ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

28 May 2021

ശ്രീ രാമാഷ്ടകം

ശ്രീ രാമാഷ്ടകം

ഭജേ വിശേഷസുന്ദരം
സമസ്ത പാപകണ്ഡനം
സ്വഭക്ത ചിത്തരഞ്ജനം
സദൈവ രാമമദ്വയം

ജടാകലാപശോഭിതം
സമസ്ത പാപനാശകം
സ്വഭക്തഭീതിഭഞ്ജനം
ഭജേ ഹ രാമമദ്വയം

നിജസ്വരൂപ ബോധകം
കൃപാകരം ഭവാപഹം
സമം ശിവം നിരഞ്ജനം
ഭജേ ഹ രാമമദ്വയം

സഹപ്രപഞ്ചകൽപിതം
ഹ്യനാമരൂപവാസ്തവം
നിരാകൃതിം നിരാമയം
ഭജേ ഹ രാമദ്വയം

നിഷ്പ്രപഞ്ചനിർവിൽപ
നിർമലം നിരാമയം
ചിദേകരൂപസന്തതം
ഭജേ ഹ രാമദ്വയം

ഭവാബ്ധിപോതരൂപകം
ഹ്യശേഷദേഹകൽപിതം
ഗുണാകരം കൃപാകരം
ഭജേ ഹ രാമദ്വയം

മഹാസുവാക്യബോധകൈർ
വിരാജമാനവാക്പദൈഃ
പരബ്രഹ്മ വ്യാപകം
ഭജേ ഹ രാമമദ്വയം

ശിവപ്രദം സുഖപ്രദം
ഭവച്ചിദം ഭ്രമാപഹം
വിരാജമാനദേശികം
ഭജേ ഹ രാമമദ്വയം

രാമാഷ്ടകം പഠതി യഃ സുകരം സുപുണ്യം
വ്യാസേന ഭാഷിതമിദം
ശൃണുതേ മനുഷ്യഃ
വിദ്യാം ശ്രിയം വിപുലസൌഖ്യ മനന്തകീർത്തിം
സംപ്രാപ്യ ദേഹവിലയേ ലഭതേ മോക്ഷം

ഇതി ശ്രീവ്യാസവിരചിതം
രാമാഷ്ടകം സംമ്പൂർണ്ണം

No comments:

Post a Comment