ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

25 December 2018

ശ്രീ ഹനുമാന് ചാലിസാ 

|| ശ്രീ ഹനുമാന് ചാലിസാ ||

ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി  |
ബരനൗ രഘുവര വിമല ജസു ജോ ദായകു ഫല ചാരി  ||

ബുദ്ധിഹീന തനു ജാനികേ സുമിരൗ പവന കുമാര  |
ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ ബികാര ||

ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര  |
ജയ കപീശ തിഹുലോക ഉജാഗര   ||൧||

രാമദൂത അതുലിത ബല ധാമാ     |
അംജനീപുത്ര-പവനസുത നാമാ     ||൨||

മഹാവീര വിക്രമ ബജരംഗീ      |
കുമതി നിവാര സുമതി കേ സംഗീ    ||൩||

കാംചന വരണ വിരാജ സുവേഷാ  |
കാനന കുംഡല കുംചിത കേഷാ   ||൪||

ഹാഥ വജ്ര ഔര് ധ്വജാ വിരാജൈ   |
കാംഥേമൂംജ ജനേവൂ സാജൈ   ||൫||

ശംകര സുവന കേസരീ നംദന     |
തേജ പ്രതാപ മഹാ ജഗവംദന      ||൬||

വിദ്യാവാന ഗുണീ അതിചാതുര         |
രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര          ||൭||

പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ  |
രാമ ലഖന സീതാ മന ബസിയാ     ||൮||

സൂക്ഷ്മ രൂപ ധരി സിയഹി ദിഖാവാ  |
വികട രൂപ ധരി ലംക ജരാവാ       ||൯||

ഭീമ രൂപ ധരി അസുര സംഹാരേ       |
രാമചംദ്രജീ കേ കാജ സവാരേ        ||൧൦||

ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ         |
ശ്രീരഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ       ||൧൧||

രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഢായീ      |
തുമ്‌ മമ പ്രിയ ഭരത ഹി സമഭായീ ||൧൨||

സഹസ വദന തുമ്ഹരോ യശ ഗാവൈ     |
അസ കഹി ശ്രീപതി കംഠ ലഗാവൈ     ||൧൩||

സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീസാ          |
നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ         ||൧൪|

യമ കുബേര ദിക്‍പാല ജഹാം തേ        |
കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ      ||൧൫||

തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ        |
രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ           ||൧൬||

തുമ്ഹരോ മംത്ര വിഭീഷണ മാനാ     |
ലംകേശ്വര ഭയേസബ ജഗ ജാനാ     ||൧൭||

യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ       |
ലീല്യോ താഹീ മധുര ഫല ജാനൂ        ||൧൮||

പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ      |
ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ   ||൧൯||

ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ           |
സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ        ||൨൦||

രാമ ദു ആരേ തുമ രഖവാരേ           |
ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ          ||൨൧||

സബ സുഖ ലഹേ തുമ്ഹാരീ ശരണാ     |
തുമ രക്ഷക കാഹൂകോ ഡര നാ         ||൨൨||

ആപന തേജ സമ്ഹാരോ ആപൈ              |
തീനോ ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ            ||൨൩||

ഭൂതപിശാച നികട നഹി ആവൈ     |
മഹാവീര ജബനാമ സുനാവൈ          ||൨൪||

നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീഡാ          |
ജപതപ നിരംതര ഹനുമത വീരാ      ||൨൫||

സംകട തേ ഹനുമാന ഛുഡാവൈ         |
മനക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ   ||൨൬||

സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ           |
തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ          ||൨൭||

ഔര് മനോരഥ ജോ കോയി ലാവൈ        |
സോയി അമിത ജീവന ഫല പാവൈ      ||൨൮||

ചാരോ യുഗ പ്രതാപ തുമ്ഹാരാ           |
ഹേ പര സിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ        ||൨൯||

സാധു സംത കേ തുമ രഖവാരേ        |
അസുര നികംദന രാമ ദുലാരേ           ||൩൦||

അഷ്ടസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ     |
അസവര ദീന ജാനകീ മാതാ             ||൩൧||

രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ           |
സദാ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ        ||൩൨||

തുമ്ഹരേ ഭജന രാമ കോ പാവൈ        |
ജന്മ ജന്മ കേ ദുഃഖ ബിസരാവൈ     ||൩൩||

അംതകാല രഘുവര പുര ജായീ          |
ജഹാംജന്മ ഹരീ ഭക്ത കഹായീ      ||൩൪||

ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ       |
ഹനുമത സേയി സര്വസുഖ കരയീ      ||൩൫||

സംകട കടൈ മിടൈ സബ പീഡാ        |
ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബലവീരാ        ||൩൬||

ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ         |
കൃപാ കരഹു ഗുരുദേവ കീ നായീ           ||൩൭||

ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ         |
ഛൂടഹി ബംദി മഹാസുഖ ഹോയീ         ||൩൮||

ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ       |
ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൗരീശാ          ||൩൯||

തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ               |
കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ      ||൪൦||

ദോഹാ

പവന തനയ സംകട ഹരണ മംഗല മൂര്തി രൂപ |
രാമ ലഖന സീതാ സഹിത ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ ||

     ||സംപൂര്ണം ||

No comments:

Post a Comment