ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

18 April 2024

മീമാംസ - 4

മീമാംസ

ഭാഗം - 4

ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മീമാംസ:

എപ്പിസ്റ്റമോളജി അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാന സിദ്ധാന്തം തത്ത്വചിന്തയിലെ ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ്.  

മീമാംസ സാധുവായതും അസാധുവായതുമായ അറിവുകളെ വേർതിരിക്കുന്നു. അവയുടെ വസ്തുവിനെ നേരിട്ട് വഹിക്കുന്ന എല്ലാ അറിവുകളും സാധുവാണ്, കൂടാതെ വസ്തുവിനെ പരോക്ഷമായി വഹിക്കുന്ന അറിവ് അസാധുവാണ്. വർഗ്ഗീകരണം രണ്ട് വിശാലമായ വിഭജനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, 

(i) അനുഭൂതി (അനുഭൂതി) അല്ലെങ്കിൽ ഭയം, 

(ii) സ്മൃതി (സ്മൃതി) അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. 

എല്ലാ സ്മരണകളെയും അസാധുവായ അറിവായി മീമാംസ കണക്കാക്കുന്നു. തിരിച്ചറിയലും സ്മരണയും തമ്മിൽ വേർതിരിവുണ്ടായി എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 

ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, തിരിച്ചറിയൽ മെമ്മറിയെയോ മുൻ മാനസിക ധാരണയെയോ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. 'അനുഭൂതി' അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്കകൾ അന്തർലീനമായി സ്വയം സാധുതയുള്ളതാണെന്നും എല്ലാ അറിവിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അറിവിൻ്റെയും സ്വയം-സാധുത (स्बत-प्रामान्य- svata-pramanya) എന്ന പുതിയ ആശയം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നും മീമാംസ പറഞ്ഞു.

അറിവിൻ്റെ സ്വയം സാധുത മീമാംസയുടെ ഒരു പ്രധാന സിദ്ധാന്തമാണ്. അറിവ് സ്വയം സാധുതയുള്ളതല്ലെങ്കിൽ, അത് സാധുതയുള്ളതാക്കാൻ മറ്റൊരു അറിവ് ആവശ്യമായി വരുമെന്നും അത് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ആഡ്-ഇൻഫിനിറ്റം പ്രക്രിയയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും വാദിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, തീർച്ചയായും തെറ്റായ അറിവിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്, അവ പിന്നീട് തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. അറിവ് സ്വയം സാധുതയുള്ളതാണെങ്കിൽ, തെറ്റായ അറിവോ മിഥ്യാധാരണയോ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും? മീമാംസാക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് തകർന്ന ശംഖ് വെള്ളിയായി കണക്കാക്കുന്നത്. മീമാംസ വാദിക്കുന്നത്, ഒന്നല്ല, രണ്ട് അറിവുകളാണെന്നും, ഇത് വെള്ളിയാണ്, ഇത് ഷെല്ലാണെന്നും, ഇതിലൊന്നാണ്, 'ഇത് വെള്ളി' എന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയാണെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള അസാധുവായ അറിവാണെന്നും മീമാംസ വാദിക്കുന്നു. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ശംഖും വെള്ളിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ പരാജയപ്പെടുകയും അവയ്ക്ക് പൊതുവായുള്ള സവിശേഷതകൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിൻ്റെ ചില ദൗർബല്യങ്ങൾ കാരണം പണ്ട് കണ്ട വെള്ളിയുടെ ഓർമ്മ അവനു വെള്ളിയുടെ അറിവ് നൽകുന്നു. സ്വപ്ന ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച്? എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ, അറിവിന് യഥാർത്ഥ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഉപഘടകമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

മീമാംസക്കാർ വാദിക്കുന്നത് സ്വപ്നബോധത്തിൻ്റെ അസാധുത മനസ്സിൻ്റെ ദുർബലമായ അവസ്ഥ മൂലമാണെന്ന്. തീർച്ചയായും, ഗാഢനിദ്രയിലോ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലോ നാം സ്വപ്നം കാണുന്നില്ല. നാം പാതി ഉറക്കത്തിൽ, ഉണർന്ന്-ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സ്വപ്നം സംഭവിക്കുന്നത്. സ്വപ്‌നവിജ്ഞാനത്തിൽപ്പോലും, തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല, തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ യഥാർത്ഥമായവയല്ലാത്ത സ്ഥലവും സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു.   

സാധുവായ അറിവിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ തത്ത്വചിന്തയിലെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ്. മീമാംസ ആറ് സാധുവായ അറിവ് മാർഗങ്ങൾ (അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ്) സ്വീകരിക്കുന്നു.

(1) പ്രത്യക്ഷ (പ്രത്യക്ഷ)- ധാരണ 
(2) അനുമാൻ (അനുമാന)- അനുമാനം
(3) ഉപമാനം (ഉപമാന) - താരതമ്യവും സാമ്യവും
(4) അർത്ഥപതി (അർത്ഥപതി)- അനുമാനം, അനുമാനം 
(5) അസ്തിത്വവും 
(6) शब्द (Sabda)- വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷ്യം.

ഈ അറിവിൻ്റെ ഉപാധികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കാണാം. ഇവയിൽ അർത്ഥപതിയും അനുപലാബ്ദിയും ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിൽ മീമാംസയുടെ സംഭാവനയാണ്. അനുപലബ്ധി എന്നാൽ ലഭ്യതക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അഭാവം. ഇത് നെഗറ്റീവ് കോഗ്നിറ്റീവ് തെളിവാണ്. അതിനാൽ നെഗറ്റീവ് അറിയുന്നത് സാധുവായ അറിവിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് ഒരു പാത്രം കാണാത്തപ്പോൾ, അത് നിലവിലില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അർഥപതി എന്നത് പരികല്പന അല്ലെങ്കിൽ അനുമാനമാണ്, സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്. ഒരു വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവ്യക്തമായ വസ്തുതയുടെ ആവശ്യമായ അനുമാനമായി ഇത് വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ട് വസ്തുതകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിന്, മൂന്നാമത്തെ വസ്തുത അനുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം അർത്ഥപതിയെ നന്നായി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ പകൽസമയത്ത് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, എന്നിട്ടും തടി കൂടുമെന്ന് പറയുക. പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ രാത്രിയിൽ മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ എന്ന് ഒരാൾക്ക് അനുമാനിക്കാം.No comments:

Post a Comment