ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

1 February 2023

നൂറ്റിയെട്ട് ദിവ്യദേശങ്ങൾ

നൂറ്റിയെട്ട് ദിവ്യദേശങ്ങൾ

108 വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ

പന്തീരുആഴ്വാർമാരാൽ 'മംഗളാശാസനം ' പാടി പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച നൂറ്റിയെട്ട് വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നൂറ്റിയെട്ട് ദിവ്യദേശങ്ങൾ എന്നും നൂറ്റിയെട്ട് തിരുപ്പതികൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇവയിൽനൂറ്റിയാറ് ഭൂമിയിലും, രണ്ട് ദിവ്യദേശങ്ങൾ തിരുപാൽകടലും വൈകുണ്ഠവും ആണ്.

പന്ത്രണ്ട് ആഴ്വാർമാർ

1 ) പൊയ്കൈആഴ്വാർ
2 ) പൂതത്താഴ്വാർ,
3) പെയ്യാഴ്വാർ
4) തിരുമഴിചൈആഴ്വാർ, 
5) നമ്മാഴ്വാർ,
6) മധുരകവിയാഴ്വാർ, 
7) കുലശേഖരആഴ്വാർ, 
8) പെരിയാഴ്വാർ, 
9) ആണ്ടാൾ (ഗോദാദേവി ), 
10) തൊണ്ടരാടിപ്പൊടി യാഴ്വാർ, 
11) തിരുപാണനാഴ്വാർ, 
12 ) തിരുമങ്കൈയാഴ്വാർ: 
വിഷ്ണു മാഹാത്മ്യം പ്രചരിപ്പിച്ച മഹാഭക്തർ ' ആഴ് വാർ' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, പന്ത്രണ്ട് ആഴ്വാർമാരിൽ ഒരേയൊരു വനിതയാണ് ആണ്ടാൾ എന്ന ഗോദാദേവി)

തമിഴ്നാട്ടിൽ എൻപത്തിയാറ്
 കേരളത്തിൽ പതിനൊന്ന്
ആഡ്രപ്രദേശ് രണ്ട്
ഗുജറാത്ത് ഒന്ന്
ഉത്തർപ്രദേശ് നാല്
ഉത്തരാഖണ്ഡ് മൂന്ന് 
നേപ്പാൾ ഒന്ന് 'എന്നിവിടങ്ങളിലായി ദിവ്യദേശങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു:

പ്രതിഷ്ഠകൾ 'കിടക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇരുപ്പത്തിയേഴ്, ഇരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇരുപ്പത്തിയൊന്ന്, നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അറുപത്:

പ്രശസ്ത വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളായ ഗുരുവായൂർ, ഉഡുപ്പി , തൃപ്രയാർ, കുടൽമാണിക്യം, ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രങ്ങൾ നൂറ്റിയെട്ട്ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആഴ്വാർമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷമായിരിക്കാം ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്ന് കരുതുന്നു, 108 ൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പുണ്യപുരാതന വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ 'അഭിമാനസ്ഥലങ്ങൾ' എന്നറിയപ്പെടുന്നു,

108 ദിവ്യദേശങ്ങൾ:

1) തിരുവരംഗം എന്ന ശ്രീരംഗംരംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം, നിത്യപൂജയുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം, തൃശ്ശിനാപ്പിള്ളി (ട്രിച്ചി), തമിഴ്നാട്

2 ) തിരുക്കോഴിയൂർ അഴകിയമണവാളൻ ക്ഷേത്രം, ഉറൈയൂർ, ട്രിച്ചി, തമിഴ്നാട്

3 ) തിരുകരമ്പന്നൂർ പുരുഷോത്തമക്ഷേത്രം, ട്രിച്ചി, തമിഴ്നാട്

4 ) തിരുവെളളറൈ പുണ്ഡരീകാക്ഷപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, ട്രിച്ചി, തമിഴ്നാട്

5 ) തിരുഅൻപിൽ തിരുവടി അഴകിയ നമ്പി ക്ഷേത്രം, ലാൽഗുഡി, ട്രിച്ചി, തമിഴ്നാട്

6) തിരുപ്പേർനഗർ അപ്പാലരംഗനാഥ ക്ഷേത്രം, കോവിലടി, തഞ്ചാവൂർ ,തമിഴ്നാട്

7 ) തിരുകണ്ടിയൂർ ഹരശാപവിമോചന പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തിരുവൈയ്യാർ, തഞ്ചാവൂർ ,തമിഴ്നാട്

8) തിരുകൂടലൂർ ആടുതുറൈപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തിരുവൈയ്യാറു, തഞ്ചാവൂർ, തമിഴ്നാട്

9 ) തിരുകപിസ്ഥലം ഗജേന്ദ്രവരദരാജപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, ആദിമൂല പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഹനുമാൻ തപസ്സ് ചെയ്ത സ്ഥലം, ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം നടന്ന സ്ഥലം എന്ന് വിശ്വാസം, കുംഭകോണം, തമിഴ്നാട്

10) തിരുപുള്ളപൂതങ്കുടി വൽവിൽ രാമൻ ക്ഷേത്രം, ജടായുമോക്ഷം നടന്ന സ്ഥലം, കുംഭകോണം, തമിഴ്നാട്

11 ) തിരുആതനൂർ അയ്യൻ ക്ഷേത്രം, ഇന്ദ്രൻ ശാപമോക്ഷം നേടിയ സ്ഥലം, കുംഭകോണം, തമിഴ്നാട്

12 ) കുംഭകോണം ശാരംഗപാണിക്ഷേത്രം, തമിഴ്നാട്

13 ) ഒപ്പിലിയപ്പൻ ക്ഷേത്രം, കുംഭകോണം, തമിഴ്നാട്

14) തിരുനറൈയൂർ നാച്ചിയാർ നമ്പി പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, കൂടവാസൽ, കുംഭകോണം, തമിഴ്നാട്

15) തിരുച്ചേറൈശാരനാഥപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തിരുവാരൂർ, കുംഭകോണം, തമിഴ്നാട്

16) തിരുനന്ദിപുരവിൻനഗരം ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം, ദക്ഷിണ ജഗന്നാഥം, ചെമ്പകാരണ്യം എന്നും പേരുണ്ട്, കുംഭകോണം, തമിഴ്നാട്

17 ) തിരുവെള്ളിയൻകുടി കോലവല്ലി രാമൻ ക്ഷേത്രം/ ശുക്രപുരി എന്ന പേരും ഉണ്ട്, ശുക്രാചാര്യനും മയശില്പിയും തപസ് ചെയ്ത സ്ഥലം, തഞ്ചാവൂർ ,തമിഴ്നാട്

18) തിരുകണ്ണമങ്കെ ഭക്തവത്സലപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തിരുവാരൂർ, ലക്ഷ്മിദേവി തപസ് ഇരുന്ന സ്ഥലം.ലക്ഷ്മിവനം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു,കുംഭകോണം, തമിഴ്നാട്

19) തിരുകണ്ണപുരം ശൗര്യരാജപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, നീലമേഘ പെരുമാൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, നാഗപട്ടണം, തമിഴ്നാട്

20) തിരുകണ്ണങ്കുടി ലോകനാഥപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, വസിഷ്ഠ മുനി തപസ് ചെയ്ത സ്ഥലം, ചിക്കലത്ത്, നാഗപട്ടണം, തമിഴ്നാട്

21 ) തിരുനാഗൈനീലമേഘപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, നാല് യുഗത്തിലും വിഷ്ണു ആരാധന നടന്ന സ്ഥലം ,ആദിശേഷൻ തപസ് ചെയ്ത സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് പിന്നീട് നാഗപട്ടണം എന്നറിയപ്പെട്ടു, ത്രേതായുഗത്തിൽ ഭൂമിദേവിയും, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ മാർക്കണ്ഡേയനും തപസ് ചെയ്തു, നാഗപട്ടണം, തമിഴ്നാട്

22) തഞ്ചൈമാമണി നീലമേഘപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തഞ്ചാവൂർ, തമിഴ്നാട്

23) തിരുവഴന്ദൂർ ദേവാധിരാജൻ ക്ഷേത്രം, കുറ്റാലം, നാഗപട്ടണം / തമിഴ്നാട്

24) തിരുച്ചെറുപുലിയൂർ തലശയ്യനപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തിരുവാരൂർ, തമിഴ്നാട്

25) തലെചെങ്കാടു നാൻമതിയപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, ശിവൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ് വിഷ്ണുവിന് കൊടുത്ത സ്ഥലം, മയിലാടുതുറൈ, തമിഴ്നാട്

26) തിരുഇന്ദനൂർ പരിമള രംഗനാഥപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, ചന്ദ്രന് ശാപമോക്ഷം നല്കിയ സ്ഥലം, മയിലാടുതുറൈ, തമിഴ്നാട്

27) തിരുക്കാഴിശീരമൈ 'താടാളൻ ക്ഷേത്രം, കാലുകളാൽ മൂന്ന് ലോകവും അളന്നതിനാൽ 'താടാളൻ' എന്ന പേര് വന്നു, ശീർക്കാഴി, തമിഴ്നാട്

28) തിരുക്കാവളംപാടി (തിരുനാഗൂർ) ഗോപാലകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം,ശീർക്കാഴി, തമിഴ്നാട്

29 ) തിരു അറിമേയവിൻന്നഗരം കുടമാട് കൂത്തൻ ക്ഷേത്രം, ഗോവർദ്ധനഗിരി കുടയാക്കി ആടിയതുകൊണ്ട് കുടമാട്കൂത്തൻ എന്ന പേര് വന്നു, ശീർക്കാഴി, തിരുനാങ്കൂർ, തമിഴ്നാട്

30 ) തിരുവൺ പുരുഷോത്തമപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തിരുനാങ്കൂർ, തമിഴ്നാട്

31) തിരുചെമ്പൊൻ ശെയ്യക്കോൽപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തിരുനാങ്കൂർ, തമിഴ്നാട്

32 ) തിരുമണിമാട നാരായണ ക്ഷേത്രം, തിരുനാങ്കൂർ, തമിഴ്നാട്

33) വൈകുണ്ഠവിൻനഗരം വൈകുണ്ഠനാഥ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തിരുനാങ്കൂർ, തമിഴ്നാട്

34) തിരുതെറ്റിയമ്പലം പള്ളി കൊണ്ട പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, ശെങ്ക മലർ രങ്കനാഥ ക്ഷേത്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, നൂറ്റിയെട്ട് വൈഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ' അമ്പലം ' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരേയൊരു ക്ഷേത്രമാണ്, തിരുനാങ്കൂർ, തമിഴ്നാട്

35 ) തിരുമണിക്കുടം വരദരാജപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തിരുനാങ്കൂർ, തമിഴ്നാട്

36 ) തിരുപാർത്ഥൻ പളളി താമരയാൻ കെൽവൻ ക്ഷേത്രം,ശീർക്കാഴി, തമിഴ്നാട്

37) തിരുവാഴി തിരുനഗരി ഇരട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ, മയിലാടുതുറൈ, തമിഴ്നാട്

38) തിരുദേവനാർത്തൊകൈ മാധവ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, കീഴ്ശാലൈ, തിരുനാങ്കൂർ, തമിഴ്നാട്

39) തിരുവെള്ളക്കുടം അണ്ണൻ ശ്രീനിവാസപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം,ശീർക്കാഴി, തമിഴ്നാട്

40) തൃച്ചിതിരുകുടം ഗോവിന്ദരാജപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, ചിദംബരം നടരാജ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ, തമിഴ്നാട്

41) തിരുവഹീന്ദ്രപുരം ദേവനാഥപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, പങ്കുട്ടി, കടലൂർ ജില്ല' തമിഴ്നാട്

42) തിരുകോയിലൂർ ഉലകളന്ദപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, കണ്ണകുറിച്ചി ജില്ല തമിഴ്നാട്

43) തിരുകച്ചി അഥവ 'കാഞ്ചി വരദരാജ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, കാഞ്ചിപുരം, തമിഴ്നാട്

44) അഷ്ടഭുജക്കരം ആദികേശവപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, എട്ട് കൈകളോടുകൂടിയ ഒരേയൊരു വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം, കാഞ്ചിപുരം ' തമിഴ്നാട്

45 ) തിരുതങ്കവിളക്കൊളി പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം', (ദീപപ്രകാശൻ ), തുപ്പൂൽ, കാഞ്ചിപുരം, തമിഴ്നാട്

46) തിരുവേളിക്കൈ അഴകിയസിംഹപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, മുകുന്ദനായകക്ഷേത്രം എന്നും അറിയുന്നു, കാഞ്ചിപുരം, തമിഴ്നാട്

47 ) തിരുനീരകം ഉലകളന്ദപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, കാഞ്ചിപുരം, തമിഴ്നാട്

48) തിരുപാoകം പാണ്ഡവദൂതപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, കാഞ്ചിപുരം, തമിഴ്നാട്

49) തിരുനിലാതിങ്കൾതുണ്ടം തൂണ്ടത്താൻപെരുമാൾക്ഷേത്രം, കാഞ്ചിപുരം ഏകാംബരേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ, തമിഴ്നാട്

50 ) തിരുവൂരകം ഉലകളന്ദപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, കാഞ്ചിപുരം, തമിഴ്നാട്

51) തിരുവെക്കാ സ്വർണ്ണവർണ്ണപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, കാഞ്ചിപുരം, തമിഴ്നാട്

52 ) തിരുകാരകം കരുണാകരപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, കാഞ്ചിപുരം, തമിഴ്നാട്

53) തിരുക്കാർവാനം കാർവർണ്ണപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തിരുവൂരകം, കാഞ്ചിപുരം, തമിഴ്നാട്

54) തിരുകണവനൂർ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, കാഞ്ചി കാമാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ, തമിഴ്നാട്

55) തിരുപവിളവർണ്ണം പവളവർണ്ണൻ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, കാഞ്ചി, തമിഴ്നാട്

56) തിരുപരമേശ്വരവിൻനഗരം വൈകുണ്o പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, പുരാണ കാലത്ത് സർപ്പക്ഷേത്രമായിരുന്നു, പരമേശ്വരവർമ്മ എന്ന പല്ലവരാജാവ് പണികഴിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രം, കാഞ്ചിപുരം, തമിഴ്നാട്

57) തിരുപുക്കുഴി വിജയരാഘവപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, കാഞ്ചിപുരം, തമിഴ്നാട്

58) തിരുനിൻറവൂർ ഭക്തവത്സലപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തിരുവള്ളൂർ ജില്ല, തമിഴ്നാട്

59) തിരുവള്ളൂർ വീര രാഘവപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തമിഴ്നാട്

60 ) തിരുവല്ലിക്കേണി പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം, മീശയോടെ ഉള്ള ഒരേയൊരു വിഷ്ണു പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രം, തിരുവല്ലിക്കേണി, ചെന്നൈ, തമിഴ്നാട്

61) തിരുനീർമലൈ നീർവർണ്ണപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, പല്ലാവരം, ചെങ്കൽപ്പട്ടു ജില്ല, തമിഴ്നാട്

62 ) തിരുവിടന്തെനിത്യകല്യാണപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, കോവളം / മാമല്ലപുരം, ചെന്നൈ, തമിഴ്നാട്

63) തിരുകടൽമലൈ ഉലകനായകപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, മാമല്ലപുരം, ചെന്നൈ, തമിഴ്നാട്

64 ) തിരുകടികൈശോളിങ്കർ യോഗ നരസിംഹപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, ശോളിങ്കപ്പുരം, വേലൂർ ജില്ല, തമിഴ്നാട്

65) അയോദ്ധ്യ രാമക്ഷേത്രം, ഉത്തർപ്രദേശ്

66) നൈമിശാരണ്യം ദേവരാജക്ഷേത്രം, സീതാപ്പൂർ ജില്ല, ഉത്തർപ്രദേശ്

67) തിരുപ്രിതിപരമപുരുഷ ക്ഷേത്രം, മാനസസരോവർ തടാകത്തിനരികെ, ഹിമാലയം

68) ദേവപ്രയാഗ് നീലമേഘപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, ഋഷികേശ് ജില്ല, ഉത്തരാഖണ്ഡ്

69) ബദ്രിനാഥ് ബദ്രിനാരായണക്ഷോതം, ഉത്തരാഖണ്ഡ്

70 )മുക്തിനാഥ് ക്ഷേത്രം, സാളഗ്രാമ, നേപ്പാൾ

71) മധുരബാലകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം, ഉത്തർപ്രദേശ്

72) ആയപാടി നവമോഹനകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, ഗോഗുലം, മധുര, ഉത്തർപ്രദേശ്

73) ദ്വാരക കല്യാണനാരായൺ ക്ഷേത്രം, ഗുജറാത്ത്

74) അഹോബിലം പ്രഹ്ളാദവരദക്ഷേത്രം, നരസിംഹാവതാരം ചെയ്ത സ്ഥലം,കർനൂർ ജില്ല, ആഡ്രപ്രദേശ്

75) തിരുപ്പതി തിരുമലൈവെങ്കിടേശ്വരസ്വാമി ക്ഷേത്രം, ശ്രീനിവാസൻ ,ബാലാജി, ഏഴുമലെയാളൻ എന്നി പേരുകളിൽ അറിയുന്നു, ചിറ്റൂർ ജില്ല, ആന്ധ്രപ്രദേശ്

76) തിരുനാവായ നാവാമുകുന്ദക്ഷേത്രം, ഒൻപത് യോഗിമാർ മഹാവിഷ്ണുവിനെ തപസ് ചെയ്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയ പുണ്യസ്ഥലം, മലപ്പുറം ജില്ല, കേരളം

77) തിരുവിത്തവക്കോട് ഉയ്യവന്തപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തിരുമിറ്റിക്കോട് അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു, പട്ടാമ്പി,പാലക്കാട് ജില്ല, കേരളം

78) തിരുക്കാൽക്കരൈ എന്ന തൃക്കാക്കര വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രം, മഹാബലിക്ക് ഭഗവാൻ ദർശനം നല്കിയ പുണ്യസ്ഥലം, എർണാകുളം ജില്ല ,കേരളം

79) തിരുമൂഴിക്കുളം ലക്ഷ്മണപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തിരുമങ്കെയാഴ്വാർ പതികം പാടിയ ക്ഷേത്രം,എർണാകുളം, കേരളം,

80 ) തിരുവല്ലായ് ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്രം,
തിരുവല്ല ,പത്തനംതിട്ട, കേരളം

81) തൃക്കൊടിത്താനം അത്ഭുത നാരായണ ക്ഷേത്രം, കോട്ടയം, കേരളം

82) തിരു തൃച്ചിറ്റാട്ട് ഇമയവരപ്പൻക്ഷേത്രം, ചെങ്ങന്നൂർ, ആലപ്പുഴ, കേരളം

83) തിരുപുലിയൂർ മായകണ്ണൻക്ഷേത്രം, പുലിയൂർ ,ആലപ്പുഴ, കേരളം

84 ) തിരുവാറൻമുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം, പത്തനംതിട്ട, കേരളം

85) തിരുവൺവണ്ടൂർ കമലനാഥൻക്ഷേത്രം, ആലപ്പുഴ, കേരളം

86) തിരുവനന്തപുരം ശ്രി പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം, കേരളം

87) തിരുവട്ടാർ ആദികേശവപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, കന്യാകുമാരി, തമിഴ്നാട്

88) തിരുപ്പതിസാരം എന്ന തിരുവൺപരിസാരം തിരുക്കുറലപ്പൻ ക്ഷേത്രം, നാഗർകോവിൽ, കന്യാകുമാരി, തമിഴ്നാട്

89) തിരുക്കുറുംക്കുടി അഴകിയ നമ്പിരായർക്ഷേത്രം, തിരുനെല്വേലി, തമിഴ്നാട്

90 ) തിരുവരമങ്കെ വനമാലപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തിരുനെൽവേലി, തമിഴ്നാട്

91) ശ്രീ വൈകുണ്ഠം വൈകുണ്ംനാഥപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തൂത്തുക്കുടി, തമിഴ്നാട്

92) തിരുവരഗുണമങ്കെ വിജയാസനൻ ക്ഷേത്രം, തൂത്തുക്കുടി, തമിഴ്നാട്

93) തിരുപുലിങ്കുടി പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, വരഗുണമങ്കൈ, തൂത്തുക്കുടി, തമിഴ്നാട്

94) തിരുത്തുലൈവില്ലി മംഗലം ദേവദേവ ക്ഷേത്രം, അരവിന്ദലോചനൻക്ഷേത്രം, ഇരട്ട ക്ഷേത്രം, തൂത്തുക്കുടി, തമിഴ്നാട്

95) തിരുകുളന്തൈ ചോരനാഥൻക്ഷേത്രം, തൂത്തുക്കുടി, തമിഴ്നാട്

96) തിരുക്കോളൂർ വൈദ്യനാഥപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തുത്തുക്കുടി, തമിഴ്നാട്

97) തിരുപ്പേരൈ നീർമുകിൾ വർണ്ണൻ പ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, തിരുനഗർ, തുത്തുക്കുടി, തമിഴ്നാട്

98) തിരുക്കുറവൂർ എന്ന ആഴ്വാർ തിരുനഗരി ആദിനാഥൻ ക്ഷേത്രം, തൂത്തുക്കുടി, തമിഴ്നാട്

99) ശ്രീവില്ലിപുത്തൂർ ആണ്ടാൾ 
വടപത്രസായി ക്ഷേത്രം, തമിഴ്നാട് ഗവർമെൻ്റ് മുദ്ര ചിഹ്നം ശ്രിവില്ലിപുത്തൂർ ക്ഷേത്രഗോപുരമാണ്, (196 അടി), വിരുതനഗർ, മധുര, തമിഴ്നാട്

100) തിരുത്തിങ്കൾ നാരായണപെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, വിരുതനഗർ, മധുരൈ, തമിഴ്നാട്

101) തിരുക്കൂടൽകൂടലഴകർപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, മധുരൈ, തമിഴ്നാട്

102) തിരുഅഴകർമലെ ശ്രീ പരമസ്വാമിപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, മധുരൈ, തമിഴ്നാട്

103) തിരുമേകക്കൂർ കാളമേഘപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, (മോഹന ക്ഷേത്രം), ഒത്തക്കട, മധുരൈ, തമിഴ്നാട്

104) തിരുകോഷ്ടിയൂർ സൗമ്യനാരായണപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, ശിവഗംഗൈ ജില്ല, തമിഴ്നാട്

105) തിരുപുല്ലണി ആദി ജഗന്നാഥപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, രാമനാഥപ്പുരം, തമിഴ്നാട്

106) തിരുമെയ്യം സത്യമൂർത്തിപ്പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, പുതുക്കോട്ട, തമിഴ്നാട്

107)-തിരുപ്പാൽകടൽ

108) തിരുപരമപദം ശ്രീവൈകുണ്ഠം
നാരായണ നാരായണ

No comments:

Post a Comment