ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

25 December 2018

സരസ്വതീ ശതനാമാവലിഃ

|| സരസ്വതീ ശതനാമാവലിഃ ||

ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാഭദ്രായൈ നമഃ |
ഓം മഹാമായായൈ നമഃ |
ഓം വരപ്രദായൈ നമഃ |
ഓം ശ്രീപാദായൈ നമഃ |
ഓം പദ്മനിലയായൈ നമഃ |
ഓം പദ്മാക്ഷ്യൈ നമഃ |
ഓം പദ്മവക്ത്രായൈ നമഃ |
ഓം ശിവാനുജായൈ നമഃ |
ഓം പുസ്തകഹസ്തായൈ നമഃ || ൧൦ ||

ഓം ജ്ഞാനമുദ്രായൈ നമഃ |
ഓം രമായൈ നമഃ |
ഓം കാമരൂപായൈ നമഃ |
ഓം മഹാവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം മഹാപാതകനാശിന്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാശ്രയായൈ നമഃ |
ഓം മാലിന്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാഭോഗായൈ നമഃ |
ഓം മഹാഭുജായൈ നമഃ |
ഓം മഹാഭാഗ്യായൈ നമഃ || ൨൦ ||

ഓം മഹോത്സാഹായൈ നമഃ |
ഓം ദിവ്യാംഗായൈ നമഃ |
ഓം സുരവംദിതായൈ നമഃ |
ഓം മഹാകാള്യൈ നമഃ |
ഓം മഹാപാശായൈ നമഃ |
ഓം മഹാകാരായൈ നമഃ |
ഓം മഹാംകുശായൈ നമഃ |
ഓം സീതായൈ നമഃ |
ഓം വിമലായൈ നമഃ |
ഓം വിശ്വായൈ നമഃ || ൩൦ ||

ഓം വിദ്യുന്മാല്യായൈ നമഃ |
ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ |
ഓം ചംദ്രികായൈ നമഃ |
ഓം ചംദ്രവദനായൈ നമഃ |
ഓം ചംദ്രലേഖാവിഭൂഷിതായൈ നമഃ |
ഓം മഹാഫലായൈ നമഃ |
ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം സുരാസുരായൈ നമഃ |
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ |
ഓം ദിവ്യാലംകാര ഭൂഷിതായൈ നമഃ || ൪൦ ||

ഓം വാഗ്ദേവ്യൈ നമഃ |
ഓം വസുധായൈ നമഃ |
ഓം തീവ്രായൈ നമഃ |
ഓം മഹാഭദ്രായൈ നമഃ |
ഓം മഹാബലായൈ നമഃ |
ഓം ഭോഗദായൈ നമഃ |
ഓം ഗോവിംദായൈ നമഃ |
ഓം ഭാരത്യൈ നമഃ |
ഓം ഭാമായൈ നമഃ |
ഓം ഗോമത്യൈ നമഃ || ൫൦ ||

ഓം ജടിലായൈ നമഃ |
ഓം വിംധ്യവാസായൈ നമഃ |
ഓം ചംഡികായൈ നമഃ |
ഓം സുഭദ്രായൈ നമഃ |
ഓം സുരപൂജിതായൈ നമഃ |
ഓം വിനിദ്രായൈ നമഃ |
ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ |
ഓം ബ്രാഹ്മ്യൈ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മജ്ഞാനൈകസാധന്യൈ നമഃ |
ഓം സൗദാമിന്യൈ നമഃ || ൬൦ ||

ഓം സുധാമൂര്ത്യൈ നമഃ |
ഓം സുവാസിന്യൈ നമഃ |
ഓം സുനാസായൈ നമഃ |
ഓം വിദ്യാരൂപായൈ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മജായായൈ നമഃ |
ഓം വിശാലായൈ നമഃ |
ഓം പദ്മലോചനായൈ നമഃ |
ഓം ശുംഭാസുരപ്രമര്ധിന്യൈ നമഃ |
ഓം ധൂമ്രലോചനമര്ദനായൈ നമഃ |
ഓം സര്വാത്മികായൈ നമഃ || ൭൦ ||

ഓം ത്രയീമൂര്ത്യൈ നമഃ |
ഓം ശുഭദായൈ നമഃ |
ഓം ശാസ്ത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ |
ഓം സര്വദേവസ്തുതായൈ നമഃ |
ഓം സൗമ്യായൈ നമഃ |
ഓം സുരാസുരനമസ്കൃതായൈ നമഃ |
ഓം രക്തബീജനിഹംത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം ചാമുംഡായൈ നമഃ |
ഓം മുംഡകായൈ നമഃ |
ഓം അംബികായൈ നമഃ || ൮൦ ||

ഓം കാളരാത്ര്യൈ നമഃ |
ഓം പ്രഹരണായൈ നമഃ |
ഓം കളാധാരായൈ നമഃ |
ഓം നിരംജനായൈ നമഃ |
ഓം ദരാരോഹായൈ നമഃ |
ഓം വാഗ്ദേവ്യൈ നമഃ |
ഓം വാരാഹ്യൈ നമഃ |
ഓം വാരിജാസനായൈ നമഃ |
ഓം ചിത്രാംബരായൈ നമഃ |
ഓം ചിത്രഗംധായൈ നമഃ || ൯൦ ||

ഓം ചിത്രമാല്യവിഭൂഷിതായൈ നമഃ |
ഓം കാംതായൈ നമഃ |
ഓം കാമപ്രദായൈ നമഃ |
ഓം വംദ്യായൈ നമഃ |
ഓം രൂപസൗഭാഗ്യദായിന്യൈ നമഃ |
ഓം ശ്വേതവസനായൈ നമഃ |
ഓം രക്തമധ്യായൈ നമഃ |
ഓം ദ്വിഭുജായൈ നമഃ |
ഓം സുരപൂജിതായൈ നമഃ |
ഓം നിരംജന നീലജംഘായൈ നമഃ || ൧൦൦ ||

ഓം ചതുര്വര്ഗ ഫലപ്രദായൈ നമഃ |
ഓം ചതുരാനന സാമ്രാജ്യായൈ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മികായൈ നമഃ |
ഓം ഹംസാസനായൈ നമഃ |
ഓം മഹാവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം മംത്ര വിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം തംത്രവിദ്യായൈ നമഃ |
ഓം വേദജ്ഞാനൈകതത്പരായൈ നമഃ || ൧൦൮ ||

|| ശ്രീ സരസ്വതീ ശതനാമാവലിഃ സംപൂര്ണമ്‌ ||

No comments:

Post a Comment