ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

6 December 2022

അറുപത്തിമൂന്ന് നായനാർമാർ

അറുപത്തിമൂന്ന് നായനാർമാർ

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ശൈവ ആരാധന പ്രചരിപ്പിച്ചവരിൽ പ്രധാനികളായ 63 പേരെയാണ് നായനാർമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഇവരെ ശിവനടിയാർ എന്നും പറയും, AD300 മുതൽ AD 800 കൾ വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് അറുപത്തിമൂവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്, 60 പുരുഷൻമാരും 3 സ്ത്രികളുമാണ് അറുപത്തിമൂവർ, കടുത്ത ശിവഭക്തരായ ഇവർ ശിവനെ കുറിച്ചും മഹാശിവക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും കീർത്തനങ്ങൾ രചിച്ചു, പ്രചരിച്ചിച്ചു, 63 നായനാർമാർപാടിയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ 'പാടൽ പെറ്റ ക്ഷേത്രങ്ങൾ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു, ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതിപ്രധാനമാണ്, തിരുവണ്ണാമലൈ, തഞ്ചാവൂർഅഭയ വരദീശ്വര ക്ഷേത്രം, ഏകാംബരേശ്വര ക്ഷേത്രം, കലയാർ കോവിൽ, ജംബൂകേശ്വര ക്ഷേത്രം, തിരുവന്നൈ കാവൽ, തിരുനെല്ലിവനനന്തർ ക്ഷേത്രം, നെല്ലീയപ്പർ ക്ഷേത്രം, പുഷ്പ വനേശ്വർ, വസിഷ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രം എന്നിവയാണ് പാടൽ പെറ്റ ക്ഷേത്രങ്ങൾ.

സംഘകാല തമിഴ് കൃതികളിൽ അറുപത്തിമൂവരുടെ ചരിത്രം ഉണ്ട്, എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സുന്ദരമൂർത്തിനായനാർ (സുന്ദരർ ) ആണ് അറുപത്തിമൂന്ന് നായനാർ മാരുടെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയത്. തിരുത്തൊണ്ടത്തൊകൈ " എന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര്. കാരയ്ക്കലമ്മ വരെയുള്ളവരുടെ വ്യക്തമായ ജീവചരിത്രം അതിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. സുന്ദരമൂർത്തിനായനാരുടെ സമകാലിക നായിരുന്നു ചേരമാൻ പെരുമാൾ, സുന്ദരരോടൊപ്പം ആണ് പെരുമാൾ ശൈവ ഭക്ത പ്രചാരത്തിനായി പുറപ്പെട്ടത്, തിരുവഞ്ചിക്കുളം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ സുന്ദരമൂർത്തിനായനാരുടെ ശില പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്, ഇതൊഴിച്ച് കേരളത്തിൽ മറ്റ് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നായനാർ മാരുടെ പ്രതിഷ്ഠ കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ പുരാതന ശിവാലയങ്ങളിലും അറുപത്തിമൂവർക്ക് പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. ചെന്നൈകപാലീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് അറുപത്തിമൂവരുടെ വിഗ്രഹം അറുപത്തിമൂന്ന് പല്ലക്കിലായി ഇരുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഘോഷയാത്ര പ്രസിദ്ധമാണ്, ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള പല്ലക്ക് ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാരുടെ ആയിരിക്കും.

ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തമിഴകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഭക്തകവി ചേക്കീഴാരുടെ (സേക്കിയാർ) പെരിയപുരാണം ശിവനടിയാർകളുടെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ്. ഭക്തൻമാരെ കുറിച്ചുള്ള പുരാണം എന്നർത്ഥത്തിൽ ഭക്തർ പുരാണം എന്നും തിരുതൊണ്ടർ പുരാണം എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ചേക്കീഴാർ പെരിയ പുരാണത്തെ ആസ്പതമാക്കി പിന്നീട് തമിഴകത്ത് നിറയെ സാഹിത്യരചനകളും നാടകങ്ങളും ചലചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടായി. 

അറുപത്തിമൂവരെ കൂടാതെ മൂന്ന് നായനാർ മാർ കൂടിയുണ്ട്, ചേക്കീഴാർ, ഭക്ത തമിഴ് കവി മാണിക്യവാസകർ, തിരുകുറൾ രചിച്ച തിരുവള്ളുവർ ഇവർ മൂന്നു പേരും നായനാർ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ളവരാണ്.

ശിവഭക്തർക്ക് നായനാർ എന്ന പേര് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കാം, സെന്തമിഴിൽ ' നായന ' എന്ന വാക്കിനർത്ഥം പിതാവ് എന്നാണ്, ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ നായന, അയ്യ, അപ്പ എന്നിമൂന്ന് തമിഴ് വാക്കുകളും പിതാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, നായനാർ, അയ്യനാർ, അപ്പനാർ എന്ന് പിതാക്കൻ മാരെ ആദരസൂചകമായി വിളിക്കുന്നു, ആകയാൽ ശൈവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാക്കൻമാരായ ശിവ നടിയാർകള്' നായനാർമാർ' എന്നറിയപ്പെട്ടു.

സാധാരണയായി വൈഷ്ണവർ അവരുടെ പരമ പിതാവായ വിഷ്ണുവിനെ 'അയ്യൻ' എന്നും, ശൈവർ പരമശിവനെ 'അപ്പൻ' എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത്, അതായത് തമിഴിൽ അയ്യൻ എന്നാൽ വിഷ്ണുവും അപ്പൻ എന്നാൽ ശിവനും ആണ്, ഇങ്ങനെ അയ്യൻ്റെയും അപ്പൻ്റെയും ചൈതന്യത്തിൽ പിറന്ന മണികണ്ഠസ്വാമിക്ക് 'അയ്യപ്പൻ ' എന്ന നാമം ഉണ്ടായി, 

അറുപത്തിമൂവർ

1) അതിപത്തനായനാർ ( ഭരതവർ)
2) അയർപാകയർ നായനാർ (കാടർ )
3) അമരനീതിനായനാർ ( വാണിയ)
4) ആണായ നായനാർ (ഇടയർ )
5) അപ്പൂതിയടികൾ നായനാർ (അരുന്ധതിയാർ)
6) അറിവുതായാർ (അറിവട്ടയാർ ) - വേളാൻ
7 ) ചണ്ടേശ്വരനായനാർ
8 ) ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാർ (ക്ഷത്രിയ)
9 ) തണ്ടിയടികൾ നായനാർ
10) ഏനാദിനാഥനായനാർ (ചാന്നാർ )
11 ) എരിപത്തനായനാർ (മരുത്തവർ)
12 ) എയർക്കൂൻകാളികാമനായനാർ
13 ) ഗണനാഥനായനാർ (അത്തനർ)
14) ഇടങ്കഴി നായനാർ (വേലൻ)
15) ഇളയാൻകുടി മാരനായനാർ (വേളാൻ )
16) ഇശൈജ്ഞാനിയാർ (ആദിശൈവ )
17 ) ഇയർപ്പതെനായനാർ ( വണിക)
18 ) കലിയ നായനാർ ( ചക്കാല )
19 ) കലിക്കമ്പനായനാർ
20 ) കണപ്പുള്ള നായനാർ (കൊങ്കുവെള്ളാള )
21 ) കണ്ണപ്പനായനാർ (വേടർ )
22) കാരയ്ക്കൽ അമ്മയാർ ( വണിക)
23) കാരിനായനാർ
24) കലശിങ്കനായനാർ
25) കോശെങ്കചോളനായനാർ (ചോള രാജാവ്)
26) കൂട്ടുറവനായനാർ
27) കോട്ടുപുലി നായനാർ
28) കുലൈശിറൈ നായനാർ
29 ) കുങ്കുലീയകലയനായനാർ
30) മെയ്പൊരുൾ നായനാർ 
31) മാനകഞ്ചാരനായനാർ
32 ) മങ്കൈയരശി അമ്മയാർ
33) മുനയടുവാർ നായനാർ
34) മൂർക്കനായനാർ
35 ) മൂർത്തി നായനാർ
36 ) മുരുഗ നായനാർ
37) നമ്മിനന്ദിയടികൾ നായനാർ
38) നരസിംങ്കമുനിയരയനായനാർ (അരയർ )
39) നേശനായനാർ (ശാലിയ)
40) നെട്രിസീൽ നെടുമാരനായനാർ
41) പെരുമിഴാലൈകുറുമ്പനായനാർ (കുറുമ്പ)
42) പുകൾ ചോള നായനാർ 
43) പുകൾ തുണൈനായനാർ
44) പൂശലാർ നായനാർ
45 ) രുദ്ര പശുപതിനായനാർ (അത്തനാർ )
46) ശsയ്യ നായനാർ
47 ) ശാക്യനായനാർ
48) സട്ടിനായനാർ
49) ചെറുതുണൈനായനാർ
50 ) ശിറൈപ്പുലി നായനാർ
51) ചിറു തൊണ്ടൈ നായനാർ
52 ) സോമാസിമാരനായനാർ
53) സുന്ദരമൂർത്തിനായനാർ (ബ്രാഹ്മണ )
54) തിരുജ്ഞാന സംബന്ധ മൂർത്തി നായനാർ
55) തിരു കുറിപ്പ് തൊണ്ടനായനാർ
56) തിരുമൂള നായനാർ (ഇടയ)
57) തിരുനാളപൂവാർ നായനാർ ,നന്ദനാർ ( പുലയർ )
58) തിരു നീലകണ്ഠനായനാർ
59) തിരുനീലകണ്ഠയാൾപാണനായനാർ (പാണർ)
60 ) തിരുനാവക്കരശുനായനാർ (അപ്പർ നായനാർ )
61) തിരുനിലനക്ക നായനാർ
62 ) വായില്ലാർനായനാർ
63) വിരൾമിണ്ട നായനാർ
ഈ 63 പേരാണ് ശിവനാമ സ്തോത്രങ്ങൾ പാടിശൈവ ഭക്തി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്, എല്ലാ കുല ജാതിയിൽപെട്ടവരും നായനാർ മാരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മനസിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ജാതിപ്പേരുകൾ ചേർത്ത് എഴുതിയത്, സംബന്ധർ ' തിരുക്കാടൈകാപ്പു എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു, തേവാരം എഴുതിയത് അപ്പർ നായനാർ ആണ്. സുന്ദരമൂർത്തി തിരു പാട്ടു രചിച്ചു, തിരുമൂലവർ തിരുപല്ലാണ്ട്. തിരു മന്ത്രം രചിച്ചു, മാണിക്ക വാസകർ തിരുവാചകം രചിച്ചു, സേക്കിഴാർ പെരിയ പുരാണവും, ഇരട്ടെ തിരുമാലൈ ,തിരുവാലങ്കാട് മൂത്ത തിരുപ്പതികം, എന്നിവ കാരയ്ക്കലമ്മയുടെ രചനകൾ ആണ്.

No comments:

Post a Comment