ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

10 December 2022

ഓരോ ദേവീദേവന്മാർക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനങ്ങൾ

ഓരോ ദേവീദേവന്മാർക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനങ്ങൾ

ശിവൻ (ശ്രീ മഹാദേവൻ)

കുംഭ മാസത്തിലെ ശിവരാത്രി, ധനു മാസത്തിലെ തിരുവാതിര, വൃശ്ചികമാസത്തിലെ വൈക്കത്ത് അഷ്ടമി, പ്രദോഷ ദിനം, മലയാള മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച എന്നിവ പ്രധാനമാണ്....

ഗണപതി

ചിങ്ങമാസത്തിലെ വിനായ ചതുർഥി, മലയാള മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച എന്നിവ പ്രധാനമാണ്....

സരസ്വതി

നവരാത്രി കാലം പ്രത്യേകിച്ച് വിജയദശമി ദിനം പ്രധാനമാണ് ...

സൂര്യൻ

പത്താമുദയം, മലയാള മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച എന്നിവ പ്രധാനമാണ്...

ദേവി (ഭഗവതി)

വൃശ്ചികമാസത്തിലെ കാർത്തിക, ചൊവ്വാ, വെള്ളീ ദിനങ്ങൾ, കുംഭത്തിലെ ഭരണി, മീനത്തിലെ പൂരം, കുംഭത്തിലെ മകം മീനത്തിലെ ഭരണി എന്നിവ വിശേഷമാണ്....

സുബ്രഹ്മണ്യൻ (വേലായുധ സ്വാമി / മുരുകൻ)

മകരമാസത്തിലെ തൈപ്പൂയം, എല്ലാ മലയാള മാസത്തിലെയും ഷഷ്ഠി, തുലാമാസത്തിലെ സ്കന്ദഷഷ്ഠി, കന്നി മാസത്തിലെ കപിലഷഷ്ഠി, മലയാളമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഞായറഴ്ച എന്നിവ പ്രധാനമാണ്. ...

നാഗരാജാവ് 

എല്ലാ മലയാള മാസത്തിലെ ആയില്യവും കന്നി തുലാം മാസങ്ങളിലെ ആയില്യവും വിശേഷമാണ് വെട്ടിക്കോട്, മണ്ണാറശാല ആയില്യം പ്രസിദ്ധം

ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു

ചിങ്ങമാസത്തിലെ അഷ്ടമി രോഹിണി, എല്ലാ മലയാളമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയും, ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയും, തിരുവോണവും ധനു മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബുധനാഴ്ച (കുചേല ദിനം), വിഷു എന്നിവ പ്രധാനമാണ്....

ശാസ്താവ്

മണ്ഡലകാലം, ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ ശബരിമല മകരവിളക്ക് എന്നിവ ധർമ്മശാസ്താവിന് പ്രധാനമാണ്. ...

No comments:

Post a Comment