ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

6 December 2022

അറുപത്തിനാല് തന്ത്രം

അറുപത്തിനാല് തന്ത്രം

വിശ്വാസാര തന്ത്ര പ്രകാരമുള്ള 
64 തന്ത്രങ്ങൾ (മറ്റു തന്ത്രങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമായിട്ടു കണ്ടു വരുന്നു )

1) മഹാമായാശംബരം - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റൊരു മായാപ്രപഞ്ചം നിർമിക്കുന്ന തന്ത്രം, പാഞ്ചേന്ദ്രീയങ്ങളെ പദാർത്ഥരൂപത്തെ മറച്ചു മറ്റൊന്നായി കാണിക്കുന്ന വിദ്യ. കയറ് പാമ്പാക്കുക, കല്ല് സ്വർണമാക്കുക പോലത്തെ തന്ത്രങ്ങൾ.

2) യോഗിനീജാലശംബരം - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
മായകൊണ്ടു പുതിയതായി പലതും കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന കൺകെട്ട് വിദ്യ. യോഗിനിസമൂഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആണ് വിദ്യകൾ അധികവും. (ശ്മശാനത്തിൽ ചെയ്യണ്ട കർമ്മവിധികൾ ആണ് അധികവും)

3) തത്വശംബരം - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
ഭൂമി തുടങ്ങി പഞ്ചഭൂതങ്ങ (പഞ്ചതത്വങ്ങൾ)ളുടെ ശംബരം, മഹേന്ദ്രജാലവിദ്യ വിവരിക്കുന്നത് ഈ തന്ത്രത്തിൽ ആണ്.

4) മുതൽ 11) വരെയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
ഭൈരവാഷ്ടകം എന്ന കൃതിയിലാണ് ഉള്ളത്. സിദ്ധാഭൈരവൻ, വടുകഭൈരവൻ, കങ്കാളഭൈരവൻ, കാലഭൈരവൻ, കാലാഗ്നിഭൈരവൻ, യോഗിനിഭൈരവൻ, മഹാഭൈരവൻ, ശക്തിഭൈരവൻ തുടങ്ങി എട്ടു ഭൈരവന്മാരുടെ ഉപാസനാതത്വവും പ്രയോഗവിധികളും ഇതിൽ പറയുന്നു. നിധിദർശനം, മായാജാലപ്രയോഗങ്ങൾ, ഒരുപാട് പ്രയോഗവിധികൾ ഇതിൽ പറയുന്നു.

12) മുതൽ 19) വരെയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
12) മുതൽ 19) വരെയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ബഹുരൂപാഷ്ടക തന്ത്ര. ബ്രാഹ്മി, മഹേശ്വരി, കൗമാര, വൈഷ്‌ണവി, വാരാഹി, മഹേന്ദ്രി, ചാമുണ്ഡ, ശിവദൂതി എന്നീ എട്ടു ദേവതകളുടെ താന്ത്രികപദ്ധതികൾ ആണ് ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നത്.

20) മുതൽ 27) വരെയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
20) മുതൽ 27) വരെയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് യമളാഷ്ടകം. യമള എന്ന കാമസിദ്ധയോഗിനിയുടെ മന്ത്രതന്ത്രപ്രയോഗങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നത്. വശ്യം, ആകർഷണം എന്നിവയിൽ ഒരുപാട് പ്രയോഗവിധികൾ പറയുന്നു

28) ചന്ദ്രജ്ഞാനം - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
ഒരുപാട് ദുർമന്ത്രപ്രയോഗ വിധികൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

29) മാലിനീവിദ്യതന്ത്ര - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
സമുദ്രത്തിനു അടിയിലുള്ള നിധികൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം, സമുദ്രത്തിനടിയിൽ ചെന്ന് അത് സ്വന്തമാക്കണ്ട രീതി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച് പറയുന്ന ഗ്രൻഥമാണ് ഇത്.

30) മഹാസമോഹനം - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരെ മയക്കത്തിലാക്കുന്ന തന്ത്രം, ഒരാളെ തൊട്ടു ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകളെ മയക്കാൻ ഉള്ള തന്ത്രവിദ്യകൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

31) വാമജൂഷ്ടം - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
വാമമാർഗത്തിൽ ഉള്ള പൂജകൾ, അതിന്റെ വിധികൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു

32) മഹാദേവം - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
യോനീപൂജ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു

33) മുതൽ 35) വരെ  
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
വാതുലോത്തമം, വാതുലം, കാമികം. ആകർഷണം തൊട്ടു ലിംഗപ്രതിഷ്‌ട്ട വരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു

36) ഹൃദ്ഭേദതന്ത്രം - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
സഹസ്രസാരപ്രവേശം, പരകായപ്രവേശം തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രയോഗവിധികൾ

37) തന്ത്രഭേദം 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

38) ഗുഹ്യതന്ത്രം
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

39) കലാവാദം -
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
കലകൾ, ചപ്രകലകൾ എന്നിവയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നീചമായ ഒരുപാട് പ്രയോഗവിധികളും ഉൾപെടും. വാത്സ്യായന തന്ത്രം ഇതിൽ പെടുന്നതാണ്

40) കലാസാരം - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

41) കുണ്ഡിതാമൃതം - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
ഘുടികാ സിദ്ധിയെ വിവരിക്കുന്നു,

42) മതോത്തരം - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
രസം (മെർക്കുറി) ഉപയോഗിച്ച് മന്ത്രവാദത്തിലെ പല രഹസ്യകൂട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധി

43) വീണാഖ്യതന്ത്ര - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
വീണ എന്ന് പേരായ യോഗിനിയുടെ സിദ്ധി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രയോഗവിധികളും

44) ത്രോതലതന്ത്ര - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
നിധികാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ജനം, നിമിഷനേരംകൊണ്ട് നിരവധി യോജന സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന പാദുകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു

45) ത്രോതലോത്തരം - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
64,000 യക്ഷികളുടെ ദർശനസിദ്ധിക്കുള്ളത്

46) പഞ്ചാമൃതം - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
പിണ്ടാണ്ഡ സംബന്ധികളായ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കു നാശം സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു (ആത്മാവിനെ പിണ്ടാണ്ഡത്തിന്റെ സ്വഭാവവിശേഷത്തോട് കൂടി സൂക്ഷിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ വകബേധം ആവാം എസ്രയിലെ ഡിബുക്ക്)

47) മുതൽ 53) വരെ ഇതിന്റെ രൂപഭേദങ്ങൾ ആണ്
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

48) ബുദ്ധോഡമര
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

49) കുലസാര
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
50) കുലോഡിഷ, 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ
51) കുലചൂഢാമണി

52) സർവജ്ഞാനോത്തര
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

53) മഹാകാളിമത)
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

54) അരുണേശ
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

55) മോഡിനിശ
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

56) വികുന്തേശ്വര - 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

ദിഗംബര സിദ്ധാന്ത തന്ത്രങ്ങൾ

57) പൂർവമ്‌നായ 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

58) പശ്ചിമാമ്‌നായ 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

59) ദക്ഷിണാംനായ, 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

60) ഉത്തരാമ്നായ 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

61) നിരുത്തരാമ്‌നായ
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

62) വിമല 
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

63) വിമലോത്ത
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ

64) ദേവിമത
ॐ➖➖➖➖ॐ➖➖➖➖ॐ


No comments:

Post a Comment