ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

28 May 2021

നന്ദികേശ്വര അശ്ടോത്തരശതനാമാവലി

നന്ദികേശ്വര അശ്ടോത്തരശതനാമാവലി

ഓം നന്ദികേശായ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മരൂപിണേ നമഃ |
ഓം ശിവധ്യാനപരായണായ നമഃ |
ഓം തീണശൃങ്ഗായ നമഃ |
ഓം വേദപാദായ നമഃ
ഓം വിരൂപായ നമഃ |
ഓം വൃഷഭായ നമഃ |
ഓം തുങ്ഗശൈലായ നമഃ |
ഓം ദേവദേവായ നമഃ |
ഓം ശിവപ്രിയായ നമഃ | ൧൦|

ഓം വിരാജമാനായ നമഃ |
ഓം നടനായ നമഃ |
ഓം അഗ്നിരൂപായ നമഃ |
ഓം ധനപ്രിയായ നമഃ |
ഓം സിതചാമരധാരിണേ നമഃ
ഓം വേദാങ്ഗായ നമഃ |
ഓം കനകപ്രിയായ നമഃ |
ഓം കൈലാസവാസിനേ നമഃ |
ഓം ദേവായ നമഃ |
ഓം സ്ഥിതപാദാആയ നമഃ | ൨൦|

ഓം ശ്രുതിപ്രിയായ നമഃ |
ഓം ശ്വേതോപവീതിനേ നമഃ |
ഓം നാട്യനന്ദകായ നമഃ |
ഓം കിംകിണീധരായ നമഃ |
ഓം മത്തശൃങ്ഗിണേ നമഃ
ഓം ഹാടകേശായ നമഃ |
ഓം ഹേമഭൂഷണായ നമഃ |
ഓം വിഷ്ണുരൂപിണേ നമഃ |
ഓം പൃഥ്വീരൂപിണേ നമഃ |
ഓം നിധീശായ നമഃ | ൩൦|

ഓം ശിവവാഹനായ നമഃ |
ഓം ഗുലപ്രിയായ നമഃ |
ഓം ചാരുഹാസായ നമഃ |
ഓം ശൃങ്ഗിണേ നമഃ |
ഓം നവതൃണപ്രിയായ നമഃ
ഓം വേദസാരായ നമഃ |
ഓം മന്ത്രസാരായ നമഃ |
ഓം പ്രത്യആയ നമഃ |
ഓം കരുണാകരായ നമഃ |
ഓം ശീഘ്രായ നമഃ | ൪൦|

ഓം ലലാമകലികായ നമഃ |
ഓം ശിവയോഗിനേ നമഃ |
ഓം ജലാധിപായ നമഃ |
ഓം ചാരുരൂപായ നമഃ |
ഓം വൃഷേശായ നമഃ
ഓം സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനായ നമഃ |
ഓം സുന്ദരായ നമഃ |
ഓം സോമഭൂഷായ നമഃ |
ഓം സുവക്ത്രായ നമഃ |
ഓം കലിനാശാനായ നമഃ | ൫൦|

ഓം സുപ്രകാശായ നമഃ |
ഓം മഹാവീര്യായ നമഃ |
ഓം ഹംസായ നമഃ |
ഓം അഗ്നിമയായ നമഃ |
ഓം പ്രഭവേ നമഃ
ഓം വരദായ നമഃ |
ഓം രുദ്രരൂപായ നമഃ |
ഓം മധുരായ നമഃ |
ഓം കാമികപ്രിയായ നമഃ |
ഓം വിശിഷ്ടായ നമഃ | ൬൦|

ഓം ദിവ്യരൂപായ നമഃ |
ഓം ഉജ്വലിനേ നമഃ |
ഓം ജ്വാലനേത്രായ നമഃ |
ഓം സംവര്തായ നമഃ |
ഓം കാലായ നമഃ
ഓം കേശവായ നമഃ |
ഓം സര്വദേവതായ നമഃ |
ഓം ശ്വേതവര്ണായ നമഃ |
ഓം ശിവാസീനായ നമഃ |
ഓം ചിന്മയായ നമഃ | ൭൦|

ഓം ശൃങ്ഗപട്ടായ നമഃ |
ഓം ശ്വേതചാമരഭൂഷായ നമഃ |
ഓം ദേവരാജായ നമഃ |
ഓം പ്രഭാനന്ദിനേ നമഃ |
ഓം പണ്ഡിതായ നമഃ
ഓം പരമേശ്വരായ നമഃ |
ഓം വിരൂപായ നമഃ |
ഓം നിരാകാരായ നമഃ |
ഓം ഛിന്നദൈത്യായ നമഃ |
ഓം നാസാസൂത്രിണേ നമഃ | ൮൦|

ഓം അനന്തേശായ നമഃ |
ഓം തിലതണ്ഡുലഭഅണായ നമഃ |
ഓം വാരനന്ദിനേ നമഃ |
ഓം സരസായ നമഃ |
ഓം വിമലായ നമഃ
ഓം പട്ടസൂത്രായ നമഃ |
ഓം കാലകണ്ഠായ നമഃ |
ഓം ശൈലാദിനേ നമഃ |
ഓം ശിലാദനസുനന്ദനായ നമഃ |
ഓം കാരണായ നമഃ | ൯൦|

ഓം ശ്രുതിഭക്തായ നമഃ |
ഓം വീരഘണ്ടാധരായ നമഃ |
ഓം ധന്യായ നമഃ |
ഓം വിഷ്ണുനന്ദിനേ നമഃ |
ഓം ശിവജ്വാലാഗ്രാഹിണേ നമഃ
ഓം ഭദ്രായ നമഃ |
ഓം അനഘായ നമഃ |
ഓം വീരായ നമഃ |
ഓം ധ്രുവായ നമഃ |
ഓം ധാത്രേ നമഃ | ൧൦൦|

ഓം ശാശ്വതായ നമഃ |
ഓം പ്രദോഷപ്രിയരൂപിണേ നമഃ |
ഓം വൃഷായ നമഃ |
ഓം കുണ്ഡലധൃതേ നമഃ |
ഓം ഭീമായ നമഃ
ഓം സിതവര്ണസ്വരൂപിണേ നമഃ |
ഓം സര്വാത്മനേ നമഃ |
ഓം സര്വവിഖ്യാതായ നമഃ

No comments:

Post a Comment