ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

31 July 2021

കൃഷ്ണരൂപങ്ങൾ

കൃഷ്ണരൂപങ്ങൾ

"ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണന് അനേകം രൂപങ്ങളുണ്ട്. വീടുകളിൽ ഓരോ രൂപത്തിലുള്ള ശ്രീ കൃഷ്ണനെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്."

'വെണ്ണ കട്ടുതിന്നുന്ന കണ്ണൻ' ➖ "സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന്..!"

'ആലിലക്കണ്ണൻ' ➖ "സന്താന അരിഷ്ടത നീങ്ങാൻ.."

'അകിട്ടിൽ നിന്നും പാൽ കുടിക്കുന്ന കണ്ണൻ' ➖ "സന്താനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്.."

'ഓടക്കുഴലൂതുന്ന കണ്ണൻ' ➖ "കുടുംബഐക്യത്തിനും കലഹം ഒഴിവാക്കാനും.."

'രാധാകൃഷ്ണൻ' ➖  "ദാമ്പത്യഭദ്രതയ്ക്ക്.."

'കാളിയമർദ്ദനം' ➖ "ശത്രുദോഷം മാറാനും സർപ്പദോഷ നിവാരണത്തിനും.."

'ഗോവർദ്ധനധാരി' ➖  "ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം, പ്രതിസന്ധികലെ തരണം ചെയ്യാനും.."

'രുഗ്മിണീ സ്വയംവരം' ➖ "മംഗല്യഭാഗ്യത്തിന്.."

'കുചേലകൃഷ്ണൻ' ➖  "ദാരിദ്രമുണ്ടാവാതിരിക്കാനും ഋണമുക്തിക്കും സുഹൃത്ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ.."

'പാർത്ഥസാരഥി' ➖ "ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കും ശത്രുനാശനത്തിനും.."

'ഗുരുവായൂരപ്പൻ' ➖  "സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തിന്.."

'സുദർശനരൂപം' ➖  "ശത്രു നിഗ്രഹം.."

'ലക്ഷ്മീ നാരായണ രൂപം' ➖  "കുടുംബ ഐശ്വര്യത്തിനും കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്താനും.."

ഓം നമോ നാരായണായ

No comments:

Post a Comment