ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

25 December 2018

ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

|| ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി ||

ഓം സ്കംദായ നമഃ |
ഓം ഗുഹായ നമഃ |
ഓം ഷണ്മുഖായ നമഃ |
ഓം ഫാലനേത്രസുതായ നമഃ |
ഓം പ്രഭവേ നമഃ |
ഓം പിംഗലായ നമഃ |
ഓം കൃത്തികാസൂനവേ നമഃ |
ഓം ശിഖിവാഹനായ നമഃ |
ഓം ദ്വിഷഡ്ഭുജായ നമഃ |
ഓം ദ്വിഷണ്ണേത്രായ നമഃ || ൧൦ ||

ഓം ശക്തിധരായ നമഃ |
ഓം പിശിതാശപ്രഭംജനായ നമഃ |
ഓം താരകാസുര സംഹാരിണേ നമഃ |
ഓം രക്ഷോബലവിമര്ദനായ നമഃ |
ഓം മത്തായ നമഃ |
ഓം പ്രമത്തായ നമഃ |
ഓം ഉന്മത്തായ നമഃ |
ഓം സുരസൈന്യ സുരക്ഷകായ നമഃ |
ഓം ദേവസേനാപതയേ നമഃ |
ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ || ൨൦ ||

ഓം കൃപാലവേ നമഃ |
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ |
ഓം ഉമാസുതായ നമഃ |
ഓം ശക്തിധരായ നമഃ |
ഓം കുമാരായ നമഃ |
ഓം ക്രൗംചധാരണായ നമഃ |
ഓം സേനാന്യേ നമഃ |
ഓം അഗ്നിജന്മനേ നമഃ |
ഓം വിശാഖായ നമഃ |
ഓം ശംകരാത്മജായ നമഃ || ൩൦ ||

ഓം ശൈവായ നമഃ |
ഓം സ്വാമിനേ നമഃ |
ഓം ഗണസ്വാമിനേ നമഃ |
ഓം സനാതനായ നമഃ |
ഓം അനംതശക്തയേ നമഃ |
ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമഃ |
ഓം പാര്വതീപ്രിയനംദനായ നമഃ |
ഓം ഗംഗാസുതായ നമഃ |
ഓം ശരോദ്ഭൂതായ നമഃ || ൪൦ ||

ഓം ആഹുതായ നമഃ |
ഓം പാവകാത്മജായ നമഃ |
ഓം ജൃംഭായ നമഃ |
ഓം പ്രജൃംഭായ നമഃ |
ഓം ഉജ്ജൃംഭായ നമഃ |
ഓം കമലാസനസംസ്തുതായ നമഃ |
ഓം ഏകവര്ണായ നമഃ |
ഓം ദ്വിവര്ണായ നമഃ |
ഓം ത്രിവര്ണായ നമഃ |
ഓം സുമനോഹരായ നമഃ || ൫൦ ||

ഓം ചതുര്വര്ണായ നമഃ |
ഓം പംചവര്ണായ നമഃ |
ഓം പ്രജാപതയേ നമഃ |
ഓം അഹര്പതയേ നമഃ |
ഓം അഗ്നിഗര്ഭായ നമഃ |
ഓം ശമീഗര്ഭായ നമഃ |
ഓം വിശ്വരേതസേ നമഃ |
ഓം സുരാരിഘ്നേ നമഃ |
ഓം ഹരിദ്വര്ണായ നമഃ |
ഓം ശുഭാകരായ നമഃ || ൬൦ ||

ഓം വടവേ നമഃ |
ഓം വടുവേഷധൃതേ നമഃ |
ഓം പൂഷ്ണേ നമഃ |
ഓം ഗഭസ്തയേ നമഃ |
ഓം ഗഹനായ നമഃ |
ഓം ചംദ്രവര്ണായ നമഃ |
ഓം കലാധരായ നമഃ |
ഓം മായാധരായ നമഃ |
ഓം മഹാമായിനേ നമഃ |
ഓം കൈവല്യായ നമഃ || ൭൦ ||

ഓം ശംകരാത്മഭുവേ നമഃ |
ഓം വിശ്വയോനയേ നമഃ |
ഓം അമേയാത്മനേ നമഃ |
ഓം തേജോനിധയേ നമഃ |
ഓം അനാമയായ നമഃ |
ഓം പരമേഷ്ഠിനേ നമഃ |
ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ |
ഓം വേദഗര്ഭായ നമഃ |
ഓം വിരാട്സുതായ നമഃ |
ഓം പുലിംദകന്യാഭര്ത്രേ നമഃ || ൮൦ ||

ഓം മഹാസാരസ്വതാവൃതായ നമഃ |
ഓം ആശ്രിതാഖിലദാത്രേ നമഃ |
ഓം ചോരഘ്നായ നമഃ |
ഓം രോഗനാശനായ നമഃ |
ഓം അനംതമൂര്തയേ നമഃ |
ഓം ആനംദായ നമഃ |
ഓം ശിഖംഡികൃതകേതനായ നമഃ |
ഓം ഡംഭായ നമഃ |
ഓം പരമഡംഭായ നമഃ |
ഓം മഹാഡംഭായ നമഃ || ൯൦ ||

ഓം വൃഷാകപയേ നമഃ |
ഓം കാരണോത്പത്തിദേഹായ നമഃ |
ഓം കാരണാതീതവിഗ്രഹായ നമഃ |
ഓം അനീശ്വരായ നമഃ |
ഓം അമൃതായ നമഃ |
ഓം പ്രാണായ നമഃ |
ഓം പ്രാണായാമപരായണായ നമഃ |
ഓം വിരുദ്ധഹംത്രേ നമഃ |
ഓം വീരഘ്നായ നമഃ |
ഓം ശ്യാമകംധരായ നമഃ || ൧൦൦ ||

ഓം കുഷ്ടഹാരിണേ നമഃ |
ഓം ഭുജംഗേശായ നമഃ |
ഓം പുണ്യദാത്രേ നമഃ |
ഓം ശ്രുതിപ്രീതായ നമഃ |
ഓം സുബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ |
ഓം ഗുഹാപ്രീതായ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ |
ഓം ബ്രാഹ്മണപ്രിയായ നമഃ || ൧൦൮ ||

|| ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി സംപൂര്ണമ്‌ ||

 

No comments:

Post a Comment