ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

30 May 2022

പടിയും പടിയേറ്റവും

പടിയും പടിയേറ്റവും

തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ചടങ്ങുകൾക്കും ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ അനുവാദം വാങ്ങണം. ഇതിന്റെ പ്രതീകമായാണ് എട്ടരയോഗം നല്കുന്ന അനുജ്ഞ.

രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്ന പുരുഷ പ്രജയുടെ ഒന്നാം ആട്ടത്തിരുനാൾ ദിവസം ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപത്തിൽ കൊണ്ടു പോയി കിടത്തി കുഞ്ഞിനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പെരിയ നമ്പി തീർത്ഥവും പ്രസാദവും തളിച്ച് ശ്രീപത്മനാഭ ദാസൻ എന്ന അഭിധാനം ചെയ്യുന്നു.

രാജ്യം ഭരിക്കാൻ അവകാശമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ശ്രീപത്മനാഭ സേവിനി എന്ന നിർവചനം നല്കുന്ന ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപത്തിലെ ചടങ്ങിനെ "പടിയും പടിയേറ്റവും" എന്നാണ് പറയുക.

രാജകുടംബാംഗങ്ങളുടെ നാടു നീങ്ങൽ സമയത്ത് പെരുമാളിന്റെ തിരു ഉടലിൽ നാൾ വഴി ചാർത്തുന്ന പട്ടും കച്ചയും മൃതദേഹത്തിൽ ചാർത്തിയാണ് ദഹിപ്പിക്കൽ വരെയുള്ള മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നത്.

ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമിയും, ക്ഷേത്രവും, തിരുവിതാംകൂർ രാജ കുടുബവുമായുള്ള അഗാധ അത്മബന്ധത്തിന്റെ നേർ തെളിവ് കൂടിയാണ് മുകളിൽ വിവരിച്ച ചടങ്ങുകൾ .

വിവരങ്ങൾ : മതിലകം രേഖകൾ

No comments:

Post a Comment