ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

3 December 2018

തന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിലെ അഞ്ചു ഭാഗങ്ങൾ

തന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിലെ അഞ്ചു ഭാഗങ്ങൾ

തന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തെ അഞ്ചായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് (തന്ത്ര ശാസ്ത്രം നാലയിടാണ് കാണാറ്)

1- ചര്യാ പാദം
2- ക്രിയാ പാദം
3- ജ്ഞാന പാദം
4- വിദ്യാ പാദം (ആഗമ ശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമേ വിദ്യാ പാദം എടുക്കാറുള്ളു ശൈവാചാരത്തിൽ )
5- യോഗ പാദം

ചര്യ പാദം

ഒരു സാധകന്റെ നിത്യ കർമ്മാനുഷ്‌ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ കൂടി വ്യക്തി വികാസം സാധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ആകുന്നു ചര്യ പാദം എന്ന് പറയുന്നത്

ക്രിയാ പാദം

ക്ഷേത്രാരാധന പൂജ ഹോമം മുതലായ ബാഹ്യ കർമ്മാനുഷ്‌ഠാനങ്ങൾ അതിലൂടെ സമാജ സേവനം രാജ്യ സുരക്ഷാ മുതലായവ ഈ ക്രിയാ പാദത്തിൽ പെടുന്നു

വിദ്യാ പാദം

ഗുരുവിനെ തേടി കണ്ടെത്തി ലിഖിത രൂപത്തിൽ ഉള്ള ജ്ഞാനത്തെ ഗുരുമുഖത്തു നിന്ന് പഠിച്ചു സ്വ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി വ്യക്തി ജീവിതം ലോകത്തിനു മാതൃക ആകുന്ന ഭാഗം വ്യക്തിയും അതിലൂടെ രാഷ്ട്രവും ഉയരുമ്പോൾ ഐശ്വര്യം ആ രാജ്യത്ത് വിളയാടും

ജ്ഞാനം

സ്വയം ആർജ്ജിക്കുന്ന അറിവിനെ ആകുന്നു ജ്ഞാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പഠിച്ചതിനെ മനനം ചെയ്യുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിനെ സ്വയം മനനം ചെയ്തു ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ലോകത്തിനു ഉപകാരമാകുന്ന വിധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ആകുന്നു ജ്ഞാന പാദം

യോഗപാദം

താൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത് തുടങ്ങുന്നു അവനവനിലേക്ക് ഇറങ്ങി ച്ചെല്ലാൻ.. അവിടുന്ന് ആകുന്നു യഥാർത്ഥ തന്ത്ര ശാസ്ത്രം തുടങ്ങുന്നത് ആത്മോപാസനയിൽ കൂടി മാത്രമേ ജീവൻ മുക്തി സാധിക്കു എന്ന് മനസിലാകുന്ന സാധകൻ യോഗ മാർഗത്തിൽ എത്തുന്നു മോക്ഷ സാധന ആരംഭിക്കുന്നു ..

ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ പോകുന്ന സാധകന് നല്ല വഴി കാട്ടി ആയി മാറണം ഗുരു.. ഗുരുവിന്റെ തപഃ ശക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യൻ വളരു...

No comments:

Post a Comment