ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

31 July 2016

ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ????

ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ????
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
ജനാധിപത്യ ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിലെ വകുപ്പ് വിഭജനം ഹൈന്ദവ ആരാധനാ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് ഭരിക്കാൻ ഒരു നേതാവ് ഓരോ വകുപ്പിനും പ്രത്യേക മന്ത്രിമാർ  ഇനി നമുക്ക് ആരാധനാ ക്രമം നോക്കാം
1 തലവൻ ➖ ഈശ്വരൻ / പരബ്രഹ്മം

2  നിർമ്മാണ പ്രവത്ത്നം ➖ ബ്രഹ്മാവ്

3 സാമുഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ്  ➖ മഹാവിഷ്ണു

4, ആഭ്യന്തരം  ➖ പരമശിവൻ

5 ധനകാര്യം ➖  ലക്ഷ്മീദേവി

6 വിദ്യാഭ്യാസം ➖ സരസ്വതി

7 പ്രതിരോധം ➖ ഗണപതി

8 നീതിന്യായം ➖ യമ ധർമ്മരാജാവ്

9 കൃഷി ➖ ദേവേന്ദ്രൻ

10 വൈദ്യശാസ്ത്രം ➖  അശ്വനീ ദേവകൾ

11. ഭക്ഷ്യവകുപ ➖ ഭൂമീദേവി [ധാന്യലക്ഷ്മി]

12 ഊർജ്ജ വകുപ ➖  അഗ്നിദേവൻ

13' ഗതാഗതം ➖ വായുദേവൻ

14 ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണം ➖ ക്ഷേത്രപാലകർ

15' പ്രകൃതിസംരക്ഷണം ➖ പാർവ്വതി

16 ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം ➖ സുബ്രഹ്മണ്യൻ

17 ചികിത്സാ പദ്ധതിയുടെ ആവിഷ്കാരം ➖ ധന്വന്തരി - ചരകൻ -സുശ്രുതൻ

18 മൃഗസംരക്ഷണം ➖ പശുപതി (പരമശിവൻ), ശ്രീകൃഷ്ണൻ
  
എന്താ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ? ഇതെല്ലാം കൂടിയത് ബ്രഹ്മം അതേ പോലെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മൊത്തം ഭാവ മല്ലേ ഗവർമെന്റ് ?
ചിന്തിക്കുക.....

No comments:

Post a Comment