ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

25 December 2018

ശുക്രാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി 

|| ശുക്രാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി ||

ഓം ശുക്രായ നമഃ  | 

ഓം ശുചയേ നമഃ  |
ഓം ശുഭഗുണായ നമഃ  | 
ഓം ശുഭദായ നമഃ  |
ഓം ശുഭലക്ഷണായ നമഃ  | 
ഓം ശോഭനാക്ഷായ നമഃ  |
ഓം ശുഭ്രവാഹായ നമഃ  |
ഓം ശുദ്ധസ്ഫടികഭാസ്വരായ നമഃ  |
ഓം ദീനാര്തിഹാരകായ നമഃ  | 
ഓം ദൈത്യഗുരവേ നമഃ  || ൧൦ ||

ഓം ദേവാഭിവംദിതായ നമഃ  | 
ഓം കാവ്യാസക്തായ നമഃ  |
ഓം കാമപാലായ നമഃ  | 
ഓം കവയേ നമഃ  |
ഓം കല്യാണദായകായ നമഃ  | 
ഓം ഭദ്രമൂര്തയേ നമഃ  |
ഓം ഭദ്രഗുണായ നമഃ  | 
ഓം ഭാര്ഗവായ നമഃ  |
ഓം ഭക്തപാലനായ നമഃ  | 
ഓം ഭോഗദായ നമഃ  || ൨൦ ||

ഓം ഭുവനാധ്യക്ഷായ നമഃ |
ഓം ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദായ നമഃ |
ഓം ചാരുശീലായ നമഃ  | 
ഓം ചാരുരൂപായ നമഃ  |
ഓം ചാരുചംദ്രനിഭാനനായ നമഃ  | 
ഓം നിധയേ നമഃ  |
ഓം നിഖിലശാസ്ത്രജ്ഞായ നമഃ |
ഓം നീതിവിദ്യാധുരംധരാക്ഷായ നമഃ |
ഓം സര്വലക്ഷണസംപന്നായ നമഃ |
ഓം സര്വാപദ്ഗുണവര്ജിതായ നമഃ || ൩൦ ||

ഓം സമാനാധികനിര്മുക്തായ നമഃ |
ഓം സകലാഗമപാരഗായ നമഃ |
ഓം ഭൃഗവേ നമഃ  | 
ഓം ഭോഗകരായ നമഃ  |
ഓം ഭൂമിസുരപാലനതത്പരായ നമഃ |
ഓം മനസ്വിനേ നമഃ  |
ഓം മാനദായ നമഃ  | 
ഓം മാന്യായ നമഃ  |
ഓം മായാതീതായ നമഃ  | 
ഓം മഹായശസേ നമഃ  || ൪൦ ||

ഓം ബലിപ്രസന്നായ നമഃ  | 
ഓം അഭയദായ നമഃ  |
ഓം ബലിനേ നമഃ  | 
ഓം ബലപരാക്രമായ നമഃ |
ഓം ഭവപാശപരിത്യാഗായ നമഃ |
ഓം ബലിബംധവിമോചകായ നമഃ |
ഓം ഘനാശയായ നമഃ  |
ഓം ഘനാധ്യക്ഷായ നമഃ  |
ഓം കംബുഗ്രീവായൈ നമഃ  | 
ഓം കളാധരായ നമഃ  | | ൫൦ ||

ഓം കാരുണ്യരസസംപൂര്ണായ നമഃ |
ഓം കല്യാണഗുണവര്ധനായ നമഃ |
ഓം ശ്വേതാംബരായ നമഃ  | 
ഓം ശ്വേതവപുഷേ നമഃ  |
ഓം ചതുര്ഭുജസമന്വിതായ നമഃ |
ഓം അക്ഷമാലാധരായ നമഃ |
ഓം അചിംത്യായ നമഃ  | 
ഓം അക്ഷീണഗുണഭാസുരായ നമഃ  |
ഓം നക്ഷത്രഗണസംചാരായ നമഃ  | 
ഓം നയദായ നമഃ  || ൬൦ ||

ഓം നീതിമാര്ഗദായ നമഃ  | 
ഓം വര്ഷപ്രദായ നമഃ  |
ഓം ഹൃഷീകേശായ നമഃ  | 
ഓം ക്ലേശനാശകരായ നമഃ  |
ഓം കവയേ നമഃ  | 
ഓം ചിംതിതാര്ഥപ്രദായ നമഃ  |
ഓം ശാംതമതയേ നമഃ  | 
ഓം ചിത്തസമാധികൃതേ നമഃ  |
ഓം ആദിവ്യാധിഹരായ നമഃ  |
ഓം ഭൂരിവിക്രമായ നമഃ  || ൭൦ ||

ഓം പുണ്യദായകായ നമഃ  | 
ഓം പുരാണപുരുഷായ നമഃ  |
ഓം പൂജ്യായ നമഃ  | 
ഓം പുരുഹൂതാദിസന്നുതായ നമഃ  |
ഓം അജേയായ നമഃ  | 
ഓം വിജിതാരാതയേ നമഃ  |
ഓം വിവിധാഭരണോജ്ജ്വലായ നമഃ |
ഓം കുംദപുഷ്പപ്രതീകാശായ നമഃ |
ഓം മംദഹാസായ നമഃ  | 
ഓം മഹാമതയേ നമഃ  || ൮൦ ||

ഓം മുക്താഫലസമാനാഭായ നമഃ  | 
ഓം മുക്തിദായ നമഃ  |
ഓം മുനിസന്നുതായ നമഃ  | 
ഓം രത്നസിംഹാസനാരൂഢായ നമഃ  |
ഓം രഥസ്ഥായ നമഃ  | 
ഓം രജതപ്രഭായ നമഃ  |
ഓം സൂര്യപ്രാഗ്ദേശസംചാരായ നമഃ |
ഓം സുരശത്രുസുഹൃദേ നമഃ |
ഓം കവയേ നമഃ  | 
ഓം തുലാവൃഷഭരാശീശായ നമഃ  || ൯൦ ||

ഓം ദുര്ധരായ നമഃ  | 
ഓം ധര്മപാലകായ നമഃ  |
ഓം ഭാഗ്യദായ നമഃ  | 
ഓം ഭവ്യചാരിത്രായ നമഃ  |
ഓം ഭവപാശവിമോചകായ നമഃ |
ഓം ഗൗഡദേശേശ്വരായ നമഃ |
ഓം ഗോപ്ത്രേ നമഃ  | 
ഓം ഗുണിനേ നമഃ  |
ഓം ഗുണവിഭൂഷണായ നമഃ |
ഓം ജ്യേഷ്ഠാനക്ഷത്രസംഭൂതായ നമഃ  || ൧൦൦||

ഓം ജ്യേഷ്ഠായ നമഃ  | 
ഓം ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ  |
ഓം ശുചിസ്മിതായ നമഃ  | 
ഓം അപവര്ഗപ്രദായ നമഃ  |
ഓം അനംതായ നമഃ  | 
ഓം സംതാനഫലദായകായ നമഃ  |
ഓം സര്വ്യൈശ്വര്യപ്രദായകായ നമഃ |
ഓം സര്വഗീര്വാണഗണസന്നുതായ നമഃ ||൧൦൮ ||

|| ഇതി ശുക്രാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളീഃ സംപൂര്ണമ്‌ ||

No comments:

Post a Comment