ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

6 December 2022

അറുപത്തിനാല് ജാതികൾ

അറുപത്തിനാല് ജാതികൾ

ആദിശങ്കരാചാര്യർ അറുപത്തിനാലായി ആണ് ജാതികളെയും തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ജാതിയിലും പിറന്ന കുലത്തിലും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ്, ഇന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചതാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ എല്ലാവരും പറയുന്നു, പണ്ടായിരുന്നു ജാതി പറയാൻ മടി, എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, ഓരോരുത്തരും അവൻ്റെ ജാതിമഹത്വവും കുല പാരമ്പര്യവും തിരിച്ചറിയുകയും അതിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്.

ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജാതി നിർണയത്തിൽ ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും വരുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ ക്ഷത്രിയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല' ശൂദ്രരെ ഹിരണ്യഗർഭം നടത്തി ക്ഷത്രിയ പദവിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരൻമാർ പറയുന്നത് ശരി വെക്കുന്നതാണ് ശങ്കര ജാതി നിർണയം. എന്നാൽ പ്രാചീന കാലം തൊട്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ചേര, ചോള, പാണ്ഡ്യ എന്നി ക്ഷത്രിയരാജവംശങ്ങൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ജാതി വർഗീകരണത്തിൽ അവ കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ കേരളത്തിൽ പിന്നീട് വന്ന് ചേർന്നവരായിരിക്കണം വൈശ്യ വിഭാഗവും, ഇന്ത്യയിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ എന്നിവ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് വൈശ്യരാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് അന്തരാള ജാതി എന്ന അമ്പലവാസികൾ ആണ്. ഇവർ ബ്രാഹ്മണർക്ക് തൊട്ട് താഴെയും ശൂദ്രർക്ക് മേലെയും ആണ്.

ബ്രാഹ്മണജാതി എട്ട്, ന്യൂനജാതി രണ്ട്, അന്തരാളജാതി പന്ത്രണ്ട്, ശൂദ്രജാതി പതിനെട്ട്, ശില്പിജാതി ആറ്, പതിതജാതി പത്ത്, നീചജാതിയിൽ നാട്ടുനീചർനാലും മലനീചർനാലുമായി എട്ട്, എന്നിങ്ങനെ അറുപത്തിനാല് ജാതികൾ, ഈ ജാതികളുടെ ഉപജാതിയും അതിൻ്റെ ഉപജാതിയും ചേർത്ത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മൊത്തം 350 ഓളം തരം ജാതികൾ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് അരയ എന്ന ജാതി, അതിൻ്റെ തന്നെ ഉപജാതിയായി മുക്കുവ, ധീവര, മൂകയ എന്നിവ കാണാം. എന്നാൽ ഇതല്ലാം ഒറ്റ ഒരു ജാതിയാണ്. ആ കണക്കിലാണ് 64 ജാതി വന്നിട്ടുള്ളത്. 

1) ബ്രാഹ്മണജാതി എട്ട് - :

1) ബ്രാഹ്മണരിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം ആഴ്വാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കൾക്ക് ആണ്.

2) അഷ്ടഗൃഹത്തിൽ ആഡ്ഢ്യൻമാരാണ്, തപസ്വികളും വേദ പണ്ഡിതരും ഭൂപ്രഭുക്കളുമാണിവർ.

3) വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണർ, സന്യാസവും യാഗവും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൈദിക ബ്രാഹ്മണർ, അടിതിരി (ആധാനം), സോമയാജിപ്പാട് (സോമയാഗം ), അക്കിത്തിരിപ്പാട് (അതിരാത്രം).

4) സാമാന്യ ബ്രാഹ്മണർ, വേദാദികൾ അഭ്യസിക്കകയും ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവരുമാണ് ഇവർ.

5) ജാതി മാത്രൻമാരാണ്' ഇവർക്ക് വേദാധ്യായനത്തിന് അർഹതയില്ല, അഷ്ട വൈദ്യൻമാരും മറ്റ് വൃത്തികൾ അനുഷ്ടിക്കുന്നവരും ഇതിൽ വരും.

6) സാങ്കേതികൻമാർ ' ആദ്യം മലയാളദേശം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയവരും പിന്നീട് തിരികെ വന്നവരുമായ ബ്രാഹ്മണർ, എമ്പ്രാതിരി ,പോറ്റി എന്നിവരാണ് അവർ, ശാന്തിയും പരികർമവും ആണ് ഇവരുടെ വൃത്തി.

7) ശാപഗസ്തൻമാരാണ്, പരശുരാമനാലും ആചാര്യസ്വാമിയാലും ശപിക്കപ്പെട്ടവർ, അവേദപാഠവും അനമസ്കാര ഭക്ഷണവും സ്വീകരിക്കുന്നവർ.

8) പാപിഷ്ഠൻമാരാണ്' പെരുമാളെ വധിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തവർ, വരാഹമൂർത്തിയെ കളഞ്ഞ പന്നിയൂർ ഗ്രാമക്കാർ, ശൂദ്ര പൗരോഹിത്യം വഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ,നമ്പിടി മാർ എല്ലാം ഇതിൽപ്പെടും: (ഇപ്രകാരം നമ്പൂതിരിമാരിൽ തന്നെ എട്ട് ജാതിക്കാർ ഉണ്ട് ).

2) ന്യൂനജാതി രണ്ട്:-

ശൂദ്ര പൗരോഹിത്യം വഹിക്കുന്ന ഇളയത്, ന്യുനത മറച്ച് വെച്ച് ഉന്നത ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ബ്രാഹ്മണ കന്യകയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിലുണ്ടായ സന്താന പരമ്പര, ഇവരെ മൂത്തതുമാർ എന്ന് പറയും.

3) അന്തരാളജാതി പന്ത്രണ്ട്:-

അമ്പലങ്ങളിലെ കഴകവൃത്തി ' അടിയന്തിരവൃത്തി ചെയ്യുന്ന അമ്പലവാസികൾ.

1) 'ഭദ്രകാളികാവുകളിൽ ഉഗ്ര പൂജകൾ ചെയ്ത് ബ്രാഹ്മണ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് അമ്പലവാസിത്യം സംഭവിച്ച അടികൾ.

2) ' ക്ഷേത്ര പൂജയ്ക്ക് പൂക്കൾ ഒരുക്കുന്ന പുഷ്പക ഉണ്ണി,

3) 'പൊതുവാൾ

4) പൂപ്പള്ളി

5) പിഷാരടി

6) വാരിയർ

7) ചാക്യാർ

8) മിഴാവ് കൊട്ടുന്ന നമ്പ്യാർ

9) ഭദ്രകാളി പ്രസാദത്തിനായി തീയാട്ട് കഴിക്കുന്ന തീയ്യാട്ടുണ്ണി

10) ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ മദ്യമാംസാദികൾ കൊണ്ട് പൂജ ചെയ്യുന്ന പിടാരൻമാർ

11) ക്ഷേത്രത്തിൽ പാൽ, നെയ്യ് എന്നിവ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന കുരുക്കൾ

12) മാലകെട്ട്, അടിച്ചു തെളി നടത്തുന്ന നാട്ടു പട്ടൻ,

4) ശൂദ്രജാതി പതിനെട്ട്:- 

1) ശൂദ്ര വർണ്യത്തിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം കിരിയത്ത് നായർമാർ ആണ്, നാടുവാഴി സ്ഥാനം, മന്ത്രി സ്ഥാനം, പടത്തലവൻ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവരാണ് കിരിയത്ത് നായർ, ഇവർക്ക് മൂപ്പിൽ നായർ, കൈമൾ, കർത്ത, പടകുറുപ്പ് ,മേനോൻ എന്നിങ്ങനെ പേരുകൾ ഉണ്ട്, സാമന്ത ക്ഷത്രിയ സ്ഥാനമുള്ളവരാണ് ഇവർ.

2) 'നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളിൽ കാര്യസ്ഥ പണി ചെയ്യുന്ന ഇല്ലത്തു നായർ, 

3) സ്വരൂപത്തിൽ നായർ

4) ക്ഷേത്ര കണക്ക് എഴുതുന്ന മേ നോക്കി 

5) പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കണക്ക് എഴുതുന്ന പട്ടോല മേനോൻ

6) മാരാർ

7) പാദമംഗലം നായർ

8) പള്ളിച്ചാൻ നായർ

9 ചെമ്പുകൊട്ടി നായർ

10 ഓടത്തു നായർ

11 എseച്ചരി നായർ

12 വട്ടക്കാട്ട് നായർ

13 ആന്തൂർ നായർ

14 അസ്തി കുറിച്ചി

15 ചെട്ടിനായർ

16 ചാലിയ നായർ, 

17 വെളുത്തേടത്ത് നായർ

18 വെളക്കിത്തല നായർ (ഇന്ന് ഇതിൽ പകുതി പേര് ജനറൽ വിഭാഗവും, പകുതി പേര് ഒ ബി സി വിഭാഗവുമാണ്)

5) ശില്പിജാതി ആറ്:- 

1) ശില്പിജാതിയിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം മരയാശാരിമാർക്കാണ്

2) 'കല്ലാശാരി, 

3) 'മൂശാരി

4) ' തട്ടാൻ

5) കൊല്ലൻ

6) ഈർച്ച കൊല്ലൻ, 

ഇവർക്ക് പൊതുവായി ആചാരി എന്ന സ്ഥാന നാമം ഉള്ളവരാണ്, ശ്രേഷ്ഠമായ വിശ്വബ്രാഹ്മണസ്ഥാനിയരുമാണ്.

6) പതിതജാതി പത്ത്:-

ഗണകൻ, 

കളരി കുറുപ്പ് 

വിൽക്കുറുപ്പ് 

തോൽ കുറുപ്പ് 

അരയർ

ഈഴവ

വേലൻ

പാണൻ

പരവൻ

വാലൻ 

എന്നിവരാണ് പത്ത് പതിത ജാതിക്കാർ, (ഇന്ന് ഇവരിൽ പകുതി പേര് ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിലും പകുതി പേര് Sc ST യുമാണ്)

7) നീചജാതി എട്ട്:-

നാട്ടുനീചർനാല് - പുലയൻ, പറയൻ, നായാടി, ഉള്ളാടൻ

മലനീചർനാല് - വേടൻ, കണിയാർ, കുറുമ്പൻ, മലയരയർ

ഇങ്ങനെ മൊത്തം അറുപത്തിനാല് ജാതികൾ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉപജാതികൾ ചേർത്ത് മൊത്തം 350 ഓളം ജാതികൾ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ.

No comments:

Post a Comment