ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

19 September 2021

സരസ്വതി സ്തുതി

സരസ്വതി സ്തുതി

സരസ്വതീ ത്രയം ദൃഷ്ട്യാ
വീണാ പുസ്തക ധാരിണീ.
ഹംസ വാഹന സമായുക്ത
വിദ്യാ ദാനകരീ നമഃ

പ്രഥമം ഭാരതീ നാമ
ദ്വിതീയം ച സരസ്വതീ
തൃതീയം ശാരദാദേവീ
ചതുർത്ഥം ഹംസവാഹന

പഞ്ചമം ജഗദീക്ഷാതം
ഷഷ്ഠം വാഗീശ്വരീ തഥാ
കൗമാരീ സപ്തമം പ്രോക്തം
അഷ്ടമം ബ്രഹ്മചാരിണി

നവമം ബുദ്ധിദാത്രി ച
ദശമം വരദായിനി
ഏകാദശം ക്ഷുദ്രഖണ്ഡാ
ദ്വാദശം ഭുവനേശ്വരി

ബ്രാഹ്മി ദ്വാദശ നാമാനി
ത്രിസന്ധ്യേഷു പഠേന്നര:
സർവ്വസിദ്ധികരീ തസൃ
പ്രസന്നാ: പരമേശ്വരീ...

സാ മേ വസതു ജിഹ്വാഗ്രേ
ബ്രഹ്മ രൂപാ സരസ്വതി

No comments:

Post a Comment