ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

5 April 2021

ശിവകീർത്തനം

ശിവകീർത്തനം

ശ്രീ മഹാദേവാ തൃപ്പാദം നമിക്കുന്നുപഞ്ചാക്ഷരീ
മന്ത്രനാമം ജപിക്കുന്നു
തിങ്കൾ കലാധരാ പാർവ്വതീവല്ലഭാ തൃപ്പാദദർശനം ഏകൂ മഹേശ്വരാ.......

പന്നഗഭൂഷണാ  കിന്നര സേവിത നന്ദീശ്വര പ്രമുഖായ നമോ നമ:
മന്ദാരപുഷ്പ പ്രിയായ നമോ നമ:
മൃത്യുഞ്ജയാ! മഹാദേവാ നമോ നമ:

ശ്രീ മഹാദേവാ ,
ശ്രീ നീലകണ്ഠായ  വിഷഹാരിണേ നമ:
ഭൂതഗണേശ്വര
നാഥായ തേ നമ:

ഭക്തപ്രിയായ പരമേശ്വരായതേ
വിശ്വേശ്വരായ  ശിവായ 'നമോ നമ:

തിരുമുടി ജഡയിൽ ഗംഗയെ ചൂടിയ
ഗംഗാധരാ മഹാദേവാ
നമോ .നമ:

ശക്തിയാം ദേവിക്കു പാതിമെയ്യേകിയ
അർദ്ധനാരീശ്വര ദേവാ നമോ നമ:

രുദ്രായ ശാന്തായ
വൃഷഭേശ്വരായ തേ
കാലാന്തകായാ  കരുണാനിധേ നമ :

കണ്ണടച്ചെപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചിരിക്കലും,
ചാരത്തണയുന്ന ഭക്തൻ്റെ ഇംഗിതം ജ്ഞാനമാം
തൃക്കണ്ണാൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞേകുന്ന
അന്നദാനപ്രഭോ - നിത്യം നമോ നമ:  

No comments:

Post a Comment