ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

5 April 2021

ശ്രീ ഗണേശാഷ്ടകം

ശ്രീ ഗണേശാഷ്ടകം

ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്ത കാഞ്ചന സന്നിഭം
ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹം ഗണനായകം. 1.

മൗഞ്ജീ കൃഷ്ണാജിനധരം നാഗ യജ്ഞോപ വീതിനം
ബാലേന്ദു വിലാസന്മൗലിം വന്ദേഹം ഗണനായകം. 2.

അംബികാ ഹൃദയാനന്ദം മാതൃഭിഃപരിപാലിതം
ഭക്തപ്രിയം മദോന്മത്തം വന്ദേഹം ഗണനായകം. 3.

ചിത്ര രത്ന വിചിത്രാംഗം ചിത്രമാലാ വിഭൂഷിതം
ചിത്രാംബര ധരം ദേവം വന്ദേഹം ഗണനായകം. 4.

ഗജവക്ത്രം സുരശ്രേഷ്ഠം കർണ്ണ ചാമര ഭൂഷിതം
പാശാങ്കുശ ധരം  ദേവം വന്ദേഹം ഗണനായകം. 5.

മൂഷികോത്തമ മാരൂഹ്യ ദേവാസുര മഹാ ഹവേ
യോദ്ധുകാമം മഹാ വീര്യം വന്ദേഹം ഗണനായകം. 6.

യക്ഷ കിന്നര ഗന്ധർവ്വ സിദ്ധവിദ്യാധരൈ സദാ
സ്തൂയമാനം മഹാത്മാനം വന്ദേഹം ഗണനായകം. 7

സർവ്വവിഘ്നഹരം ദേവം സർവ്വവിഘ്ന വിവർജ്ജിതം
സർവ്വസിദ്ധി പ്രദാതാരം വന്ദേഹം ഗണനായകം. 8.

ഫലശ്രുതി

ഗണാഷ്ടകമിദം പുണ്യം ഭക്തിതോ യഃ പഠേന്നരഃ
വിമുക്തഃ സർവ്വപാപേഭ്യോ രുദ്രലോകം സഗച്ഛതി

No comments:

Post a Comment