ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

5 April 2021

തിരുനീലകണ്ഠ കീർത്തനം

തിരുനീലകണ്ഠ കീർത്തനം

പാലാഴിവാസാനാം പത്മനാഭനും
കൈലാസവാസനാം ശങ്കരനും

ദേവകൾ തൻ അഴലകറ്റാനായീ
ബ്രാഹ്മാദിദേവകളുമൊരുമിച്ച്

മന്ദരപർവ്വതമാം കടക്കോലിൽ
വാസുകീനാഗത്തെ പാശമാക്കി

പാൽക്കടൽ കടയുന്ന നേരത്ത്
വമിച്ചല്ലോ ഭൂലോകത്തെയും
ഭസ്മമാക്കും കാളകൂടവിഷം

മുരാരി മാരാരിയെ നോക്കിയപ്പോൾ
കൈകുമ്പിളിലാക്കി പാനം ചെയ്തല്ലോ
ശങ്കരനാ കാളകൂടവിഷം..

ഉദരത്തിൽ താഴാകെയെന്നു ചൊല്ലീ
കണ്ഠത്തിൽ മന്ത്രത്താൽ തടഞ്ഞു പരമേശ്വരീ

പുറമേ വമിയ്ക്കായ്കയെന്നു ചൊല്ലീ
മന്ത്രത്താൽ  തടഞ്ഞല്ലോ മുകുന്ദനും

കാളകൂടം ഉറഞ്ഞൊരു കണ്ഠം നീലകണ്ഠമായീ
സ്വാമീ നീലകണ്ഠനുമായീ.

വിഷത്തിൻ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുവാനായീ
പ്രാർത്ഥനയോടെ കഴിഞ്ഞു ദേവകളും

ഓം നമഃ ശിവായ ഓം നമഃ ശിവായ
ഓം നമഃ ശിവായ ഓം നമഃ ശിവായ
ഓം നമഃ ശിവായ ഓം നമഃ ശിവായ

No comments:

Post a Comment