ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

13 December 2020

വിഷ്ണോ പഞ്ചായുധസ്തോത്രം

വിഷ്ണോ പഞ്ചായുധസ്തോത്രം

സ്ഫുരത്സഹസ്രാര ശിഖാതിതീവ്രം സുദർശനം ഭാസ്ക്കരകോടി തുല്യം
സുരദ്വിഷാം പ്രണവിനാശി വിഷ്ണോ : ചക്രം സദാഹം ശരണം പ്രപദ്യേ

വൃഷ്‌ണോർമ്മുഖോത്ഥാനിലപൂരിതസ്യ  യസ്യധ്വിനിർദ്ദാനവദർപ്പഹന്തം
തം പാഞ്ചജന്യം ശശികോടിശുഭ്രം ശംഖം സദാഹം ശരണം പ്രപദ്യേ

ഹിരണ്മയീം മേരുസമാനസാരാം കൗമോദകീം ദൈത്യകുലൈകഹന്ത്രിം
വൈകുണ്ഠവാമാഗ്ര കരാഭിമൃഷ്ടാംഗദം  സദാഹം പ്രപദ്യേ

രക്ഷോസുരാണാം കഠിനോഗ്രകണ്ഠച്ഛേദ ക്ഷരക്ഷോണിതദിഗ്‌ദ്ധാരം
തംനന്ദകം നാമ ഹരേ : പ്രദീപ്തം ഖഡ്ഗം സദാഹം ശരണം പ്രപദ്യേ

യജ്ജ്യാനിനാദശ്രവണാത്സുരാണാം ചേതാംസി  നിർമ്മുക്തഭയാനി സദ്യ:
ഭവന്തി ദൈത്യാശനി ബാണവർഷി ശാർങ്‌ഗം സദാഹം പ്രപദ്യേ

ഇമം ഹരേ : പഞ്ചമഹായുധാനാം സ്തവം പാഠദ്യോനുദിനം പ്രഭാതേ
സമസ്തദുഃഖാനി  ഭയാനി സദ്യ : പാപിനി നശ്യന്തി സുഖാനി സന്തി

വനേ രണേ ശത്രുജലാഗ്നിമദ്ധ്യേ യദൃച്ഛയാപത്സു മഹാഭയേഷു
ഇദം പഠൻ സ്തോത്രമനാകുലാത്മാ സുഖീ ഭവേത് തത്കൃതസർവരക്ഷക:

ഇതി വിഷ്ണോ: പഞ്ചായുധസ്തോത്രം സമ്പൂർണ്ണം.

No comments:

Post a Comment