ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

18 April 2024

മീമാംസ - 8

മീമാംസ

ഭാഗം - 8

യാഗങ്ങളിൽ:

യാഗങ്ങൾ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ഋഗ്വേദത്തിലെ ആദ്യ ശ്ലോകമായ അഗ്നിയെ ഋത്വിക് എന്നും ഹോത എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

അഗ്നിമീലേ പുരോഹിതം യക്ഷസ്യ ദേബമൃത്ബിജം 
ഹോതാരം രത്നധാതം

 അർഥം, അഗ്നിയെ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതനെ, ദൈവം, ത്യാഗത്തിൻ്റെ മന്ത്രി, 
ഹോട്ടർ, സമ്പത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു.

മീമാംസയിൽ, ധർമ്മം പ്രാഥമികമായി ത്യാഗപരമായ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ ധർമ്മമായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു, 

(i) അവ വേദത്താൽ അനുശാസിക്കപ്പെട്ടവയാണ്

(ii) അവ അനുഭവപരിചയപരമായ ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു (അപൂർവ). ത്യാഗപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കലാകാരന്മാരുടെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്ഷേമത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് മീമാംസ വീക്ഷണം പുലർത്തി.

ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച സ്മൃതിയുടെ അധികാരം സ്വീകരിച്ചത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യാഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായി, ശ്രൗത യാഗങ്ങൾ - ശ്രുതി അതായത് വേദം അനുശാസിക്കുന്നവ), സ്മാർത്ത യാഗങ്ങൾ - അനുശാസിക്കപ്പെട്ടവ. 

യാഗങ്ങളെ പ്രകൃതി (പ്രകൃതി) അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമോ പ്രാഥമികമോ ആയ വികൃതിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. बिकृति (vikrti) അല്ലെങ്കിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. പ്രകൃതി യാഗങ്ങൾ സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതായത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും ഒരു മാതൃകാ യാഗമായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, 

ഉദാ അഗ്നിഹോത്രം. മറുവശത്ത് ഒരു വികൃതി യാഗം സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് മസാഗ്നിഹോത്രം ഒരു വികൃതിയാണ്, അതിന് പ്രകൃതി യാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജൈമിനി അത്തരം ദത്തെടുക്കലിൻ്റെ തത്വം രൂപപ്പെടുത്തി (അതിനെ അതിദേശം - എന്ന് വിളിക്കുന്നു);

"ഒരു പ്രത്യേക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക വികൃതിയിലേക്ക് സഹായകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം രണ്ടും തമ്മിലുള്ള സമാനതയാണ്."

പ്രകൃതിയും വികൃതിയും തമ്മിലുള്ള സമാനതകൾക്ക് വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചു. പേരിലെ സമാനതയായിരുന്നു ഒരു മാനദണ്ഡം. ഉദാഹരണത്തിന്, മസാഗ്നിഹോത്രയാഗം അഗ്നിഹോത്രയാഗത്തിന് സമാനമാണ്. അതിനാൽ, മസാഗ്നിഹോത്രയാഗത്തിൻ്റെ സഹായങ്ങൾ അഗ്നിഹോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്. 

വേദവും സ്മൃതിയും അനുശാസിക്കുന്ന വിവിധ യാഗങ്ങളെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം.

(i) പക യജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ യാഗം: പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം (അരി മുതലായവ) അർപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ യാഗം.

(ii) ഹബീർ യജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ യാഗം: നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച വെണ്ണ അർപ്പിക്കുന്നത്,

(iii) സോമ യജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ യാഗം: ഇവിടെ സോമ ജ്യൂസ് ദേവതകൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു.

യാഗങ്ങളെ നിർബന്ധമായും തരംതിരിക്കാം (നിത്യ-നിത്യ) - ദിവസവും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്; ഇടയ്ക്കിടെ - ഇടയ്ക്കിടെ നടത്തേണ്ടത് ഉദാ: വസന്തത്തിൻ്റെ ആസന്നമായിരിക്കുമ്പോൾ, ഉതിലിറ്റേറിയം (കാമ്യ-കാമ്യ) - ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നടത്തുക. 


No comments:

Post a Comment