ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

18 April 2024

മീമാംസ - 12

മീമാംസ

ഭാഗം - 12

ബാഹ്യലോകത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം:

ജൈമിനി തൻ്റെ മീമാംസ സൂത്രങ്ങളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അന്വേഷിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പിൽക്കാല വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു, പ്രാഥമിക കാരണം നിഹിലിസം അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യ വദ എന്ന ബുദ്ധമത സങ്കൽപ്പത്തെ നിരാകരിച്ചതാണ്- അതനുസരിച്ച് എല്ലാം മിഥ്യയോ ശൂന്യമോ ആണ്. കൂടാതെ, നാം ബാഹ്യലോകത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിരാകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ത്യാഗത്തെ തുടർന്നുള്ള ലൗകികവും അമാനുഷികവുമായ ഫലങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വേദത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം അർത്ഥശൂന്യമാകും.

പൂർവ്വപക്ഷൻ (ബാഹ്യലോകത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ എതിർക്കുന്നവർ) വാദിച്ചത് എല്ലാ അറിവുകളും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് - ഒരു സ്വപ്നത്തിലെന്നപോലെ ബാഹ്യലോകത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഉപവിഭാഗം ഇല്ലാതെ. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ, അറിവിന് യഥാർത്ഥ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഉപഘടകമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെ ജ്ഞാനം വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഉപസ്‌ട്രാറ്റം ഇല്ലാതെ സമാനമായ അറിവാണ്. സ്വപ്‌നജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അസാധുത മനസ്സിൻ്റെ ദുർബ്ബലാവസ്ഥ മൂലമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മീമാംസക്കാർ ഈ വാദത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, ഗാഢനിദ്രയിലോ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലോ നാം സ്വപ്നം കാണാറില്ല. നാം പാതി ഉറക്കത്തിൽ, ഉണർന്ന്-ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സ്വപ്നം സംഭവിക്കുന്നത്. പൂർവ്വപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെച്ച മറ്റൊരു വാദം, അറിവിന് യഥാർത്ഥ അടിത്തറയില്ല, അത് ഒരു ആശയം മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ, ഒരു വസ്തു, ഒരു സ്തംഭം അറിയപ്പെടുമ്പോൾ, അത് പൂർണ്ണമായും വാസനാ- മുൻകരുതൽ നിമിത്തമാണ്, അത് അറിയുന്നവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്.   

ജ്ഞാനത്തെ ഒരു ഫലമായി കണക്കാക്കുകയും അതിൻ്റെ കാരണം ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ, വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം മാത്രമേ തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകൂ എന്ന് മീമാംസക്കാർ വാദിക്കുന്നു. സ്വപ്‌നവിജ്ഞാനത്തിൽപ്പോലും, തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല, തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ യഥാർത്ഥമായവയല്ലാത്ത സ്ഥലവും സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു. തെറ്റായ അറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും, വിജ്ഞാനത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബാഹ്യ അടിത്തറയുണ്ട്. അതിനാൽ എല്ലാ അറിവുകളും ആശയങ്ങളാണെന്ന അനുമാനം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ മുൻകരുതൽ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല.No comments:

Post a Comment