ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

20 September 2021

വിശ്വാമിത്രന്‍ എന്ന ഗുരു  ശ്രീ രാമനെ ദിനവും രാവിലെ ഉണർത്തിയ പാട്ട്‌

വിശ്വാമിത്രന്‍ എന്ന ഗുരു  ശ്രീ രാമനെ ദിനവും രാവിലെ ഉണർത്തിയ പാട്ട്‌

എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ രാവിലെ 5 മണിയോട് കൂടി ഒരു പാട്ട് ഇടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ഈ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി  ഉറക്കം ഉണരാം.

കൗസല്യാ സുപ്രജാ രാമ പൂർവ്വാ സന്ധ്യാ പ്രവർത്തതെ

ഉത്തിഷ്ഠ നരശാർദൂല കർത്തവ്യം ദൈവമാനികം"

["കൗസല്യയുടെ ഉത്തമ പുത്രനായ രാമാ, സൂര്യൻ കിഴക്ക്‌ ഉദിച്ചു തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടു എഴുന്നേൽക്കൂ, നരൻമാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, ദൈവഹിതമായ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റിയാലും"]
               
കൗസല്യാ -  കൗസല്യയുടെ
സുപ്രജാ    -  ഉത്തമ പുത്രാ
രാമാ          -  രാമാ
പൂർവ്വാ       -  കിഴക്ക്
സന്ധ്യാ       -  സൂര്യൻ
പ്രവർത്തതെ - ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു
ഉത്തിഷ്ഠ    - എഴുന്നേൽക്കൂ
നരശാർദൂല - നരന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ
കർത്തവ്യം  - ചുമതല നിറവേറ്റിയാലും
ദൈവമാനികം - ദൈവഹിതമായ
                 
ഇതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞു എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ, വിശ്വാമിത്രന്‍ എന്ന ഗുരു  ഭൂമിയിലെ ഓരോ രാമൻമാരെയും അവരുടെ കർത്തവ്യം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment