ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

28 December 2020

ഗണപതി സ്തുതി

ഗണപതി സ്തുതി

പാർവതി നന്ദന ശരണം ഗണേശാ
ശങ്കര തനയാ ശരണം ഗണേശാ

മൂഷിക വാഹന ശരണം ഗണേശാ
അനാഥ രക്ഷക ശരണം ഗണേശാ

ആശ്രിത വത്സല ശരണം ഗണേശാ
വിഘ്ന വിനാശക ശരണം ഗണേശാ

സിദ്ധിവിനായക ശരണം ഗണേശാ
അറുമുഖ സോദര ശരണം ഗണേശാ

അഖില ജഗന്മയ ശരണം ഗണേശാ
മോഹിനീ സുതനേ ശരണം ഗണേശാ

മോഹ വിനാശക ശരണം ഗണേശാ
നാരദ സേവിത ശരണം ഗണേശാ

നരക വിനാശന ശരണം ഗണേശാ
മോദക ഹസ്താ ശരണം ഗണേശാ

വേദ വിശാരദ ശരണം ഗണേശാ
പാവന മൂർത്തേ ശരണം ഗണേശാ

പാഹി നമസ്തേ ശരണം ഗണേശാ
കലികാലേശ്വര ശരണം ഗണേശാ

കന്മഷ നാശക ശരണം ഗണേശാ
ഗണേശ ശരണം ശരണം ഗണേശാ

ഗണേശ ശരണം ശരണം ഗണേശാ
ഗണേശ ശരണം ശരണം ഗണേശാ

No comments:

Post a Comment