ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

14 December 2018

ബൃഹസ്പത്യാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി (ഗുരു)

|| ബൃഹസ്പത്യാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി || (ഗുരു)

ഓം ഗുരവേ നമഃ  | 
ഓം ഗുണാകരായ നമഃ  |
ഓം ഗോപ്ത്രേ നമഃ  | 
ഓം ഗോചരായ നമഃ  |
ഓം ഗോപതിപ്രിയായ നമഃ  | 
ഓം ഗുണിനേ നമഃ  |
ഓം ഗുണവംതാംശ്രേഷ്ഠായ നമഃ |
ഓം ഗുരൂനാം ഗുരവേ നമഃ |
ഓം അവ്യയായ നമഃ  | 
ഓം ജേത്രേ നമഃ  || ൧൦ ||

ഓം ജയംതായ നമഃ  | 
ഓം ജയദായ നമഃ  |
ഓം ജീവായ നമഃ  | 
ഓം അനംതായ നമഃ  |
ഓം ജയാവഹായ നമഃ  | 
ഓം അംഗീരസായ നമഃ  |
ഓം അധ്വരാസക്തായ നമഃ  |
ഓം വിവിക്തായ നമഃ  |
ഓം അധ്വരകൃതേ നമഃ  | 
ഓം പരായ നമഃ  || ൨൦ ||

ഓം വാചസ്പതയേ നമഃ  | 
ഓം വശിനേ നമഃ  |
ഓം വശ്യായ നമഃ  | 
ഓം വരിഷ്ഠായ നമഃ  |
ഓം വാഗ്വിചക്ഷണായ നമഃ  | 
ഓം ചിത്തശുദ്ധികരായ നമഃ  |
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ  | 
ഓം ചൈത്രായ നമഃ  |
ഓം ചിത്രശിഖംഡിജായ നമഃ  | 
ഓം ബൃഹദ്രഥായ നമഃ  || ൩൦ ||

ഓം ബൃഹദ്ഭാനവേ നമഃ  | 
ഓം ബൃഹസ്പതയേ നമഃ  |
ഓം അഭീഷ്ടദായ നമഃ  | 
ഓം സുരാചാര്യായ നമഃ  |
ഓം സുരാരാധ്യായ നമഃ |
ഓം സുരകാര്യഹിതംകരായ നമഃ |
ഓം ഗീര്വാണപോഷകായ നമഃ  | 
ഓം ധന്യായ നമഃ  |
ഓം ഗീഷ്പതയേ നമഃ  | 
ഓം ഗിരീശായ നമഃ  || ൪൦ ||

ഓം അനഘായ നമഃ  | 
ഓം ധീവരായ നമഃ  |
ഓം ധീഷണായ നമഃ  | 
ഓം ദിവ്യഭൂഷണായ നമഃ  |
ഓം ധനുര്ധരായ നമഃ  | 
ഓം ദൈത്രഹംത്രേ നമഃ  |
ഓം ദയാപരായ നമഃ  | 
ഓം ദയാകരായ നമഃ  |
ഓം ദാരിദ്ര്യനാശനായ നമഃ  | 
ഓം ധന്യായ നമഃ  || ൫൦ ||

ഓം ദക്ഷിണായന സംഭവായ നമഃ |
ഓം ധനുര്മീനാധിപായ നമഃ |
ഓം ദേവായ നമഃ  | 
ഓം ധനുര്ബാണധരായ നമഃ  |
ഓം ഹരയേ നമഃ  | 
ഓം സര്വാഗമജ്ഞായ  നമഃ  |
ഓം സര്വജ്ഞായ നമഃ  | 
ഓം സര്വവേദാംതവിദ്വരായ നമഃ  |
ഓം ബ്രഹ്മപുത്രായ നമഃ  | 
ഓം ബ്രാഹ്മണേശായ നമഃ  || ൬൦ ||

ഓം ബ്രഹ്മവിദ്യാവിശാരദായ നമഃ |
ഓം സമാനാധികനിര്മുക്തായ നമഃ |
ഓം സര്വലോകവശംവദായ നമഃ |
ഓം സസുരാസുരഗംധര്വവംദിതായ നമഃ |
ഓം സത്യഭാഷണായ നമഃ  | 
ഓം സുരേംദ്രവംദ്യായ നമഃ  |
ഓം ദേവാചാര്യായ നമഃ |
ഓം അനംതസാമര്ഥ്യായ നമഃ  |
ഓം വേദസിദ്ധാംതപാരംഗായ നമഃ |
ഓം സദാനംദായ നമഃ || ൭൦ ||

ഓം പീഡാഹരായ നമഃ  | 
ഓം വാചസ്പതയേ നമഃ  |
ഓം പീതവാസസേ നമഃ  | 
ഓം അദ്വിതീയരൂപായ നമഃ  |
ഓം ലംബകൂര്ചായ നമഃ  | 
ഓം പ്രകൃഷ്ടനേത്രായ നമഃ  |
ഓം വിപ്രാണാംപതയേ നമഃ  | 
ഓം ഭാര്ഗവശിഷ്യായ നമഃ  |
ഓം വിപന്നഹിതകരായ നമഃ  | 

ഓം ബൃഹസ്പതയേ നമഃ  || ൮൦ ||
ഓം സുരാചാര്യായ നമഃ  | 
ഓം ദയാവതേ നമഃ  |
ഓം ശുഭലക്ഷണായ നമഃ  | 
ഓം ലോകത്രയഗുരവേ നമഃ  |
ഓം സര്വതോവിഭവേ നമഃ  | 
ഓം സര്വേശായ നമഃ  |
ഓം സര്വദാഹൃഷ്ടായ നമഃ  | 
ഓം സര്വഗായ നമഃ  |
ഓം സര്വപൂജിതായ നമഃ  |
ഓം അക്രോധനായ നമഃ  || ൯൦ ||

ഓം മുനിശ്രേഷ്ഠായ നമഃ  | 
ഓം നീതികര്ത്രേ നമഃ  |
ഓം ജഗത്പിത്രേ നമഃ  | 
ഓം സുരസൈന്യായ നമഃ  |
ഓം വിപന്നത്രാണഹേതവേ നമഃ  |
ഓം വിശ്വയോനയേ നമഃ  |
ഓം അനയോനിജായ നമഃ  | 
ഓം ഭൂര്ഭുവായ നമഃ  |
ഓം ധനദാത്രേ നമഃ  | 
ഓം ഭര്ത്രേ നമഃ  || ൧൦൦ ||

ഓം ജീവായ നമഃ  | 
ഓം മഹാബലായ നമഃ  |
ഓം കാശ്യപപ്രിയായ നമഃ  | 
ഓം അഭീഷ്ടഫലദായ നമഃ  |
ഓം വിശ്വാത്മനേ നമഃ  |  
ഓം വിശ്വകര്ത്രേ നമഃ  |
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ    | 
ഓം ശുഭഗ്രഹായ നമഃ  || ൧൦൮ ||

ഓം ദേവായ നമഃ  |  
ഓം സുരപൂജിതായ നമഃ  |
ഓം പ്രജാപതയേ നമഃ  |   
ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ  |
ഓം സുരേംദ്രവംദ്യായ നമഃ  || ൧൧൨ ||

|| ഇതി ശ്രീ ബൃഹസ്പത്യാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ സംപൂര്ണമ്‌ ||

 

No comments:

Post a Comment