ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

28 May 2021

ചന്ദ്രചൂഡാലാ അഷ്ടകം

ചന്ദ്രചൂഡാലാ അഷ്ടകം

യമനിയമാദ്യംഗയുതൈര്യോഗൈര്യത്പാദപങ്കജം ദ്രഷ്ടും |
പ്രയതന്തേ മുനിവര്യാസ്തമഹം പ്രണമാമി ചന്ദ്രചൂഡാലം ||൧||

യമഗര്വഭഞ്ജനചണം നമതാം സര്വേഷ്ടദാനധൗരേയം |
ശമദമസാധനസംപല്ലഭ്യം പ്രണമാമി ചന്ദ്രചൂഡാലം ||൨||

യം ദ്രോണബില്വമുഖ്യൈഃ പൂജയതാം ദ്വാരി മത്തമാതംഗാഃ |
കണ്ഠേ ലസന്തി വിദ്യാസ്തമഹം പ്രണമാമി ചന്ദ്രചൂഡാലം ||൩||

നലിനഭവപദ്മനേത്രപ്രമുഖാമരസേവ്യമാനപദപദ്മം |
നതജനവിദ്യാദാനപ്രവണം പ്രണമാമി ചന്ദ്രചൂഡാലം ||൪||

നുതിഭിര്ദേവവരാണാം മുഖരീകൃതമന്ദിരദ്വാരം |
സ്തുതമാദിമവാക്തതിഭിഃ സതതം പ്രണമാമി ചന്ദ്രചൂഡാലം ||൫||

ജന്തോസ്തവ പാദപൂജനകരണാത്കരപദ്മഗാഃ പുമര്ഥാഃ സ്യുഃ |
മുരഹരപൂജിതപാദം തമഹം പ്രണമാമി ചന്ദ്രചൂഡാലം ||൬||

ചേതസി ചിന്തയതാം യത്പദപദ്മം സത്വരം വക്ത്രാത് |
നിഃസരതി വാക്സുധാമാ തമഹം പ്രണമാമി ചന്ദ്രചൂഡാലം ||൭||

നമ്രാജ്ഞാനതമസ്തതിദൂരീകരണായ നേത്രലക്ഷ്മാദ്യഃ |
ധത്തേഽഗ്നിചന്ദ്രസൂര്യാംസ്തമഹം പ്രണമാമി ചന്ദ്രചൂഡാലം ||൮||

അഷ്ടകമേതത്പഠതാം സ്പഷ്ടതരം കഷ്ടനാശനം പുംസാം |
അഷ്ട ദദാതി ഹി സിദ്ധീരിഷ്ടസമഷ്ടീശ്ച ചന്ദ്രചൂഡാലഃ ||൯||

ഇതി ചന്ദ്രചൂഡാലാഷ്ടകം സംപൂര്ണം ||

No comments:

Post a Comment