ ഗാംഗേയ സഹജായ സദാത്മനേ |
ഗൗരീപ്രിയ തനൂജായ ഗണേശായാസ്തു മംഗളമ്‌ || ൧ ||

നാഗയജ്ഞോപവീതായ നതവിഘ്നവിനാശിനേ |
നംദ്യാദി ഗണനാഥായ നായകായാസ്തു മംഗളമ്‌ || ൨ ||

ഇഭവക്ത്രായ ചേംദ്രാദി വംദിതായ ചിദാത്മനേ |
ഈശാനപ്രേമപാത്രായ ചേഷ്ടദായസ്തു മംഗളമ്‌ || ൩ ||

സുമുഖായ സുശുംഡാഗ്രോ ക്ഷിപ്താമൃതഘടായ ച |
സുരബൃംദ നിഷേവ്യായ സുഖദായസ്തു മംഗളമ്‌ || ൪ ||

ചതുര്ഭുജായ ചംദ്രാര്ധ വിലസന്മസ്തകായ ച |
ചരണാവനതാനംത താരണായാസ്തു മംഗളമ്‌ || ൫ ||

വക്രതുംഡായ വടവേ വംധ്യായ വരദായ ച |
വിരൂപാക്ഷ സുതായാസ്തു വിഘ്നനാശായ മംഗളമ്‌ || ൬ ||

പ്രമോദമോദരൂപായ സിദ്ധിവിജ്ഞാന രൂപിണേ |
പ്രകൃഷ്ടാ പാപനാശായ ഫലദായസ്തു മംഗളമ്‌ || ൭ ||

മംഗളം ഗണനാഥായ മംഗളം ഹരസൂനവേ |
മംഗളം വിഘ്നരാജായ വിഘ്നഹര്ത്രേസ്തു മംഗളമ്‌ || ൮ ||

ശ്ലോകാഷ്ടകമിദം പുണ്യം മംഗളപ്രദം ആധരാത്‌ |
പരിതവ്യം പ്രയത്നേന സര്വവിഘ്ന നിവൃത്തയേ || ൯ ||

|| ഇതി ശ്രീ ഗണേശ മംഗളാഷ്ടകം സംപൂര്ണമ്‌ ||

No comments:

Post a Comment