ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

7 December 2018

മഹിഷാസുര മര്ദിനി സ്തോത്രമ്

|| മഹിഷാസുര മര്ദിനി സ്തോത്രമ്‌ ||

അയിഗിരി നംദിനി നംദിത മേദിനി വിശ്വ വിനോദിനി നംദനുതേ |
ഗിരിവര വിംധ്യ ശിരോഽധിനിവാസിനി വിഷ്ണുവിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ |
ഭഗവതി ഹേ ശിതികംഠ കുടുംബിനി ഭൂരികുടുംബിനി ഭൂരികൃതേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൧ ||

സുരവരവര്ഷിണി ദുര്ധരധര്ഷിണി ദുര്മുഖമര്ഷിണി ഹര്ഷരശേ |
ത്രിഭുവനപോഷിണി ശംകരതോഷിണി കില്ബിഷമോഷിണി ഘോഷരതേ |
ദനുജനിരോഷിണി ദിതിസുതരോഷിണി ദുര്മദശോഷിണി സിംധുസുതേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൨ ||

അയി ജഗദംബ മദംബ കദംബ വനപ്രിയവാസിനി ഹാസരതേ |
ശിഖരിശിരോമണി തുംഗഹിമാലയ ശൃംഗനിജാലയ മധ്യഗതേ |
മധുമധുരേ മധുകൈടഭഗംജിനി കൈടഭഭംജിനി രാസരതേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൩ ||

അയി ശതഖംഡ വിഖംഡിതരുംഡ വിതുംഡിതശുംഡ ഗജാധിപതേ |
രിപുഗജഗംഡ വിദാരണചംഡ പരാക്രമശുംഡ മൃഗാധിപതേ |
നിജഭുജദംഡ നിപാതിതഖംഡ വിപാതിതമുംഡ ഭടാധിപതേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൪ ||

അയിരണദുര്മദ ശത്രുവധോദിത ദുര്ധരനിര്ജര ശക്തിഭൃതേ |
ചതുരവിചാര ധുരീണമഹാശിവ ദൂതകൃത പ്രമഥാധിപതേ |
ദുരിതദുരീഹ ദുരാശയദുര്മതി ദാനവദൂത കൃതാംതമതേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൫ ||

അയി ശരണാഗത വൈരിവധൂവര വീരവരാഭയ ദായകരേ |
ത്രിഭുവനമസ്തക ശൂലവിരോധി ശിരോഽധികൃതാമല ശൂലകരേ |
ദുമിദുമിതാമര ദുംദുഭിനാദ മഹോമുഖരീകൃത തിഗ്മകരേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൬ ||

അയിനിജഹുംകൃതി മാത്രനിരാകൃത ധൂമ്രവിലോചന ധൂമ്രശതേ |
സമരവിശോഷിത ശോണിതബീജ സമുദ്ഭവശോണിത ബീജലതേ |
ശിവശിവശിവ ശുംഭനിശുംഭ മഹാഹവതര്പിത ഭൂതപിശാചരതേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൭ ||

ധനുരനുസംഗ രണക്ഷണസംഗ പരിസ്ഫുരദംഗ നടത്കടകേ |
കനകപിശംഗ പൃഷത്കനിഷംഗ രസദ്ഭടശൃംഗ ഹതാബടുകേ |
കൃതചതുരംഗ ബലക്ഷിതിരംഗ ഘടദ്ഭഹുരംഗ രടദ്ബടുകേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൮ ||

ജയജയ ജപ്യ ജയേജയശബ്ദ പരസ്തുതി തത്പരവിശ്വനുതേ |
ഝണഝണ ഝിംഝിമി ഝിംകൃതനൂപുര ശിംജിതമോഹിത ഭൂതപതേ |
നടിത നടാര്ഥ നടീനടനായക നാടിതനാട്യ സുഗാനരതേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൯ ||

അയി സുമന: സുമന: സുമന: സുമന: സുമനോഹര കാംതിയുതേ |
ശ്രിതരജനീ രജനീരജനീ രജനീ രജനീകര വക്ത്രവൃതേ |
സുനയനവിഭ്രമര ഭ്രമര ഭ്രമര ഭ്രമര ഭ്രമരാധിപതേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൧൦ ||

സഹിതമഹാഹവ മല്ലമതല്ലിക മല്ലിതരല്ലക മല്ലരതേ |
വിരചിതവല്ലിക പല്ലികമല്ലിക ഝില്ലികഭില്ലിക വര്ഗവൃതേ |
ശിതകൃതഫുല്ല സമുല്ലസിതാരുണ തല്ലജപല്ലവ സല്ലലിതേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൧൧ ||

അവിരലഗംഡ ഗലന്മദമേദുര മത്തമതംഗജ രാജപതേ |
ത്രിഭുവനഭൂഷണ ഭൂതകലാനിധി രൂപപയോനിധി രാജസുതേ |
അയി സുദതീജന ലാലസമാനസ മോഹനമന്മഥ രാജസുതേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൧൨ ||

കമലദലാമല കോമലകാംതില കലാകലിതാമല ഭാലലതേ |
സകലവിലാസ കലാനിലയക്രമ കേലിചലത്കല ഹംസകുലേ |
അലികുലസംകുല കുവലയമംഡല മൗലിമിലദ്ഭകുലാലികുലേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൧൩ ||

കരമുരലീരവ വീജിതകൂജിത ലജ്ജിതകോകില മംജുമതേ |
മിലിതപുലിംദ മനോഹരഗുംജിത രംജിതശൈല നികുംജഗതേ |
നിജഗുണഭൂത മഹാശബരീഗണ സദ്ഗുണസംഭൃത കേലിതലേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൧൪ ||

കടിതടപീത ദുകൂലവിചിത്ര മയൂഖതിരസ്കൃത ചംദ്രരുചേ |
പ്രണതസുരാസുര മൗലിമണിസ്ഫുര ദംശുലസന്നഖ ചംദ്രരുചേ |
ജിതകനകാചല മൗലിമദോര്ജിത നിര്ഭരകുംജര കുംഭകുചേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൧൫ ||

വിജിതസഹസ്ര കരൈകസഹസ്ര കരൈകസഹസ്ര കരൈകനുതേ |
കൃതസുരതാരക സംഗരതാരക സംഗരതാരക സൂനുസുതേ |
സുരഥസമാധി സമാനസമാധി സമാധിസമാധി സുജാതരതേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൧൬ ||

പദകമലം കരുണാനിലയേ വരിവസ്യതി യോഽനുദിനം സശിവേ |
അയികമലേ കമലാനിലയേ കമലാനിലയ: സകഥം ന ഭവേത്‌ |
തവപദമേവ പരംപദമിത്യനു ശീലയതോ മമ കിം ന ശിവേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൧൭ ||

കനകലസത്കല സിംധുജലൈരനു സിംജിനുതേഗുണ രംഗഭുവമ്‌ |
ഭജതി സകിം ന ശചീകുചകുംഭ തടീപരിരംഭ സുഖാനുഭവമ്‌ |
തവ ചരണം ശരണം കരവാണി നതാമരവാണി നിവാസി ശിവമ്‌ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൧൮ ||

തവവിമലേംദു കുലംവദനേംദു മലംസകലം അനുകൂലയതേ |
കിമു പുരുഹൂതപുരിംദു മുഖീ സുമുഖീഭിരസൗ വിമുഖീക്രിയതേ |
മമ തു മതം ശിവനാമധനേ ഭവതികൃപയാ കിമുതക്രിയതേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൧൯ ||

അയിമയി ദീനദയാലുതയാ കൃപയൈവ ത്വയാ ഭവിതവ്യമുമേ |
അയി ജഗതോജനനീ കൃപയാസി യഥാസി തഥാനുമിതാസിരതേ |
യദുചിതമത്ര ഭവത്യുരരീകുരു താദുരുതാപ മപാകുരുതേ |
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ || ൨൦ ||

സ്തുതിമിതിസ്തിമിതസ്തു സമാധിനാ നിയമതോഽ നിയമതോനുദിനം പഠേത്‌ |
സരമയാ രമയാ സഹസേവ്യശേ പരിജനോഹി ജനോഽപി ച സുഖീ ഭവേത്‌ ||

|| ഇതി ശ്രീ മഹിഷാസുര മര്ദിനി സ്തോത്രം സംപൂര്ണമ്‌ ||

No comments:

Post a Comment