ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

14 December 2018

പിതൃദേവോ ഭവ

'പിതൃദേവോ ഭവ'

പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന സർവ്വവും ബ്രഹ്മമെന്ന പൈതൃകത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു..

സത്താമീമാംസ (Ontology)  - (പ്രകൃതിയെയും, അതിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ മൂല തത്വങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിയ്ക്കുന്ന ഭൌതികശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ ഒരു ശാഖ) -  പറയുന്നത് പരമമായ ഒന്ന് തീ‍ർച്ചയായും ഊണ്ടായിരിയ്ക്കണമെന്നാണ്  അങ്ങനെയെങ്കിൽ‍  ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു നാഥനുണ്ടാവണം; അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിയ്ക്കുകയെ വേണ്ടൂ നാം. ആ ഉത്ഭവം ഒരുപക്ഷെ ശൂന്യമാകാം, വ്യക്തിത്വമുള്ളതാകാം ഇല്ലാത്തതാകാം. പരമസത്യത്തിന്‍റെ വിവക്ഷ അനന്ദം എന്നാണ്.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തവും അവ്യക്തവു മായതെല്ലാം അതിലടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിന്‍റെയും ഉത്ഭവത്തിന് പിന്നിലും ഒരു പിതാവുണ്ടായിരിയ്ക്കും, എന്നാ‍ൽ അവിടെ നിന്നും നാം പിന്നോക്കം സഞ്ചരിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ‍ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരം പിതാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ‍ ആദി ബീജത്തെ കണ്ടെത്താനാകും.

നാം പ്രകൃതിയാകുന്ന അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ‍ ആരാണ് പിതാവ്? ഈ ഭൌതിക ശരീരങ്ങ‍ൾ സ്വീകരിയ്ക്കാനായി കോടാനുകോടി ആത്മാക്കളെവിടെ നിന്നു വരുന്നു? ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹദ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഈശ്വരന്‍റെ നിലനില്പിനെക്കുറിച്ച് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്.
പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ‍  നമ്മുടെ ഓർമ്മയ്ക്കും, മറവിയ്ക്കും, നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിനുമെല്ലാം കാരണ ഭൂതൻ‍.

“പൊതുനിയമങ്ങ‍ൾക്ക്  പിന്നിലുള്ള നിയമജ്ഞനെ നാം അറിയുന്നത് വിരളമാണ് പക്ഷെ നിയമങ്ങ‍ൾ നാം പാലിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ദ്രവ്യത്തിന് ഒരിയ്ക്കലും ഒരു സചേതനമായ വസ്തുവിന്‍റെ സഹായ ഹസ്തമില്ലാതെ സ്വയം പ്രവർത്തിയ്ക്കാൻ‍ സാദ്ധ്യമല്ല, അതുകൊണ്ട് നാം അതിനെ അംഗീകരിയ്ക്കുക തന്നെ വേണം, പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ‍ക്ക് പിന്നിലുള്ള ആ പരമമായ ജീവസത്തയെ നാം അംഗീകരിയ്ക്കുക തന്നെ വേണം“

നിങ്ങൾക്ക് ഘടികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയുകയില്ല എന്ന് വിചാരിയ്ക്കുക, വഴിയിൽ വീണു കിടക്കുന്ന ഒരു വാച്ച് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്നും വയ്ക്കുക, ആ വാച്ചിന്‍റെ രൂപവും ജടിലമായ അതിലെ വസ്തുക്കളുടെ വിന്യാസവും, അതിലെ ചലന നിയമങ്ങളും ആകസ്മികമായി രൂപമെടുത്തതാണെന്ന് നിങ്ങൾ‍ ചിന്തിയ്ക്കുമോ?, ഒരിയ്ക്കലും ഇല്ല പകരം ഇതാരോ ഒരു പ്രത്യേക ഉപയോഗം മനസ്സിൽ‍ വച്ചുകൊണ്ട് രൂപകല്പന ചെയ്തതാണെന്നായിരിയ്ക്കും നാം ചിന്തിയ്ക്കുക.

അതുപോലെ, ജഢിലവും സങ്കീർണ്ണവും ഒപ്പം പരിപൂ‍ർണ്ണവുമായ സൃഷ്ടികൾ‍ അതി വിദഗ്ദ്ധവും ബൌദ്ധികവുമായ രൂപ കൽപ്പനയെയാണ് സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത്: ഏറ്റവും ചെറുതായ ആറ്റങ്ങ‍ൾ, തന്മാത്രകൾ‍, കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവയുടെ ജീവശാസ്ത്ര പരമായ ചുമതലകൾ, വിവിധാനങ്ങളായ ജീവന്‍റെ തുടിപ്പുകൾ‍, പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥ, പ്രപഞ്ചം, സൌരയൂഥവും അതിലെ ഗ്രഹങ്ങളും, പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾ‍ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ‍ ഈശ്വരന്‍റെ മഹത്വം നിങ്ങള്‍ക്കൊരുപക്ഷേ മനസ്സിലായെന്നിരിയ്ക്കും.

No comments:

Post a Comment