ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

25 December 2018

ഗണേശ കവചമ്‌ 

|| ഗണേശ കവചമ്‌ ||

|| ഗൗരീ ഉവാച ||

ഏഷോതി ചപലോ ദൈത്യാന്‌ ബാല്യേപി നാശയത്യഹോ |
അഗ്രേ കിം കര്മ കര്തേതി ന ജാനേ മുനിസത്തമ ||

ദൈത്യാ നാനാവിധാ ദുഷ്ടാഃ സ്സാധു ദേവദ്രുമഃ ഖലാഃ |
അതോസ്യ കംഠേ കിംചിത്ത്വം രക്ഷാം സംബദ്ദുമര്ഹസി ||

|| മുനിരുവാച ||

|| അഥ ധ്യാനമ്‌ ||

ധ്യായേത്‌ സിംഹഗതം വിനായകമമും ദിഗ്ബാഹു മാദ്യേ യുഗേ
ത്രേതായാം തു മയൂര വാഹനമമും ഷഡ്ബാഹുകം സിദ്ധിദമ്‌ |
ദ്വാപരേതു ഗജാനനം യുഗഭുജം രക്താംഗരാഗം വിഭുമ്‌
തുര്യേ തു ദ്വിഭുജം സിതാംഗരുചിരം സര്വാര്ഥദം സര്വദാ ||

|| അഥ കവചമ്‌ ||

വിനായക ശ്ശിഖാംപാതു പരമാത്മാ പരാത്പരഃ |
അതിസുംദര കായസ്തു മസ്തകം സുമഹോത്കടഃ || ൧ ||

ലലാടം കശ്യപഃ പാതു ഭ്രൂയുഗം തു മഹോദരഃ |
നയനേ ഭാലചംദ്രസ്തു ഗജാസ്യസ്യോഷ്ഠ പല്ലവൗ || ൨ ||

ജിഹ്വാം പാതു ഗണക്രീഡശ്ചുബുകം ഗിരിജാസുതഃ |
വാചം വിനായകഃ പാതു ദംതാന്‌ രക്ഷതു ദുര്മുഖഃ || ൩ ||

ശ്രവണൗ പാശപാണിസ്തു നാസികാം ചിംതിതാര്ഥദഃ |
ഗണേശസ്തു മുഖം പാതു കംഠം പാതു ഗണാധിപഃ || ൪ ||

സ്കംധൗ പാതു ഗജസ്കംധഃ സ്തനേ വിഘ്നവിനാശനഃ |
ഹൃദയം ഗണനാഥസ്തു ഹേരംബോ ജഠരം മഹാന്‌ || ൫ ||

ധരാധരഃ പാതു പാര്ശ്വൗ പൃഷ്ഠം വിഘ്നഹരശ്യുഭഃ |
ലിംഗം ഗുഹ്യം സദാ പാതു വക്രതുംഡോ മഹാബലഃ || ൬ ||

ഗണക്രീഡോ ജാനു ജംഘേ ഊരൂ മംഗളകീര്തിമാന്‌ |
ഏകദംതോ മഹാബുദ്ധിഃ പാദൗ ഗുല്ഫൗ സദാവതു || ൭ ||

ക്ഷിപ്ര പ്രസാദനോ ബാഹു പാണീ ആശാപ്രപൂരകഃ |
അംഗുലീശ്ച നഖാന്‌ പാതു പദ്മഹസ്തോ രിനാശനഃ || ൮ ||

സര്വാംഗാനി മയൂരേശോ വിശ്വവ്യാപീ സദാവതു |
അനുക്തമപി യത്‌ സ്ഥാനം ധൂമ്രകേതുഃ സദാവതു || ൯ ||

ആമോദസ്ത ഗ്രതഃ പാതു പ്രമോദഃ പൃഷ്ഠതോവതു |
പ്രാച്യാം രക്ഷതു ബുദ്ധീശ ആഗ്നേയാം സിദ്ധിദായകഃ || ൧൦ ||

ദക്ഷിണസ്യാമുമാപുത്രോ നൈരുത്യാം തു ഗണേശ്വരഃ |
പ്രതിച്യാം വിഘ്നഹര്താ വ്യാദ്വായവ്യാം ഗജകര്ണകഃ || ൧൧ ||

കൗബേര്യാം നിധിപഃ പായാദീശാന്യാ വിഷനംദനഃ |
ദിവാവ്യാദേകദംത സ്തു രാത്രൗ സംധ്യാസു യഃവിഘ്നഹൃത്‌ || ൧൨ ||

രാക്ഷസാസുര ബേതാള ഗ്രഹ ഭൂത പിശാചതഃ |
പാശാംകുശധരഃ പാതു രജസ്സത്വ തമസ്മൃതീഃ || ൧൩ ||

ജ്ഞാനം ധര്മം ച ലക്ഷ്മീ ച ലജ്ജാം കീര്തിം തഥാ കുലമ്‌ |
വപുര്ധനം ച ധാന്യം ച ഗൃഹം ദാരാസ്സുതാന്സഖീന്‌ || ൧൪ ||

സര്വായുധ ധരഃ പൗത്രാന്‌ മയൂരേശോ വതാത്‌ സദാ |
കപിലോ ജാനുകം പാതു ഗജാശ്വാന്‌ വികടോവതു || ൧൫ ||

ഭൂര്ജപത്രേ ലിഖിത്വേദം യഃ കംഠേ ധാരയേത്‌ സുധീഃ |
ന ഭയം ജായതേ തസ്യ യക്ഷ രക്ഷഃ പിശാചതഃ || ൧൬ ||

ത്രിസംധ്യം ജപതേ യസ്തു വജ്രസാര തനുര്ഭവേത്‌ |
യാത്രാകാലേ പഠേദ്യസ്തു നിര്വിഘ്നേന ഫലം ലഭേത്‌ || ൧൭ ||

യുദ്ധകാലേ പഠേദ്യസ്തു വിജയം ചാപ്നുയാദ്ഭുവമ്‌ ||
മാരണോച്ചാടനാകര്ഷ സ്തംഭ മോഹന കര്മണി || ൧൮ ||

സപ്തവാരം ജപേദേതദ്ദനാനാമേകവിംശതിഃ |
തത്തത്ഫലമവാപ്നോതി സാധകോ  നാത്ര സംശയഃ || ൧൯ ||

ഏകവിംശതിവാരം ച പഠേത്താവദ്ദിനാനി യഃ |
കാരാഗൃഹഗതം സദ്യോ രാജ്ഞാവധ്യം ച മോചയേത്‌ || ൨൦ ||

രാജദര്ശന വേളായാം പഠേദേതത്‌ ത്രിവാരതഃ |
സ രാജാനം വശം നീത്വാ പ്രകൃതീശ്ച സഭാം ജയേത്‌ || ൨൧ ||

ഇദം ഗണേശകവചം കശ്യപേന സവിരിതമ്‌ |
മുദ്ഗലായ ച തേ നാഥ മാംഡവ്യായ മഹര്ഷയേ || ൨൨ ||

മഹ്യം സ പ്രാഹ കൃപയാ കവചം സര്വ സിദ്ധിദമ്‌ |
ന ദേയം ഭക്തിഹീനായ ദേയം ശ്രദ്ധാവതേ ശുഭമ്‌ || ൨൩ ||

അനേനാസ്യ കൃതാ രക്ഷാ ന ബാധാസ്യ ഭവേത്‌ വ്യചിത്‌ |
രാക്ഷസാസുര ബേതാള ദൈത്യ ദാനവ സംഭവാഃ || ൨൪ ||

|| ഇതീ ശ്രീ ഗണേശപുരാണേ ശ്രീ ഗണേശ കവചം സംപൂര്ണമ്‌ ||

No comments:

Post a Comment