ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

19 September 2021

സൂര്യാഷ്ടകം

സൂര്യാഷ്ടകം

ആദി ദേവ നമസ്തുഭ്യം പ്രസീദ മമ ഭാസ്കര
ദിവാകര നമസ്തുഭ്യം പ്രഭാകര നമോസ്തുതേ [1]

സപ്താശ്വ രഥമാരൂഢം  പ്രചണ്ഡം കശ്യപാത്മജം
ശ്വേതപദ്മധരം ദേവം തംസൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം [2]

ലോഹിതം രഥമാരൂഢം  സര്‍വലോക പിതാമഹം
മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം [3]

ത്രിഗുണ്യം ച മഹാശൂരം ബ്രഹ്മവിഷ്‌ണൂംമഹേശ്വരം
മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം [4]

ബൃംഹിതം തേജഃ പുഞ്ചം ച വായുമാകാശമേവ ച
പ്രഭും ച സര്‍വലോകാനാം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം [5]

ബന്ധുക പുഷ്പസങ്കാശം ഹാരകുണ്ഡല ഭൂഷിതം
ഏക ചക്രധരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം [6]

വിശ്വേശം വിശ്വകർത്താരം മഹാ തേജഃ പ്ര ദീപനം
മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം [7]

തം സൂര്യ ജഗതാം  നാഥം ജ്ഞാന പ്രകാശ മോക്ഷകം
മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം [8]

ഫല ശുദ്ധി

സൂര്യാഷ്ടകം പഠേം നിത്യം ഗ്രഹ പീഡാ പ്രണാശനം
അപുത്രോ ലഭതേ പുത്രം ദരിദ്രേ ധനവാൻ ഭവേത്
ആമിഷം മധുപാനം ച യഃ കരോതി രവേർദിനേ
സപ്ത ജന്മ ഭവേത് രോഗി ജന്മ ജന്മ ദരിദ്രതാ.

No comments:

Post a Comment