ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

25 December 2018

ശ്രീ സൂര്യാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി: 

|| ശ്രീ സൂര്യാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി:  ||

ധ്യേയഃസ്സദാ സവിതൃമംഡല മധ്യവര്ഥീ |
നാരായണ സരസിജാസന സന്നിവിഷ്ഠാഃ |
കേയൂരവാന്‌ മകരകുംഡലവാന്‌ കിരീടി |
ഹാരി ഹിരണ്മയ വപുധൃത ശംഖചക്രാ ||

ഓം അരുണായ നമഃ  |  ഓം ശരണ്യായ നമഃ  |
ഓം കരുണാരസസിംധവേ നമഃ  | 
ഓം അസമാനബലായ നമഃ  |
ഓം ആര്തരക്ഷണായ നമഃ | 
ഓം ആദിത്യായ നമഃ
ഓം ആദിഭൂതായ നമഃ  | 
ഓം അഖിലാഗമവേദിനേ നമഃ  |
ഓം അച്യുതായ നമഃ  | 
ഓം അഖിലജ്ഞായ നമഃ  || ൧൦ ||
ഓം അനംതായ നമഃ  | 

ഓം ഇനായ നമഃ  |
ഓം വിശ്വരൂപായ നമഃ  | 
ഓം ഇജ്യായ നമഃ |
ഓം ഇംദ്രായ നമഃ | 
ഓം ഭാനവേ നമഃ |
ഓം ഇംദിരാമംദിരാപ്തായ നമഃ | 
ഓം വംദനീയായ നമഃ |
ഓം ഈശായ നമഃ | 
ഓം സുപ്രസന്നായ നമഃ || ൨൦ ||

ഓം സുശീലായ നമഃ | 
ഓം സുവര്ചസേ നമഃ |
ഓം വസുപ്രദായ നമഃ |
ഓം വസവേ നമഃ |
ഓം വാസുദേവായ നമഃ | 
ഓം ഉജ്വലായ നമഃ |
ഓം ഉഗ്രരൂപായ നമഃ | 
ഓം ഊര്ധ്വഗായ നമഃ |
ഓം വിവസ്വതേ നമഃ | 
ഓം ഉദ്യത്കിരണജാലായ നമഃ || ൩൦ ||

ഓം ഹൃഷികേശായ നമഃ | 
ഓം ഊര്ജസ്വലായ നമഃ |
ഓം വീരായ നമഃ | 
ഓം നിര്ജരായ നമഃ |
ഓം ജയായ നമഃ | 
ഓം ഊരുദ്വയാഭാവരൂപയുക്തസാരഥയേ നമഃ|
ഓം ഋഷിവംദ്യായ നമഃ | 
ഓം രുഗ്ഫ്രംതേ നമഃ |
ഓം ഋക്ഷചക്രായ നമഃ  |
ഓം ഋജുസ്വഭാവചിത്തായ നമഃ || ൪൦ ||

ഓം നിത്യസ്തുതായ നമഃ | 
ഓം ഋകാര മാതൃകാവര്ണരൂപായ നമഃ |
ഓം ഉജ്ജലതേജസേ നമഃ | 
ഓം ഋക്ഷാധിനാഥമിത്രായ നമഃ |
ഓം പുഷ്കരാക്ഷായ നമഃ | 
ഓം ലുപ്തദംതായ നമഃ |
ഓം ശാംതായ നമഃ |   
ഓം കാംതിദായ നമഃ |
ഓം ഘനായ നമഃ  |  
ഓം കനത്കനകഭൂഷായ നമഃ || ൫൦ ||

ഓം ഖദ്യോതായ നമഃ |  
ഓം ലൂനിതാഖിലദൈത്യായ നമഃ |
ഓം സത്യാനംദസ്വരൂപിണേ നമഃ | 
ഓം അപവര്ഗപ്രദായ നമഃ |
ഓം ആര്തശരണ്യായ നമഃ |  
ഓം ഏകാകിനേ നമഃ |
ഓം ഭഗവതേ നമഃ |  
ഓം സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യംതകാരിണേ നമഃ |
ഓം ഗുണാത്മനേ നമഃ   |  
ഓം ഘൃണിഭൃതേ നമഃ || ൬൦ ||

ഓം ബൃഹതേ നമഃ |   
ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ |
ഓം ഐശ്വര്യദായ നമഃ |   
ഓം ശര്വായ നമഃ |
ഓം ഹരിദശ്വായ നമഃ |  
ഓം ശൗരയേ നമഃ |
ഓം ദശദിക്‌ സംപ്രകാശായ നമഃ | 
ഓം ഭക്തവശ്യായ നമഃ |
ഓം ഓജസ്കരായ നമഃ    |  
ഓം ജയിനേ നമഃ   || ൭൦ ||

ഓം ജഗദാനംദഹേതവേ നമഃ |
ഓം ജന്മമൃത്യുജരാവ്യാധി വര്ജിതായ  നമഃ |
ഓം ഔന്നത്യപദസംചാരരഥസ്ഥായ നമഃ |
ഓം അസുരാരയേ നമഃ |
ഓം കമനീയകരായ നമഃ | 
ഓം അബ്ജവല്ലഭായ നമഃ |
ഓം അംതര്ബഹിഃ പ്രകാശായ നമഃ | 
ഓം അചിംത്യായ നമഃ |
ഓം ആത്മരൂപിണേ നമഃ   |  
ഓം അച്യുതായ നമഃ   || ൮൦ ||

ഓം അമരേശായ നമഃ  |  
ഓം പരസ്മൈജോതിഷേ നമഃ |
ഓം അഹസ്കരായ നമഃ |  
ഓം രവയേ നമഃ |
ഓം ഹരയേ നമഃ |   
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ |
ഓം തരുണായ നമഃ |  
ഓം വരേണ്യായ നമഃ |
ഓം ഗ്രഹാണാംപതയേ നമഃ   | 
ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ  || ൯൦ ||

ഓം ആദിമധ്യാംതരഹിതായ നമഃ
 ഓം സൗഖ്യപ്രദായ നമഃ |
ഓം സകല ജഗതാംപതയേ നമഃ | 
ഓം സൂര്യായ നമഃ |
ഓം കവയേ നമഃ  | 
ഓം നാരായണായ നമഃ |
ഓം പരേശായ നമഃ |  
ഓം തേജോരൂപായ നമഃ |
ഓം ശ്രീം ഹിരണ്യഗര്ഭായ നമഃ  |
ഓം ഹ്രീം സംപത്കരായ നമഃ || ൧൦൦||

ഓം ഐം ഇഷ്ടാര്ഥദായ നമഃ | 
ഓം സുപ്രസന്നായ നമഃ |
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ |  
ഓം ശ്രേയസേ നമഃ |
ഓം ഭക്തകോടിസൗഖ്യപ്രദായിനേ നമഃ |
ഓം നിഖിലാഗമവേദ്യായ നമഃ |
ഓം നിത്യാനംദായ നമഃ   | 
ഓം ശ്രീ സൂര്യനാരായണ സ്വാമിനേ നമഃ ||൧൦൮ ||

|| ശ്രീ സൂര്യാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ സംപൂര്ണമ്‌ ||

 

No comments:

Post a Comment