ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

18 April 2024

മീമാംസ - 2

മീമാംസ

ഭാഗം - 2

1. ആമുഖം :

മീമാംസ (മീമാംസ) ലോകത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത സവിശേഷവും യഥാർത്ഥവുമായ ഒരു ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രമാണ്. ആദിമകാലം മുതൽ മനുഷ്യൻ ഒരു ഭൗതികലോകവും, മൂർത്ത ദ്രവ്യവും ആത്മീയമായ അദൃശ്യലോകവും, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു ലോകവും തമ്മിൽ വേർതിരിവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മീമാംസ ആത്മീയ ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ്, സാധാരണ അറിവിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ആത്മീയ സത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതം ഈ തത്ത്വചിന്തയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മീമാംസ ഏറ്റവും കുറച്ച് ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രം കൂടിയാണ്, സാധ്യമായ ഒരു കാരണം, മീമാംസ അറിവിനേക്കാൾ പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നതാകാം, ദൗർഭാഗ്യവശാൽ, ഹിന്ദുക്കൾ പ്രചോദിതരായി വേദാന്തം പ്രവൃത്തിയെ അറിവിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് താഴ്ത്തി.

'മനുഷ്യൻ' എന്ന സംസ്‌കൃത ധാതുവിൽ നിന്നാണ് 'മീമാംസ' എന്ന പദം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, അതായത് ചിന്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുക. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു പരിഗണന, പരിശോധന, അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കാനും ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താനും ഇവിടെ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചു. വേദങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. നാല് വേദങ്ങൾ: ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവ്വവേദം എന്നിവ ശാശ്വതമാണെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ അധികാരം ഒരു വ്യക്തിയോടും കടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവ പ്രചോദിതമല്ല, കാലഹരണപ്പെട്ടു. ഈ വേദങ്ങൾക്ക് 'കർമ കാണ്ഡം', 'ജ്ഞാന കാണ്ഡം' എന്നീ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, മുമ്പ് പ്രവർത്തനത്തിനോ അനുഷ്ഠാനപരമായ ഭാഗത്തിനോ ഊന്നൽ നൽകി, പിന്നീട് ജ്ഞാനത്തിനോ വേദങ്ങളുടെ അറിവിലോ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, ഹിന്ദുക്കൾ വേദത്തിൻ്റെ ആചാരപരമായ ഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുകയും വേദങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാന ഭാഗം അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. ചില ലളിതമായ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചത്, കാലക്രമേണ, വിപുലമായ ആചാരങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖലയായി മാറുകയും കാലക്രമേണ ഹിന്ദുമതം വിപുലമായ ആചാരങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിൻ്റെ പര്യായമായി മാറുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, കുറച്ച് വിമർശനാത്മക മനസ്സുകൾ ഈ ബുദ്ധിശൂന്യമായ വിപുലമായ ആചാരങ്ങളോട് വിയോജിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്തു, ആ വിയോജിപ്പുകളിൽ നിന്ന് കാർബക് തത്ത്വചിന്തയും ബുദ്ധമതവും വന്നു. ബുദ്ധമതത്തിൽ നിന്നും (ഒരു പരിധിവരെ) കാർബക് ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും ഭീഷണി നേരിട്ടപ്പോൾ, ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങി, ആ ഇടപെടലുകളുടെ ഫലം 'ഉപനിഷത്തുകൾ' ആയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വേദങ്ങളുടെയും അനുബന്ധ ആചാരങ്ങളുടെയും 'കർമ്മ കാണ്ഡ' ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ വേർപിരിഞ്ഞില്ല. പകരം വൈദിക അധികാരം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ആ ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജൈമിനിയുടെ 'മീമാംസ സൂത്രങ്ങൾ' ഉണ്ടായത്. വേദങ്ങളുടെ ആദ്യഭാഗം ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇത് പൂർവ-മീമാംസ സൂത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മീമാംസ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഉപനിസാദിൻ്റെ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യതിരിക്ത തത്ത്വചിന്തയായ വേദാന്തം ഉടലെടുത്തു. വേദത്തിൻ്റെ പിൽക്കാല ഭാഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ വേദാന്തത്തെ ഉത്തര മീമാംസ എന്നും വിളിക്കുന്നു.

ജൈമിനി മഹർഷിയുടെ പേര് മീമാംസ തത്ത്വചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹം തത്ത്വചിന്തയുടെ ഉപജ്ഞാതാവല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വളരെക്കാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന പരമ്പരാഗത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അവയെ ഒരു ഏകീകൃത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ജൈമിനിയെക്കുറിച്ച് വളരെക്കുറച്ചേ അറിയൂ. വേദാന്ത സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ബദരായണൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നും ബിസി 600-200 കാലഘട്ടത്തിൽ താമസിച്ചിരിക്കാമെന്നും നമുക്കറിയാം. ജൈമിനിയുടെ മീമാംസ സൂത്രത്തിൻ്റെ ഉടനടി ലക്ഷ്യം ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായി വൈദിക ധർമ്മത്തെ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെയും മറ്റ് വൈദിക ഇതര ധർമ്മങ്ങളുടെയും ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇതിന് മൂന്ന് പ്രധാന വശങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, ഇത് ഒരു വാക്യശാസ്ത്രം (ബാക്യശാസ്ത്രം) അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രമാണ്. ഭാഷയുടെ ഉദ്ദേശവും അർത്ഥവും സംബന്ധിച്ച് അത് സ്വയം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, ഇത് ആചാരങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും, ഉദ്ദേശ്യം, നടപടിക്രമം, യോഗ്യത, ആചാരങ്ങൾക്കും യാഗങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. അതിനാൽ ഇതിനെ കർമ്മമീമാംസ (കർമമിമാംസ) എന്നും വിളിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇത് ഒരു ദർശനമാണ്, ഒരു തത്വശാസ്ത്രം. ജ്ഞാനശാസ്ത്രം, വിജ്ഞാന സിദ്ധാന്തം മുതലായവയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മീമാംസ വിമർശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കുന്നു. 

ജൈമിനിയുടെ മീമാംസ സൂത്രങ്ങൾ 12 അധ്യായങ്ങളായോ അധ്യായങ്ങളായോ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു, ഓരോ അധ്യായങ്ങളും നിരവധി പാദങ്ങളായോ വിഭാഗങ്ങളായോ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവ ഓരോന്നും വീണ്ടും അധികാരങ്ങളായോ വിഷയങ്ങളായോ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ഓരോ വിഷയവും സംശയാസ്പദമായ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയും യുക്തിസഹമായ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ ഒരു 'ശരിയായ' നിഗമനത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ അധികാരത്തിനും അഞ്ച് അവയവങ്ങളോ ഘടകങ്ങളോ ഉണ്ട്.

1) ഒരു വിഷയ-വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേദ വാക്യം

2) സമഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ വേദ വാക്യത്തിലെ പ്രശ്നം, അതായത് അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്താണ്

3) പൂർവപക്ഷം - പരമ്പരാഗത വ്യാഖ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ എതിരാളികളുടെ വ്യാഖ്യാനം 

4) ഖണ്ഡൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവപക്ഷത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഖണ്ഡനം, ഒടുവിൽ 

5) സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ അന്തിമ നിഗമനം. 

ഈ സൂത്രങ്ങൾക്ക് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്, ശബരൻ്റെയോ ശബര-സ്വാമിയുടെ ആദ്യത്തേതും 'ശബര-ഭാഷ്യ' എന്നറിയപ്പെടുന്നതുമാണ്. മീമാംസ സാഹിത്യം മുഴുവനും ശബര-വാസ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഇത് മറ്റ് നിരവധി പേർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റവും പ്രമുഖർ പ്രഭാകര മിശ്ര അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാകര, കുമാരില ഭട്ട അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമായി കുമാരില എന്നിവരായിരുന്നു. 

പ്രഭാകര മിശ്രയുടെ വ്യാഖ്യാനം 'ബൃതി' എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 'ശ്ലോകവാർത്തിക', 'തന്ത്രവർത്തിക', 'തുപ്തിക' എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായാണ് കുമാരീലയുടെ വ്യാഖ്യാനം. പ്രഭാകരൻ്റെയും കുമാരീലയുടെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി ശബര-വശ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെങ്കിലും, വിവിധ പോയിൻ്റുകളിൽ അവയുടെ വ്യാഖ്യാനം വ്യത്യസ്തമാണ്, അങ്ങനെ മീമാംസ, പ്രഭാകര സ്കൂൾ, കുമാരില സ്കൂൾ ഓഫ് മീമാംസ എന്നീ രണ്ട് പാഠശാലകളിലേക്ക് നയിച്ചു. 

മീമാംസ സാഹിത്യം വിശാലമാണ്. മീമാംസയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ പരിധിക്കപ്പുറമാണ്, കൂടാതെ നിലവിലെ രചയിതാവിൻ്റെ കഴിവും. തത്ത്വചിന്തയുടെ കുറച്ച് പ്രതിനിധി വശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.


No comments:

Post a Comment