ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

4 December 2017

ശ്രീ അച്യുതാഷ്ടകം

ശ്രീ അച്യുതാഷ്ടകം.

അച്യുതം കേശവം രാമനാരായണം.
കൃഷ്ണദാമോദരം വാസുദേവം ഹരിം
ശ്രീധരം മാധവം ഗോപികാവല്ലഭം.
ജാനകീനായകം രാമ ചന്ദ്രം ഭജേ

അച്യുതം കേശവം സത്യഭാമാധവം
മാധവം ശ്രീധരം രാധികാരാധികം
ഇന്ദിരാമന്ദിരം ചേതസാ സുന്ദരം
ദേവകീനന്ദനം നന്ദജം സന്ദതേ

വിഷ്ണവേ ജിഷ്ണവേ ശoഖിനേ ചക്രിണേ
രുക്മിണീരാഗിണേ ജനകീജാനയേ
വല്ലവീ വല്ലഭായാfര്‍ചിതായാത്മനേ
കംസ വിധ്വoസിനേ വംശിനേ തേ നമ:

കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹേ രാമനാരായണ
ശ്രീപതേ വാസുദേവാജിത ശ്രീനിധേ
അച്യുതാനന്ദ ഹേ മാധവാധോക്ഷജ
ദ്വാരകാനായക ദ്രൌപതീരക്ഷക

രാക്ഷസക്ഷോഭിത: സീതയാശോഭിതോ
ദണ്‍ഡകാരണ്യഭൂപുണ്യതാ കാരണ:
ലക്ഷ്മണേനാമ്പിതോ വാനരൈ: സേവിതോ-
f ഗസ്ത്യ സംപൂജിതോ രാഘവ: പാതു മാം .

ധേനുകാരിഷ്ടകാനിഷ്ട കൃദ്ദ്വേഷിണാം
കേശിഹാ കംസഹൃദ്വoശികാവാദക:
പൂതനാകോപക: സൂരജാഖേലനോ
ബാല ഗോപാലക: പാതു മാം സര്‍വ്വദാ

വിദ്യുദുദ്യോതവത് പ്രസ്ഫുരദ്വാസസം
പ്രാവൃഡംഭോദവത് പ്രോല്ലസദ്വി ഗ്രഹം
വന്യയാ മാലയാ ശോഭിതോരസ്ഥലം
ലോഹിതാംഘ്രിദ്വയം വാരിജാക്ഷം ഭജേ

കുഞ്ചിതൈ: കുന്തലൈര്‍ ഭ്രാജമാനാനനം
രത്നമൌലിംലസത്കുണ്ഡലം ഗണ്‍ഡയോ:
ഹാരകേയൂരകം കംകണപ്രോജ്ജ്വലം
കിംകിണീ മഞ്ജുലം ശ്യാമലം തം ഭജേ

അച്യുത സ്യാഷ്ടകം യ: പടേദിഷ്ടദം
പ്രേമതപ്രത്യഹം പുരൂഷ: സസ്പ്രിഹം
വൃത്തത: സുന്ദരം കര്‍തൃ വിശ്വംഭരം
തസ്യ വശ്യോ ഹരിര്‍ജ്ജായതേ സത്വരം.

" ഇതി ശ്രീ അച്യുതാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണ്ണം "

No comments:

Post a Comment