ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

25 May 2021

അഷ്ടപുഷ്പങ്ങൾ

അഷ്ടപുഷ്പങ്ങൾ

അഹിംസാ പ്രഥമം പുഷ്പം
പുഷ്പം ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹ:
സര്‍വഭൂതദയാപുഷ്പം
ക്ഷമാപുഷ്പം വിശേഷതഃ

ജ്ഞാനപുഷ്പം തപോപുഷ്പം
ശാന്തിപുഷ്പം തഥൈവ ച
സത്യം അഷ്ടവിധം പുഷ്പോഃ
വിഷ്ണോഃ പ്രീതികരം ഭവേത്

അഹിംസയാണാദ്യ പുഷ്പം
പിന്നെയിന്ദ്രിയനിഗ്രഹം
സർവ്വഭൂതദയാപുഷ്പം
ക്ഷമയല്ലോ നാലാമതായ്

ജ്ഞാനമാകും പുഷ്പമതു
ചൂടിടേണം അഞ്ചാമതായ്
തപവും ശാന്തിയും പിന്നെ
സത്യമെന്നതൊന്നെട്ടാമതായ്

ഈ പുഷ്പങ്ങളെട്ടും ചൂടിയാലോ :-

"പുഷ്പമെട്ടും ചൂടിയോനിൽ
വിഷ്ണു സംപ്രീതനായിടും "

ഏതൊരുവൻ അഹിംസ, ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം, സർവ്വഭൂതദയ, ക്ഷമ, ജ്ഞാനം, തപം, ശാന്തി, സത്യം. എന്നിവ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുവോ, ആ സിദ്ധൻ പരമപദം പ്രാപിക്കുമെന്ന് സാരം.

       

No comments:

Post a Comment