ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

12 December 2022

വെച്ചൂച്ചിറ കുന്നം ദേവി ക്ഷേത്രം

വെച്ചൂച്ചിറ കുന്നം ദേവി ക്ഷേത്രം


പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നി താലൂക്കിലുള്ള അതിമനോഹരമായ വെച്ചൂച്ചിറ ഗ്രാമത്തിലാണ് പ്രശസ്തമായ വെച്ചൂച്ചിറ കുന്നം ദേവി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ദേവിയാണ്. 

അടുത്ത കാലത്തായി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, ഭക്തജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രബന്ധുക്കളുടേയും നിർലോഭമായ സഹായസഹകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കാതലായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ക്ഷേത്രാന്തരിക്ഷം അതിമനോഹരമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര നാളിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവുത്സവം. സത്സംഗം, ഈശ്വര കഥാ ശ്രവണം, നാമ ജപം, ക്ഷേത്രാരാധന ഇവ ഭക്തിയുടെ വളർച്ചക്ക് കാരണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവത സപ്താഹം, അഖണ്ഡനാമജപം, കർക്കിടക മാസത്തിൽ രാമയണം വായന, ഗണപതി ഹോമം, ഭഗവതി സേവ, വിനായക ചതുർത്ഥി , മഹാഗണപതി ഹോമം, കന്നി മാസത്തിൽ പൂജവയ്പ്, ദേവീ ഭാഗവത പാരായണം, മണ്ഡലക്കാലത്ത് അയ്യപ്പനു പ്രത്യേക പൂജകൾ, ചൊവ്വാഴ്ചയും, വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും പ്രത്യേകമായ് ഗുരുതി , ദേവിക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലി, സർവൈശ്വര്യ പൂജ മുതലായവ തെറ്റാതെ നടത്തി ഭക്തജനങ്ങൾ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി മടങ്ങുന്നു.

No comments:

Post a Comment