ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

9 November 2022

ഭഗവാണ്റ്റെ പത്ത്‌ അവതാരങ്ങളും അവ നടന്ന ദിവസവും.

ഭഗവാണ്റ്റെ പത്ത്‌ അവതാരങ്ങളും അവ നടന്ന ദിവസവും.

👉 മത്സ്യാവതാരം നടന്ന ദിനമാണ്‌ ചൈത്രമാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷ ത്രയോദശിയില്‍.

👉 ജ്യേഷ്ഠമാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷ ത്രയോദശിയിലാണ്‌ കൂര്‍മ്മാവതാരം നടന്നത്‌. 

👉 ചൈത്രമാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷ പഞ്ചമിയിലാണ്‌ വരാഹവതാരം നടന്നത്‌. 

👉 വൈശാഖമാസത്തിലെ ശുക്ളപക്ഷ ചതുര്‍ദശിയില്‍ നരസിംഹാവതാരം നടന്നു. 

👉 പ്രോഷ്ഠപദ ശുക്ളപക്ഷ ദ്വാദശിയില്‍ വമാനാവതാരം നടന്നു. 

👉 മാര്‍ഗ്ഗശീര്‍ഷ കൃഷ്ണപക്ഷ ദ്വിതീയയില്‍ പരശുരാമാവതാരം നടന്നു. 

👉 ചൈൊത്രമാസത്തിലെ ശുക്ളപക്ഷ നവമിയില്‍ ശ്രീരാമവതാരം നടന്നു. ബാലഭദ്രാവതാരം നടന്നത്‌ വൈശാഖമാസത്തിലെ ശുക്ളപക്ഷ തൃതീയയിലാണ്‌.

👉 പ്രോഷ്ഠപദ കൃഷ്ണാഷ്ടമിയില്‍ ശ്രീ കൃഷ്ണാവതാരം നടന്നു.

👉 പ്രോഷ്ഠപദ ശുക്ളപക്ഷ ദ്വിതീയയില്‍ കല്‍ക്യാവതാരം നടക്കും.


No comments:

Post a Comment