ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

19 September 2021

ശ്രീ വൈദ്യനാഥാഷ്ടകം

ശ്രീ വൈദ്യനാഥാഷ്ടകം

ശ്രീ രാമസൌമിത്രി ജടായുവേദ
ഷഡാനനാദിത്യ കുജാര്‍ച്ചിതായ|
ശ്രീ നീലകണ്ഠായ ദയാമയായ
ശ്രീ വൈദ്യനാഥായ നമഃശിവായ......

ഗംഗാപ്രവാഹേന്ദു ജടാധരായ
ത്രിലോചനായ സ്മരകാലഹന്ത്രേ|
സമസ്തദേവൈരപി പൂജിതായ
ശ്രീ വൈദ്യനാഥായ നമഃശിവായ......

ഭക്തപ്രിയായ ത്രിപുരാന്തകായ
പിനാകിനേ ദുഷ്ടഹരായ നിത്യം
പ്രത്യക്ഷലീലായ മനുഷ്യലോകേ
ശ്രീ വൈദ്യനാഥായ നമഃശിവായ......

പ്രഭൂതവാതാദി സമസ്തരോഗ
പ്രണാശകര്‍ത്രേ മുനിവന്ദിതായ
പ്രഭാകരേന്ദ്വഗ്നിവിലോചനായ
ശ്രീ വൈദ്യനാഥായ നമഃശിവായ......

വാക്ശ്രോത്രനേത്രാങ്ഘ്രി വിഹീനജന്തോ
വാക്ശ്രോത്രനേത്രാങ്ഘ്രി സുഖപ്രദായ|
കുഷ്ഠാദി സര്‍വ്വോന്നത രോഗഹന്ത്രേ
ശ്രീ വൈദ്യനാഥായ നമഃശിവായ.......

വേദാന്തവേദ്യായ ജഗന്മയായ
യോഗീശ്വരധ്യേയ പദാംബുജായ|
ത്രിമൂര്‍ത്തിരൂപായ സഹസ്രനാമ്നേ
ശ്രീ വൈദ്യനാഥായ നമഃശിവായ......

സ്വതീര്‍ത്ഥമൃത്ഭസ്മഭൃദങ്ഗഭാജാം
പിശാചദുഃഖാര്‍ത്തി ഭയാപഹായ|
ആത്മസ്വരൂപായ ശരീരഭാജാം
ശ്രീ വൈദ്യനാഥായ നമഃശിവായ......

ശ്രീ നീലകണ്ഠായ വൃഷധ്വജായ
സൃക്ഗന്ധഭസ്മാധ്യഭിശോഭിതായ|
സുപുത്രദാരാദിസുഭാഗ്യദായ
ശ്രീ വൈദ്യനാഥായ നമഃശിവായ....

ബാലാംബികേശ വൈദ്യേശ ഭവരോഗ ഹരേതി ച
ജപേന്നാമത്രയം നിത്യം സര്‍വരോഗവിനാശനം

No comments:

Post a Comment